Yaiyɨm sɨmiir bwamkɨbwam ɨma
Yai nhɨrɨm Adi Komii siir Yai wɨn kɨbiya saiir yaimwokɨ yaimwo nhɨr ɨma.
Disaipel Disaipelɨm yɨm kamɨm Jisɨs siir kɨgna mɨrii ɨma. Sɨma saɨka napyokiyokɨi mɨriigɨm. Mɨ siirama mɨ aɨngwo tɨbmiigɨm. Kamɨm ɨuur nwɨsko siir kɨgna mɨriiyɨm. Mɨ sɨmiir inɨgɨm ɨni Mak 3:13-19 hɨr nwowɨm.
Aposel Aposelɨm yɨm kamɨm Jisɨs saɨkar mɨrii ɨma. Mɨ dimɨn taemɨnɨm siya tɨrɨm sɨmiir nhwokɨ kɨgɨmɨmɨkɨm mɨ sɨma sɨmiirɨn ɨkɨ iikamɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiir boɨnmɨmauugɨm. Mɨ ɨiya Jisɨs siya naonama mɨ ha swokɨ ɨnsiin ɨdwowɨn mɨ iikamɨm sɨma kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna yɨkɨu aposel inkam. Tɨ aposel inɨgɨn yɨo Grik sɨmiir yaigɨn aeya. Tɨ inɨgɨn siir inɨg mwokɨ mwowɨn yɨo hɨnɨɨngɨn. Kamɨm Adi Komii siya nɨkropkiyɨm sɨma.
Babilon Babilonɨn yɨo nu Irak sɨmiir bɨigɨ bɨiyan om komiigɨ komii ɨeya. Mɨ om komii Babilon hɨran iikamɨmyɨm Isrel sɨmiir iikamɨm sau omom nwokɨm mɨ sɨma sau sɨmakar nɨnɨtkɨm. Mɨ Babilon siir inɨg mwokɨmwowɨn yɨo hɨnɨɨngɨ. Om biyɨe. Yokwo Komii saeya boɨna saiir hɨriinan, Tɨkɨ om komiiyɨn yɨo bɨdi tɨoɨdwomaigiyɨn mɨ tariinanɨn siya nwo rani. Mɨ yokwowa Jon siya wɨnkiya Revelesen hɨrɨn yɨo hɨnɨɨna wɨn boɨnkikɨn Babilon siirɨn. Ya tariigɨna ya boɨniyɨo yaiga. Mɨ siir inɨg mwokɨ mwowɨn yɨo hɨnɨɨngɨn. Yɨo iikamɨm tɨ ɨiirar nwoɨrkakɨm yɨpɨkɨ siyɨupai siyɨupaiyɨm sɨm nonkwowɨm sɨmiir om komiigɨn.
Devid Devidɨn yɨo Jisɨs siir brougae ɨeya. Siya bɨdi bɨdiniyar nwokɨn mɨ Isrel sɨmiir iikamɨm inɨgak inkam komii ɨeya. Mɨ siya inkamɨn bɨmbɨuwi rani. Mɨ siya Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmiigɨn. Mɨ siya Yokwo kasa bɨ wɨnkɨn. Mɨ ta yokwowa saiir inɨga Samka.
