EFESAS
Mɨ ɨiya Pol siya mɨi biyɨe mɨriiya om komii Rom hɨr, siya yokwowɨm kwiiya wɨnki. Kwɨra iikamɨm Efesasɨnɨm sɨmiiram mɨ kwɨra Kolosiyan iikamɨm sɨmiiram, mɨ kwɨra Filipaiyan iikamɨm sɨmiiram, mɨ kwɨra Failimonan iikamɨm sɨmiiram. Siya ta yokwowa bɨiyɨn om Efesas hɨriir wɨnkikɨn sɨma mwaɨnam mɨ mhoɨiya wɨ ɨkɨ om nhɨrɨm sɨmiiram nwokɨ hauugiyɨm. Siya ta yokwowa inkamɨn Tikikas nɨkɨuwiyɨn siir yonkwo hauugi mɨ sɨmiirɨn siya inɨ hauuɨu. Taka yokwowa mɨn boɨnka, iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm pɨu kwɨruwa nwowɨm. Mɨ pɨua saiir mwoɨn wɨ Jisɨs siyar nikɨ owɨm krɨmiir kouwɨn. Iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm yɨm ɨni siir wignan ywowɨm mɨ Jisɨs siya ɨni krɨmiir kamnan ywowɨn. Ɨriig.
1
Kara Polkɨn Adi Komii krɨmiir wanɨn siya kariirɨn bɨiyar nɨmbingɨn Jisɨs Krais siir yai aiir boɨnmɨmauuam. Mɨ ta yokwowa kara wɨnkika iikamɨm Adi Komii siirɨm yɨpɨkɨ om Efesas waraur nwowɨm kɨmiiram yɨpɨkɨ Krais Jisɨs siir yai aiir wakaeyokna apiyɨm. Kara hɨnɨɨna kwɨsboɨnkii, krɨmiir Adi Komiiyɨn mɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii ɨkɨn kɨmiirɨn wɨ naɨngwobumbu siya nwokɨ hauuwɨm mɨ kɨma wɨ ɨrɨpar nwokɨ ongwomamaɨr aeikiyamɨm. Ɨriig.
Krɨmiirɨn dimɨn kɨrɨe komii komii Adi Komii siya dimusi bɨ hauugɨn Jisɨs Krais siirsikɨn.
Krɨma Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanki krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siir Adɨn. Dimusi rani, iikam krɨmiirɨn siya hainanprapraskikɨm. Dimusi rani, krɨma Krais siirgɨm mɨ tɨ hɨriinan saiirsika Adi Komii siya siir dimɨn kɨbi kɨbiyɨm siir om hɨranɨm krɨmiir asi hauugikɨm. Bɨiya siya tɨ nu ɨiir nikɨ onkwokwo karamaeyar nikɨ owɨn mɨ nɨnomor aka, siya saiirar nɨmbingɨn siir iikam nwowamɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨma Krais saɨka asi namasugɨm. Mɨ tɨ hɨriinan tɨrɨn siya krɨmiir kɨgi, krɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm ɨni wadɨekɨ wadɨeyar ywowɨm. Bɨiyarɨn, Adi Komii siya iikam krɨmiirsi siir kwoɨnkar naɨngwokwonanaekɨn mɨ siya hɨnɨɨnam naɨngwokɨn krɨma siir yɨnisɨsɨm nwowɨm Jisɨs Krais siir kɨrɨeni. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, krɨma siir inɨg ɨiir asi hainani. Dimusi rani, siya krɨmiirɨn siir naɨngwobumbu komii aiirɨn hinda whɨsariiyar prɨihauugikɨn Jisɨs Krais siir kɨrɨeni yɨpɨkɨn siya naɨngwokwonanaeiyɨn.
