2
Adi Komii siya bɨdi tɨrkiyɨn krɨmiirɨn, yɨpɨkɨm bɨiya naoni iikamnan nwowɨm, sɨma tariinanɨn Krais saɨka nwowɨm.
Mɨ bɨiya iikam kɨma tɨ siyɨuɨn paeya nɨigɨkiyamyaonatnoudnankaiiyɨn siirar nikɨ apkɨm, ɨkɨ iikamɨm naokaowɨm sɨmiir hɨriinan. Dimusi rani, sɨma Adi Komii siirɨn digɨumii haimriiyɨugigɨn mɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨma tɨrkɨm. Mɨ tɨ ɨi ɨmiirɨn wɨm kɨma tɨ nuɨn siir digworaekwo ɨmiir napkɨm. Bɨiya wɨm kɨma inkam komiiyɨn Setan nɨkɨuwiyɨn siir digworaekwo biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir napkɨm, yɨpɨkɨn inkam komii komiiyɨm inɨgakɨm sɨmiir siyɨu pai siyɨu paiyɨm sɨmiir bɨiyan inkam komiiyɨn mɨ uruwai siyaowai mɨ niimauan uridyɨu bibiyɨe ɨkɨm mɨ uridyɨu bibiyɨeyɨm maeyau kwɨruwa nwowɨpɨsu karamae nwowi ɨkɨm mɨ dimɨn biyɨe biyɨe ɨkɨm. Mɨ iikamɨm sɨmiirɨn ɨni siyar kɨgɨrkakɨm mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ digɨumii Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir nikɨ haimriyɨugigɨm sɨmiir kwoɨnɨm wɨ siyar kiyaii. Bɨiya krɨma tɨ iikamɨm sɨmiir hɨriinan nwokɨm mɨ krɨma dimɨnɨm krɨma naɨngwowiyɨm sɨmiir napkɨm. Mɨ krɨma dimɨn biyɨe biyɨeyɨm krɨmiir kwoɨn ɨma naɨngwowiyɨm sɨmiir bɨdi tɨrɨm mɨ Adi Komii siir ɨowa krɨmiir asi nwoka ɨkɨ iikamɨm ɨkɨ nu nhɨranɨm sɨmiir hɨriinan yɨpɨkɨ Adi Komii siir nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨm.
Mɨ Adi Komii siya ɨni krɨmiiramar naɨngwokwokrɨpkaiyɨn mɨ siir naɨngwobumbuwa krɨmiir bɨdiyar mɨrnɨnkɨnkikaiya ɨiya krɨma dimɨn biyɨe saiir aowa nwowa. Mɨ krɨmiirɨn kwoɨn wɨn siya hauu haigɨnɨugɨn mɨ siya krɨmiiram ha naɨngwokwonanaekɨn mɨ krɨma tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ siirsi yapɨyapa mɨ okɨ wɨndi yɨpɨkɨ Adi Komii siir nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨm, tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ paeya nami siyɨuɨn si tɨoɨdwomaiyanɨm krɨmiirɨn siir naɨngwobumbu aeyar nanmaiwarkainakɨm. Krɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi hɨdnɨnsiin ɨdwokiyɨm Krais saɨkar mɨ krɨmiirɨn siyar nɨnkiamasu haigɨnɨugɨm ɨrɨpa saɨka nwowam. Mɨ dimɨn biyɨe aiirɨn krɨma bɨdi ikwokopougiga mɨ krɨma ɨni ɨrɨpa saɨka nɨnomor kou hɨr nɨdwonan ywowɨm. Adi Komii siya tɨ hɨriinan mɨnam tɨrkɨn tɨ ɨiyɨm mhoɨiya nɨmbiniyanɨm iikam ɨmiir nɨisiimauuwɨm siya naɨngwokwonanaeiya krɨmiiram Jisɨs Krais siir inɨgni mɨ ta siya mɨ aɨngwobumbunanaeiya krɨmiirsi ya tɨ dimɨn taemɨnɨm Jisɨs Krais siya tɨrkiyɨm sɨmiirsika. Kɨma Krais siir yai ɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm mɨ Adi Komii siya kɨmiiram asi naɨngwokwonanaekɨn mɨ kɨmiir asi mɨ anmaiwarkainakɨn kɨma, kɨma kɨmar bɨ whɨnkɨnsiisnakɨm. Mɨ kɨma Adi Komii siiram bɨ mɨriigɨm mɨ siya kɨmiirɨn ta hɨriinan saiirsi bɨ nanmaiwarkainakɨn. Nɨɨngaka. Adi Komii siya hinda siir kwoɨnaɨrgar prɨinaɨngwo hauugikɨn kɨmiirɨn. Ya tariigɨna ya Adi Komii siir naɨngwobumbu aeya krɨmiirsi mɨ krɨmiirɨn saeyar nanmaiwarkainakɨm. Kɨma dimɨn whɨrɨn mɨiyɨknan bɨ tɨrkɨn mɨ Adi Komii siya kɨmiirɨn ha bɨ nanmaiwarkainakɨn mɨ inkam nwɨrkɨ wɨ ha boɨn tani, siya inɨg komiigakɨn mɨ siya wɨ siir inɨg ɨiirar hainana rani. Adi Komii sasaɨrgɨn hɨriinan tɨriyɨn. 