Farisi Farisi inkamɨm yɨm Judami pɨugana saiirgɨm. Yɨm tɨ kamɨm yɨm kamɨm kwoɨn whɨruwa nwowiyɨm sɨma. Sɨmiir kwoɨnɨm tɨ hɨnɨɨna naɨngwokɨm, tɨ siyɨu komiiyɨn Adi Komiigɨ si hauugiyɨn Mosesni yɨo ɨni sɨma nokwowɨn. Mɨ tɨ siyɨu komiiyɨn yɨo tɨ hɨnɨɨna boɨnkɨn. Krɨma ɨni siyɨu mɨiyɨk whɨekakɨm sɨmiirar wakaeyokna apɨm mɨ krɨma Adi Komii siir iikam mɨiyɨk asi nwowi. Sɨma naɨngwoyɨmiyokni siyɨuɨn siir wara bɨ nonkwokɨm, nɨɨngaka. Sɨma Jisɨs siiram bɨ naɨngwo tɨbmiigɨm mɨ sɨma hɨnɨɨna boɨn. Siya Adi Komii siir yɨnisɨm tani. Jisɨs siya sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨn, sɨmiir kwoɨnɨm pɨ whaowaekɨm mɨ sɨma Adi Komii siir yai aiir bɨ sɨbgu wakaeyokɨm mɨ sɨma ha bɨ boɨnmauugɨm sɨmiirɨn. Siyatɨ hɨnɨɨna boɨnkikɨn.
Galili Galiliyɨn yɨo Isrel sɨmiir nuɨn siir nu haɨmii whɨr ɨeya. Mɨ ɨiya Jisɨs siya yɨnisɨm sapɨsapa nikɨ owɨn mɨ siya hapaiirɨn siir yopii ado sowaka waiya nwokɨn. Sɨma omɨn Nasaret nɨkɨuwiyɨn siir hɨr nwokɨm. Kamɨm Jisɨs siir kɨgna mɨriiyɨm yɨm Galili hɨrankɨm. Mɨ nu Judia hɨran iikamɨm sɨma hɨnɨɨna boɨnkɨm. Iikamɨm nu haɨmii Galili hɨranɨm sɨma nɨnoknɨnkɨn kwoɨn mɨiyɨk karamaeka mɨ sɨma mɨiyɨk rani. Sɨma tɨ hɨnɨɨna boɨnkɨm.
Sabat Sabata ya ɨiya Judami iikamɨm pɨu sɨma siiskuwakiya dimɨn taemɨn tɨr karamae nwowiya ɨiya Adi Komii siir inɨg hainaniya ya saeya. Ta ɨiya ya Fraide naɨowaka nwobwakainanamtɨbika mɨpi sarere naɨowaka dɨgirɨbi.Mɨ inkam nwɨrɨn mɨi ta ɨi aiir mɨrii mɨ kamɨm siyɨu komiini yaimɨn dimɨn wɨniyɨm yɨm wɨ hɨnɨɨna boɨni, siya mɨiyar mɨriigɨn mɨ siyɨu komii siir siyɨu ɨiir tauugakɨm, Mɨ sɨma siyɨu biyɨe bɨdi tɨrɨm, Jisɨs inkam nwɨrɨn Sabat aiir mɨ haiswonɨskiigɨn. Mɨ kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨniyɨm yɨm hɨnɨɨna boɨnkɨm, siya dimɨn biyɨe bɨdi tɨrɨn dimusi rani, sɨma hɨnɨɨna naɨngwokɨm ma mɨn haiswonɨmnɨskɨiiya ya ɨni mɨi mɨriinan ywowa. Mɨn kɨg Jon 5:1-18 Luk 13:10-17
Tempel Tempela ya omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya yasaeya. Mɨ bɨiya ɨiya Solomon siya Juda iikamɨm sɨmiir kɨgrɨraowan inkam nwowɨn mɨ Juda iikamɨm sɨma omaka komiiya Adi Komii siir inɨg hainaniya ta ɨi aiir mɨriigɨm. Mɨ ɨiya Juda sɨmiir sau omomɨn ha nɨtɨn mɨ ta omaka aiirɨn sɨma yɨinɨmnhɨkiigi. Mhoɨiya ɨiya inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn Herot siyar nikɨ owa mɨ siya Juda iikamɨm sɨmiir boɨn sɨma yaeya omaka ɨr swokɨ mɨriiyɨm. Mɨ sɨma ta omaka aiirɨn siiyani mɨriiga. Mɨ saeya bɨewi kasa bɨ nwoka. Mɨ ɨiya Jisɨs siyar nikɨ owa mɨ siya omaka aiir namkɨn Adi Komii siir inɨg hainanamɨn. Mɨ mhoɨiya ɨiya Rom hɨran iikamɨm sɨma Isrel sɨmaka nɨniiya mɨ ta omaka aiirɨn sɨma yɨinɨmnhɨinkii ɨuguski. Mɨ Isrel hɨran iikamɨm sɨma yaeya bɨ swokɨ mɨriigɨm. Adi Komii siir yaiya ta hɨnɨɨna boɨnka. Ɨiya Jisɨs swokɨ ɨtana saeya kingiin nwowi mɨ sɨma yaeya omaka komiiya wɨ haɨni mɨrii Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanam. Ta omaka aiirɨn tokpisina hɨnɨɨna dapika Tempel.
