6
Kɨma kɨmiir nomiiyauwɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨriiyɨm sɨmiirsi
Tɨ kariir nomiiyauwɨm kɨma ha kɨgi inkamɨn tɨ dimɨn biyɨe tɨrɨn mɨ wɨm kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir naeyɨu ɨeya kɨgrɨraowɨm kɨmiir kwoɨnɨm kɨma siirɨn kɨpi kɨmbu haigɨnɨu mɨ tɨ inkamɨn siir dimɨn biyɨe ɨmiir sɨbgu tɨrhaigɨnɨu mɨ siir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu tɨ dimɨn kɨbiyɨm bɨiya siya nikɨ apɨm sɨmiir swokɨ apɨm. Mɨ kɨma kɨmasiyar mɨntaraona mɨ kɨmiir kwoɨnɨm kɨmasiyar kɨntɨmtɨnuna. Mɨ ɨiya kɨma tɨ inkam ɨiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨm kɨma mɨntarao. Dimusi rani, dimɨnɨn wɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaii mɨ wɨ kɨmiiram kɨnankɨuwi dimɨn biyɨe tɨramɨn. Kɨma ɨrni nwɨrni dinan whɨnkɨnsiis ankɨnsiisna dimɨn biyɨe biyɨeyɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ kɨmiir bopwo waraur nɨmbiyamiyɨm sɨmiirsi mɨ tɨ hɨriirnan saiirsika tɨ hɨriinan siyɨuɨn siirsikɨn kɨma wɨ Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna api siya boɨnɨm hɨnɨɨn, kɨma ɨrni nwɨrni dinan whɨnkɨnsiis ankɨnsiis. Kara hɨnɨɨn mɨnsi boɨnkɨn iikamɨm yɨpɨkɨ hɨnɨɨna naɨngwowɨm sɨma inɨgakɨm mɨ inkam nhɨrmi whɨnkɨnsiis karamae nwowiyɨm yɨm sɨma sɨmar swokɨ ɨksɨsaenaei, ha nikɨ aɨngwowɨm nhɨrmi kouwɨn ɨni sɨma ywowɨn mɨ yɨm sɨma ɨni nɨɨnga ywowɨm. Yɨm sɨma ɨni nɨɨngar ywowɨskiyɨm. Iikam kɨma, ɨrɨra nwonɨran kɨma dimɨnɨm kɨmar tɨrɨm sɨmiir daɨngwo. Mɨ sɨma wadɨekɨ nɨuwi mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga haɨni dwo. Dimɨnɨn iikam nhɨrkɨm tɨriyɨn sɨmiirɨn, dimɨnɨn kɨma tɨriyɨn saɨka hɨd. Kɨma tɨ hɨnɨɨn kɨpi tɨr. Dimusi rani, mhoɨiya ɨrɨra nwonɨra kɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya srɨii kɨma tɨ dimɨn hɨriinanɨn kɨma tɨrɨn siir dimusi tɨrkɨn mɨ siya sɨmiirɨn wɨ yapa yapa hɨdi.
Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ nɨtɨm mɨ yɨpɨkɨ boɨnmɨmauuɨm mɨ sɨmiirɨn Adi Komii siir yai kɨbi kɨbi ɨmiir nɨsiimauuɨm mɨ sɨma dimɨn taemɨn nhɨrɨm sɨmiir hauu mɨ sɨmiirɨn sɨmiir kɨgrɨrao.