10 Iikam krɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi tɨrkiyɨn siirgɨsiir nwowɨm yɨpɨkɨ Krais Jisɨs siir yai ɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm mɨ krɨma ɨrɨpa Jisɨs Krais saɨka nwokɨ amasukikɨnɨm. Mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨma wɨ mɨi kɨbi nwokɨ mɨriiyɨm. Bɨiya Adi Komii siya krɨmiirɨn dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiiram nɨmbingɨn krɨma tɨramɨn mɨ siya krɨmiirɨn hɨriinanam tɨrkikɨn sɨmiir napɨm mɨ siya krɨmiiramɨn mɨnam naɨngwowi krɨma tɨ dimɨn taemɨn kɨbi kɨbiyɨm sɨmiirarar tɨr. Ɨriig.
Krais siya pɨugan kwɨso sowiirɨn ɨrɨpa bɨdi yɨnkiamasuhaigɨnɨuɨn isid whɨrua nwowam
11 Kɨma tɨ swokɨ aɨngwowarkaigi bɨiya ɨiya Juda sɨma kɨmiir mɨoɨs ɨmiir kɨtiyopnɨr hai karamae nwowa hɨnɨɨna nɨisiimauuwam wɨm kɨma Adi Komii siir iikamkɨm mɨ nɨm krɨma Juda iikamɨm kɨmiirɨn hɨnɨɨna nɨewaiyɨu boɨnkɨm, wɨm kɨma Juda iikam tani. Mɨ nɨm krɨma kamɨm yɨpɨkɨ krɨmiir mɨoɨsɨm kɨtiyopnɨr haiyɨm, kɨmiirɨn hɨnɨɨna dapi, wɨm kɨma sɨmiir mɨoɨs kɨtiyopnɨr haiyan inkam tani. 12 Bɨiya wɨm kɨma Krais siir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm mɨ wɨm kɨma Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir pɨugana saiir iikam tani. Wɨm kɨma, kɨma iikamkɨm kɨma Adi Komii saɨka bɨ namasugɨm. Bɨiya Adi Komii siya siir nɨmbina iikam nhɨrɨm sɨmiir nɨmbingikɨn mɨ sɨma mɨ siya ɨni ɨrɨpar yongwomamaɨr aeyɨm yɨm kɨma rani, tɨ iikamɨm. Wɨm kɨma wɨ tɨ nu ɨiir nwo rani, tɨ dimɨn taemɨn kɨbi kɨbiyɨm nɨtɨm sɨmiiram nwokwokɨnɨm. Nɨɨngaka. Adi Komii siya wɨ kɨmaka nwo rani. 13 Mɨ tariinanɨn, wɨm kɨma tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ dimɨnɨm bɨiya kara boɨnmɨmauuwɨm sɨmiir nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨm, yɨpɨkɨ iikamɨm aru nwowiyɨm sɨm hanɨɨn nwowɨm mɨ tariinanɨn kɨmiirɨn Krais siya naonama mɨ siir nhɨeya ha naokiinaiiniya mɨ iikam kɨmiirɨn saeya nanmaiwarkainakɨm mɨ tariinanɨn kɨma Adi Komii siir yai ɨmiir asi wakaeyokna api. 14 Iikam krɨmiirɨn Krais siyar tɨrhaigɨnɨugɨn ɨrɨpa nongwomamaɨr aekiyamam. Bɨiya Juda sɨmiir pɨugana saiir iikamɨm ɨkɨ Juda iikam tani sɨmiir pɨuganɨm ɨkɨ hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiir sau omom nwokɨm mɨ tariinanɨn ta Krais siir pɨu aeya naonama mɨ ɨkɨ iikamɨm ɨkɨ omom omomɨm hɨnda tɨndanɨm sɨmiirɨn siyar tɨrkikɨm ɨrɨpa isid whɨrua nwowɨm. Mɨ tɨ siyɨuɨn bɨiya ɨrɨpa isid whɨrua nwo karam nwowiyɨn paeni hanɨɨn nikɨ amai ɨkouwɨn yɨo siya bɨdi hɨuɨkmaigiyɨn. Mɨ siya tɨ hɨriinan mɨnam hɨuɨkmaigikɨn, siya mɨnam naɨngwokɨn krɨmiir tɨrkiyɨm krɨma pɨugan kwɨrkɨkwɨruwa nwowɨskiyɨm. 