Pris Prisɨm yɨm kamɨm Adi Komii siir inɨg hainaniya omaka saiir mɨrii ɨma. Tɨkɨ kamɨm Pris mɨi mɨriigɨm. Sɨma Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwikɨm mɨ ɨriipɨ hɨriinan sɨma Juda iikamɨm yɨpɨkɨ dimɨn biyɨe tɨrɨm sɨmiirsi nɨnkɨn ɨmiiyaeikɨm. Yɨm tɨ kamɨm sɨma nhwo kwɨs boɨniyɨm mɨ Tempel aiir mɨ kɨgrɨraowiyɨm.
Hetpris Hetprisɨn yɨo inkamɨn ɨkɨ pris nhɨrɨm sɨmiir kou nwowi ɨeya. Mɨ pris nhɨrɨm sɨmiirɨn pɨ siyar nɨkropkii sɨmiir yapayapa mɨiyamɨn. Mɨ tɨ inkamɨn siya nɨnoknɨnkɨn komiigkɨm mɨ Juda iikamɨm siyɨupai siyɨupaiyɨm pɨ siyar mɨ kɨgrɨraowi. Mɨ Juda hɨran iikamɨm sɨma eleksena ɨna yonwowa mɨ sɨma hɨriinan inkam kɨbi ɨiirar swokɨ okmwɨn okwo haigɨnɨu ta hɨriinan mɨiya saiir bɨi nwowamɨn. Mɨ siya ta hɨriinan mɨiya saiirarar mɨriiyokiyokɨii mɨ wɨ siyar naobugi. Mɨ sɨma nwɨrɨn wɨ haɨni mɨ okmwɨn okwo haigɨnɨuwi.
Dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowiya saeya. Taka maeyauwa dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowa ya ɨni omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir mwowainɨbɨn digɨuwa nwowɨn siir nwokɨn. Mɨ Adi Komii siya hɨr nwokɨn. Mɨ hɨriir namiyɨn bɨigɨ bɨiyan Prisɨn saɨsar namikɨn. Mɨ bɨewibɨewiyɨm siya hɨriirɨn ɨi kwokwɨra kwokwɨra namtaraowikɨn. Mɨn kɨg Hibru sapta 9
Profet Profetɨm yɨm kamɨm Adi Komii siir yai aiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuwi ɨma. Adi Komii siya sɨmiirɨn nwonwɨra nwonwɨra nɨkɨuunakɨn mɨ siya sɨmiirɨn ɨna yɨkropkiyɨn siir yai aiir boɨnmɨmauuamam. Mɨ ɨiya dimɨn taemɨnkɨ nɨmbiyamam tɨriiyɨm mɨ kamɨm pɨ sɨmar nanaaknɨnkii haigɨnɨuwi sɨmiir bwamkɨ bwamɨn. Yɨm sɨma siyɨuɨm iikam ɨma tɨriiyɨn sɨmiir boɨnhɨmnhɨnkiigɨm. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan, dimɨnɨn nɨmbiyamam tɨriiyɨn Adi Komii siya pɨ tɨ kam ɨmiirar boɨnmauuwi. Mɨ sɨma pɨ iikam ɨmiir swokɨ kwaboɨnmamauuwi. Mɨ kam nhɨrɨm yɨpɨkɨ nɨksɨsaeiyɨm yɨm hɨnɨɨna nɨkɨuwikɨm nɨksɨsae profet. Mɨ kam ɨmiirɨn yɨm Adi Komii siya bɨ nɨkɨunakɨn sɨmiirɨn mɨ ha bɨ nɨkropkikɨn.Nɨɨngaka. Mɨ yɨm sɨma Adi Komii siir yai aiirɨn sɨbgu sɨbgu bɨ boɨnmɨmauuwikɨm sɨma iikam ɨmiirɨn hindara prɨiyɨksasaeikɨm.