Kɨma kɨmar kɨpi swokɨ ɨksɨsaena. Mɨ kɨma Adi Komii siirɨn dimɨn whɨr kɨpi swokɨ ɨksɨsae. Mɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ iikam ɨma tɨrɨm sɨma mhoɨiya wɨ wadɨeya namisi haii sɨmiirsiyɨn, iyɨe? Wɨ biyɨe haii ɨiya Adi Komii siya iikam ɨmiir hɨdana. Yɨo ɨni inkamɨn yɨpɨkɨ numɨran sasae ya nɨnkɨniyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ siya dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirara nɨnkɨni mhoɨiya siya wɨ dimɨn kɨbi kɨbi ɨmiirarar mɨ haii. Mɨ siya dimɨn biyɨeyɨm sɨm nɨnkɨni, nombwi mɨn hɨnɨɨnɨm mɨ dimɨn taemɨn nhɨr ɨkɨm mɨ mhoɨiya sɨmiir nɨngugu haii mɨ siya wɨ dimɨn biyɨe ɨmiirarar nɨngugu haii. Mɨ iikamɨm dimɨn taemɨn biyɨeyɨm sɨmiir kwoɨnkar naɨngwo tɨri mɨ mhoɨiya tɨ sɨmiir kwoɨn biyɨeyɨn sɨmiirɨn wɨ biyɨe siyar swokɨ ohaigɨnɨuwi yɨm ɨni tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ nombwi nɨnkɨnɨn siir numɨr aiir ɨni siir hɨriinan ywowɨm. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨeya boɨnɨm sɨmiir, sɨmiir napɨm, mhoɨiya sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siir naeyɨu ɨeya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyamam. Tɨriigɨnɨm yɨm ɨni inkamɨn dimɨn mɨiyɨk sɨbgu ɨnkɨniyɨn siir numɨr aiir ɨni siir hɨriinan ywowɨm. Mɨ mhoɨiya sɨma wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar nɨngugu haii. Dimɨn mɨiyɨkɨm kɨra tɨriyɨm sɨmiirɨn hindara kɨpi kiiyɨkɨk mɨrii kɨma ɨinokɨinokɨn sɨmiirar tɨrnanae. Mhoɨiya ɨiya Adi Komii siya nɨmbina krɨmiir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiir haiyam mɨ krɨma wɨ pɨu mɨnkɨn kɨpi piyao tɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm sɨmiir tɨrsiyɨn. 10 Mɨ krɨma ɨinokɨinokɨn tɨ nu ɨiirar nikɨ okrɨpkaiiyɨm krɨma iikam ɨmiirɨn sɨbgu tɨrhaigɨnɨu mɨ tɨ nomiiyauɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai kɨbi ɨmiir wakaeyokna apɨm, krɨma sɨmiirɨn sɨbgu sɨbgu tɨrtatao haigɨnɨu. Ɨriig.
Pol siya Jisɨs siiram maɨrgɨmaɨrgakɨn yɨpɨkɨ bɨiya paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn si naowɨn
11 Kɨma whɨekakɨn ta Yokwo Komiiya kara wɨnkiya saiir bɨdi kɨgɨm yɨpɨkɨ kariir ɨɨngar nonkwo wɨnkiya. 12 Mɨ tɨ kam hɨriinanɨm tɨ kɨmiiram tɨriyɨm kɨmiir kiyaiyam kɨmiir mɨoɨs ɨmiir kɨtiyopnɨr haiyam yɨm sɨma mɨnam naɨngwowi Juda iikamɨm sɨma sɨmiir nikɨ boɨnɨm hɨnɨɨn sɨma inkam wadɨekɨm, kiya yɨm ɨni nɨɨngaka ywowɨm. Mɨ tɨ siyɨuɨn mɨoɨs kɨtiyopnɨr haiiyɨn yɨo dimɨn komii rani. Jisɨs Krais siya krɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiirsi naokɨn mɨ ta siya nanmaiwarkaina krɨmiir sasaɨrga dimɨn komiigɨkomiiya. Mɨ yɨm sɨma Juda iikam ɨmiirsi nɨdidgɨm sɨma tɨosi sɨmiirɨn. Yɨm sɨma Juda sɨmiir kam ɨmiir nɨksɨsaekɨm, sɨma sɨmiirɨn wɨ kwoɨn bibiyɨe pɨ naɨngwowisi. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, yɨm sɨma kɨmiirɨn siyɨu mwoni panɨɨnsi yɨisiimauusi. 13 Mɨ tɨ inkamɨm yɨpɨkɨ sɨmiir mɨoɨsɨm kɨtiyopnɨr haiyɨm yɨm sɨma Moses siir siyɨu komii siir yai ɨmiir bɨ napkɨm. Yɨm sɨma mɨnaramar naɨngwokɨm kɨmiir mɨoɨs ɨmiir kɨtiyopnɨr haiyam mɨ sɨma wɨ inɨg komiigak saiirsi nikɨ owɨm Juda iikamɨm sɨmiirsiyɨn mɨ sɨma wɨ sɨmiir inɨg ɨmiir nwokɨ hainanɨm. 14 Mɨ an kararɨn, an kara Jisɨs siiraramar naɨngwo ɨskii yɨpɨkɨ paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn si naowɨn mɨ. Dimusi rani, an kara naoni pɨunan tɨ siirsi nwokɨn yɨo tɨriigɨnɨn yɨo dimɨn whoɨmoni rani. Tɨ nuɨn siir tɨran digworaekwowɨm yɨm wɨ kariir kwoɨn ɨiir kiyai rani mɨ tɨ digworaekwowɨm yɨpɨkɨ tɨ nuan iikam ɨma napiyɨm mɨ tɨ digworaekwo hɨriinanɨm kariir nwowɨm yɨm bɨdi yaonamɨm mɨ bɨdi inangrirmii ɨuguskiyɨm. Mɨ kariir kwoɨnɨn tɨ hɨriinan dimɨnɨm sɨmiir wara swokɨ aɨngwomɨmɨn tani. 15 Kɨmiir mɨoɨsɨm inkamka kɨtiyopnɨr haiga wɨndi mɨ sɨma mɨ kɨtiyopnɨr hai karamaeka wɨndi, yɨo tɨriigɨnɨn yɨo dimɨn komii rani mɨ yɨo wɨ iikam ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani. Adi Komii sasaɨrgɨn iikami kwoɨn kisɨna haigiiyɨn yaeya wadɨekɨ wadɨe nwokiyam. Yɨo tɨriigɨnɨn yɨo dimɨn kaimwokɨkaimwo inɨg komiigak ɨeyaɨrgɨn. 16 Kara ha naɨngwowi tɨkɨ kɨmiir iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ yaiyɨm kara nikɨ boɨnmɨmauuɨm sɨmiir napɨm mɨ tɨ iikamɨm hɨnda tɨndanɨm Isrelmiyɨm yɨpɨkɨ Krais siir yai kɨbi ɨmiir sɨbgu wakaeyokna apɨm mɨ Adi Komii siya kɨmiirɨn wɨ naɨngwobumbu aiir nɨisiimauuwi mɨ wɨ dimɨn kɨbi ɨiirar mɨ sɨbgu tɨrhaigɨnɨuwi mɨ kɨma wɨ ɨrɨpar mɨ ongwomamaɨr aei.
17 Mɨ tariinan mɨ mhoɨiya ɨriipɨ hɨriinan kara pɨ boriisopi inkam nwɨrkɨ hɨnɨɨna boɨnɨm kara tɨ aposel inkamɨn Adi Komii siya bɨ nɨmbingɨn. Dimusi rani, kariir pɨua hanwhɨe hanwhɨe kasa nwo rani mɨ tɨriigɨnɨm yɨm kɨmiirɨn hɨnɨɨn nɨisiimauugɨm kara tɨ inkamɨn yɨo ɨni Jisɨs Krais siirgɨsiirarar ywowɨskiyɨn.
18 Tɨ kariir nomiiyauɨm. Kara ha naɨngwowi krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siya bɨdi hauuwɨn kɨmiir kwoɨnɨm siir naɨngwobumbu aeya ya yai kaimwokɨ kaimwo aeyaɨrga. Ɨriig.