Bɨiya Krais siya naonama mɨ siir nhɨeya ha naokiinaiiniya mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya hɨdana iikam whɨekakɨm sɨmiir wɨ saiirsi nwokɨ anmaiwarkainam. Mɨ dimɨn bibiyɨeyɨm krɨma tɨrɨm yɨm siya bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Krais siya tɨ dimɨn hɨriinanɨm krɨmiirɨn dimusi bɨ tɨrkɨn siya iikam krɨmiiramɨn nhami nhami bɨ naɨngwokwokɨn. Adi Komii siya siyaɨrgɨn dimɨn taemɨnɨm sɨmiir bwamkɨbwamɨn. Mɨ krɨmiirɨn siyar bɨdi haiyoprimdiyɨumii ɨskiyɨn ɨiya siya hɨdana saiirsiyɨn. Mɨ krɨmiirɨn siyar yanaaknɨnkiihaigɨnɨu dimɨn taemɨnɨm bɨiya aowa nwowɨm siya naɨngwowɨm krɨma nɨnomoknɨnkɨnam yɨm idowɨiya bɨdi yɨmbiyamɨm Krais siir kɨrɨeni. 10 Mɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya naɨngwowɨm yɨm tɨ sɨma, mhoɨiya ɨiya Adi Komii siya naɨngwowa wadɨe nwowana mɨ digworaekwo whɨekakɨm nuanɨm wɨ siya kiyaiprɨigɨni mɨ siir omanɨm yɨm ɨriipɨ hɨriinan mɨ sɨma wɨ maeyau kwɨruwar namwoɨuwi mɨ tɨ digworaekwo whɨekak ɨmiirɨn wɨ Krais siyar nɨdwo kɨgrɨraoɨrkaki.
11 Mɨ tɨ digworaekwo whɨekakɨm Adi Komii siya naɨngwowɨm wɨ hɨriinanar nɨmbini. Krɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi yɨmbingiyɨn siirgɨsiir nwowɨm Krais saɨka namasukikɨnam. Dimusi rani, tɨ digworaekwowɨm bɨdi bɨdiniya tɨram siya naɨngwowɨm sɨmiirsika. 12 Adi Komii siya tɨ digworaekwo ɨmiirɨn whɨsarii bɨ tɨrkikɨn krɨma yɨpɨkɨm bɨigɨbɨi Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨm wɨ siir inɨg ɨiir nwokɨ hainanɨm mɨ siir inɨgɨn yɨo komiigɨkomiigɨn.
13 Wɨm kɨma ɨni krɨmiir hɨriinan ywowɨm bɨiya kɨma wakaeyɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai kɨbiyɨm kɨmiir grabaigɨnɨuwɨm mɨ kɨma Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna apkɨm. Mɨ kɨma wakaeyokna apɨm sɨmiir mhoɨiyan, kɨmiirɨn Adi Komii siya nɨmbingɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma siir naeyɨuɨn saɨka asi namasukikɨni yɨpɨkɨn siya nɨkropkiyɨn tɨriir nɨtam mɨ iikamɨm kɨmaka waraur naunɨ oniya ta bɨiya siya boɨna hɨnɨɨn siya wɨ sɨpi nɨkropki siirɨn. 14 Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨ siir naeyɨu ɨiir hauugiyɨn krɨmiir, siya hɨnɨɨna nɨisiimauugɨn mɨ krɨma ɨni haɨnii yɨnoknɨnkɨnkiyɨm krɨmiirɨn mhoɨiya siir dimɨn kɨbi kɨbiyɨm wɨ krɨmiir hauuwi yɨpɨkɨ bɨiya siya nɨmbinɨm mɨ siya boɨnɨm tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Mɨ Adi Komii siir iikamɨm wɨ rɨrmiiya sɨmar nwobudgi mɨ Adi Komii siya wɨ inɨg komiigɨkomii ɨiirar haii. Dimusi rani, tɨ dimɨn taemɨnɨm siya tɨrɨm sɨmiirsika. Ɨriig.