Adi Komii siir ipiiya siya nɨdwokaii aeya. Adi Komii siya ipii komiiya saiir nɨdowkaiigɨn mɨ dimɨn taemɨnɨm pɨ siyar kɨgɨrkaki.Ta ipiiya ipii bɨmbɨuwi rani mɨ saiirɨn bɨdi pɨuaimwamwankikɨna. Mɨ ta ipiiya ya golni nonkwowkwoka. Mɨ ta ipii aiirɨn inkam nwɨrkɨn bɨ swokɨ ɨdwowika. Saiirɨn Adi Komii saɨsar ndwokai kɨgɨrkakikɨn nu nɨnomor sowiir.
Grik Grikmi iikamɨm sɨmiir om komiiyɨn Atens. Mɨ sɨmiir nuɨn siir Griskɨn. Bɨdibɨdiniyarɨn sɨmiir iikamɨm kasakasa rani mɨ sɨma ɨkɨ nu whɨekak nhɨrɨm sɨmiirar kɨgɨrkakɨm.Mɨ ɨkɨ nuɨm Grik sɨma kɨgrɨraowɨm sɨmiir iikamɨm sɨma ɨni sɨmiir siyɨu ɨmiirara mɨ apɨm, Grikmi iikamɨm yɨm Juda iikam tani mɨ nɨksɨsae adi komii kasa bɨ dirɨraerarkɨm mɨ sɨma ɨni sɨmiir inɨg ɨmiir hainanɨm. Mɨ mhoɨiya Rom sɨma yaii Grik sɨmaka yɨnii mɨ Grik sɨmiirɨn Rom sɨma iyopakaiyɨu mɨ Grik sɨmiir om komii komiiyɨm ɨni Rom sɨma kɨgrɨrao ɨrkakɨm. Mɨ Rom sɨma Grik sɨmiir siyɨuɨm kasaka bɨ wkaeyokna apkɨm mɨ ɨni Grik sɨmiir yai aiirar mɨ ɨmboboɨnɨm. Kamɨm ta yaiwɨn kɨbi aiir wɨnɨm sɨma Grik sɨmiir yai aiir wɨnkɨm mɨ mhoɨiya kam nhɨrɨm ta Grik sɨmiir yai ɨmiir kɨgɨm mɨ sɨma Adi Komii siir yaiwɨn kɨbiya yaigɨɨn nhɨr hɨnɨɨnɨm sɨmiir wɨn. Latin, Inglis, German mɨ yaigɨɨn whɨekak nhɨr ɨkɨm. Mɨ tariinan sɨma ɨni hɨriinana mɨriiyokiyokɨiyɨm.
Heven Hevenɨn Adi Komii siir omkɨn. Iikam nhɨrɨm sɨma hɨnɨɨna boɨni Adi Komii siir omɨn Hevenɨn ɨni nɨnomor kou hɨr nwowɨn. Tɨkɨ omɨn bɨmbɨuwi rani wadɨekɨ wadɨekɨn, iikamɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm wɨ sɨmasɨmar nami, tɨ om ɨiirɨn mɨ sɨma ɨinokɨinokɨn wɨ hɨrar nwoyokiyokɨikaeyami.