15 Mɨ ta Jisɨs Krais siya naonama mɨ tɨ Moses siir siyɨu komii siir siyɨuɨm siya tɨrkiyɨm yɨm bɨdi dɨgɨguskiyɨm mɨ tɨ Judami siyɨu komii nhɨrɨm yɨm ɨriipɨ hɨriinan. Mɨ siya tɨ hɨriinan mɨnam tɨrkɨn, tɨ pɨugan kwɨso sowiirɨn ɨrɨpa nɨnkiamasu haigɨnɨuwɨm ɨrɨpa nongwomamaɨr aeyam. 16 Krais siya paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir naowɨn siya ta hɨriinan saiirsi naokɨn tɨ dimɨnɨn isid whɨsaɨr krɨma nwowiyɨn siir haigɨnɨkouwɨn siir tɨrkiyɨm mɨ sɨma bɨdi yaonamɨm mɨ krɨmiirɨn siya kiyai ɨrɨpa nongwomamaɨr aeyam mɨ Adi Komii siir wakaeyokna apam. 17 Krais siya tɨ nu ɨiir nɨtɨn siya siir yai kɨbi kɨbiyɨm sɨmiir nanaaknɨnkii haigɨnɨugɨm mɨ siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, iikamɨm sɨma mɨ Adi Komii siya sɨma wɨ ɨrɨpa nwokɨ ongwomamaɨr aeyɨm. Mɨ tɨ yaiyɨm yɨm tɨ iikamɨm Juda iikam tani yɨpɨkɨ aru nokwokaowiyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir wakaeyokna ap karamae nwowiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ yɨm tɨ yaiyɨm Juda iikam kɨma mɨ Juda iikam tani ɨkɨm yɨm kɨmiiramar nɨtswokɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir wakaeyokna apɨm iikamɨm Adi Komii siir kingiin nokwowɨm sɨmiir hɨriinan. 18 Mɨ nɨm krɨma tɨ pɨugan kwɨso. Dimusi rani, Krais siirsikɨn. Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siya siyaɨrgɨn iikam krɨmiir kiyaiyɨn Adi Komii siiram krɨmiir wanɨn mɨ tariinanɨn krɨma wɨ Adi Komii siiram asi nami.
19 Mɨ ta hɨriinan saiirsika, wɨm kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ sɨma yapa om karamaeyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Wɨm kɨma ɨni iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir wakaeyokna apiyɨm mɨ siir pɨugani ɨkɨm, ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm wɨm kɨma Adi Komii siir yɨnisɨsɨmkɨm. 20 Wɨm kɨma ɨni omaka Adi Komii siya mɨriiya ɨni saiir hɨriinan ywowɨm. Nɨm krɨma aposel kamɨm mɨ profet kam ɨkɨm yɨpɨkɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya boɨnɨm sɨm boɨnmɨmauuwiyɨm, nɨm krɨma ɨni kougou yaewaonan ywowɨm yɨpɨkɨ omaka aiir ninan hougwowɨniyɨm. Jisɨs Krais siyarɨn yɨo ɨni kougouwɨn bopwokɨbopwo nokwokaiiyɨn omaka akou ɨiir hougwowɨniyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. 21 Siya siyaɨrgɨn siyɨnpae mɨnɨm omaka aiirɨm sɨmiir nonkworɨnuwiyɨm yarɨpa sɨma sɨbgu owam. Mɨ ta omaka siya tɨrki wɨ omaka komiigɨkomiiyar nwokii mɨ saeya wɨ omaka bɨmbɨuwi nwo rani, Inkam Komii Krais siya whwonkaiyam. 22 Mɨ wɨm kɨma iikamɨm Krais siirɨm, ɨkɨ nupai nupaiyɨm sɨmiirɨm kɨmiirɨn Adi Komii siya nɨnkiamasu haigɨnɨuwɨm Juda iikam krɨmaka mɨ kɨma whɨekakarɨn ɨni omakanan ywowɨm Adi Komii siya nwowam Adi Komii siir naeyɨuɨn siir. Ɨriig.