Pol siya Adi Komii siiram srɨigɨn iikamɨm om Efesas hɨranɨm sɨmiiram
15 Dimusi rani, tɨ hɨriinan saiirsika digworaekwo whɨekakɨm Adi Komii siya nonkwokwowɨm wɨm kɨma Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs siir yai ɨmiiram bɨdi wakaeyokna apɨm mɨ kɨma wɨ hɨriinan saiir naɨngwokwonanae iikamɨm Adi Komii siirɨm sɨmiiramɨn. 16 Mɨ ɨinokɨinokɨn an kara Adi Komii siir siira boɨn wadɨenanaei. Dimusi rani, iikamɨm sɨmiirsika. Kara iikam kɨmiirsi naɨngwokwokɨn mɨ ta hɨriiran saiirsika, kara Adi Komii siiram asi kwɨsboɨni yɨpɨkɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais siir Adi Komiiyɨn. 17 Adi Komiiyɨn siyaɨrgɨn mɨ krɨma siir inɨg ɨiirarar hainanprapraski. Kara siiramɨn mɨnam srɨigɨn siir naeyɨuɨn kɨmiir hauugiyɨm mɨ siya wɨ kɨmiir nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuɨm siir yai ɨmiir sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm. Mɨ tɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn wɨ kɨmiir nwokɨ anaaknɨnkii haigɨnɨuɨm mɨ kɨma Adi Komii siirgɨsiirɨn wɨ haɨnii nwokɨ sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm. 18 Kara hɨnɨɨna naɨngwowi Adi Komii siya kɨmiirɨn ɨna whɨnkɨnsiis haigɨnɨuɨn mɨ kɨmiir kwoɨnɨm wɨ haɨnii nɨnoknɨnkɨnkii. Mɨ tɨ siya boɨnkiyɨm kɨma haiyɨm mɨ kɨma wɨ haɨnii nɨnoknɨnkɨnkii dimɨn taemɨnɨm bɨiya siya boɨnɨm hɨnɨɨn, siya wɨ kɨmiir hauugii mɨ sɨmiir kɨbiya ya bɨmbɨuwi rani. 19 Kara ha naɨngwowi siya kɨmiir bɨdi yɨisiimauuwɨn mɨ kɨma wɨ hanɨɨngɨ nɨnoknɨnkɨni siir kɨrɨe aiirɨn iikamɨm yɨpɨkɨ siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Siir kɨrɨeya ya ɨni komiigɨkomii ywowaowa krɨma saiir kimaɨrɨm wɨ dɨg nwo rani mɨ ta kɨrɨeya wɨ kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi, 20 ta kɨrɨeya Krais siir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwa ɨiya bɨiya siya naonama mɨ Adi Komii siya siirɨn ɨna swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowɨn sɨmakar mɨ siirɨn siya saɨkar yɨnkiamsu haigɨnɨu siir om hɨran dimɨn taemɨnɨm sɨmiir kɨgɨrkakɨm. 21 Mɨ tariinanɨn digworaekwowɨm Adi Komii siir om hɨranɨm mɨ nuan ɨkɨm yɨm ɨni Krais siyar kɨgɨrkakɨm. Mɨ uridyɨu bibiyɨeyɨm mɨ iikamɨm om whɨrua nwowɨpɨsu karamae nwowiyɨm mɨ gavmani inkam ɨkɨm mɨ tɨ digworaekwowɨm tɨ tariinan nwowɨm mɨ mhoɨiya nwowan ɨkɨm yɨm siya bɨdi ikwowaisiigigɨm. 22 Adi Komii siya digworaekwo whɨekakɨm Jisɨs Krais siir ɨɨnara bɨdi yonkwokiyɨm mɨ Adi Komii siya siir bɨdi yɨmbingiyɨn siir pɨugana saiir digworaekwowɨm sɨmiir kɨgɨrkakɨm. Siya ɨni krɨmiir mwonan ywowɨn 23 mɨ iikamɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm yɨm ɨni siir pɨunan ywowɨm mɨ ɨkɨ hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiirɨn ɨni siyar niiwhwonkai dɨgɨm. Mɨ krɨma wɨ saɨka nwokɨ amasukikɨnɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm siyar tɨrdɨgikɨm mɨ nu whɨrkakɨn ɨni siya siyar yɨnyokɨigiyɨn. Ɨriig.