Hibru Hibru ya Isrel sɨma boɨni aeya yaigɨɨna. Bɨiyan Yokwo Komiiya sɨma saiirɨn Hibru sɨmiir yaigɨɨn aiir wɨnkɨm.
Hisop Hisopɨn yɨo paeisɨm wɨrkɨn. Ɨiya bɨiyan Prisɨn siya mɨi nhɨr mɨriiyɨm mɨ siya pɨ tɨ pae ɨiir haii mɨpi siir hppmaigi op o nhɨe ɨmiir mɨpa niyaɨrpasokami.
Isib Isibɨn yɨo nu komii whɨrkɨn ɨni Isrel sɨmaka kingiin hɨr nwowɨn. Iikamɨm yɨpɨkɨ Isib hɨr nwowɨm sɨma Adi Komii siiram bɨ naɨngwo tɨbmiigɨm. Mɨ sɨma ɨkɨ nɨksɨsaei adi komii nhɨrɨm sɨma nonkwokwowɨm paeni mɨ nuni mɨ sɨma sɨmiir inɨg ɨmiirar hainan. Bɨiya Juda inkam nwɨrɨn Jekop nɨkɨuwiyɨn siya mɨ siir wigyɨnɨma sɨma Isib hɨriir yam mɨ hɨr inɨ owɨu. Mɨ siir yɨnisɨmɨm sɨma nwowɨm hapaiir bɨewiyɨm kamarɨm kamnwɨr {400} mɨ Adi Komii siya boɨnki Moses siirɨn mɨ siya Isrel sɨmiir iikam ɨmiirɨn ɨrɨpa ha haɨngiriyɨu omɨmɨrɨm mɨ sɨma Isib siir haiburgik mɨ ɨni Isrel hɨriirar swokɨ amɨm. Mɨ Isib sɨmiir kamɨm ɨi kasaka bɨ nɨniikɨm yaii Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmaka. Mɨ Isib sɨmiir iikamɨm sɨma nɨksɨsae adi komiiyɨm sɨmiir hainanii siyɨuɨn siirɨn ɨna haiburgikɨm mɨ sɨma Adi Komii kɨɨnɨn siirarar hainan ɨski. Mɨ sɨma siir inɨgɨn Ala dap mɨ sɨma Adi Komii siiraramar yaɨngwo tɨbmii sɨma Jisɨs Krais siiram wara bɨ naɨngwo tɨbmiikɨm. Nɨɨngaka. Sɨma naɨngwo tɨbmiini siyɨuɨn siir bɨ nwokɨm.
Mastet Mastetɨn yɨo pae wɨrɨn siir inɨgɨn. Mastet nidɨn yɨo komii rani sapkɨsapisɨmkɨn sɨma siir nid ɨmiir haiigɨm mɨ nae mɨnaka nɨkrɨmkrɨn aeikɨm.
Narɨn Narɨn yɨo paeisɨm wɨrkɨn iikam sɨma siir mɨi ɨmiir nopaiikɨm mɨ siirɨn pa sikɨni, mɨpi dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨm pɨ sɨmiir niyopki mɨpi pɨuii mɨiyɨkar whaki. Tɨ dimɨnɨn siirɨn umɨr prasae bɨ saɨnikɨn.
Salpa Salpaɨn yɨo dimɨn whɨrkɨn siiyanankɨn. Ɨiya iikamɨm sɨma siir nanagiyɨm mɨ siya huwa ha kɨnkiyɨm mɨ siir pɨuwiya mɨiyɨk bɨ whakika.
Samaria Samaria yɨo iikamɨm nu Samarianɨm sɨma, siya ɨni nu Galili mɨ nu Judia sowiir bopwo hɨr nwowɨn sɨmiir siyɨuɨn yapakɨn mɨ Isrel sɨmiir iikamɨm sɨma hɨnɨɨna naɨngwo rani, sɨma mɨiyɨkɨm. Nɨɨngaka. Sɨma ɨni sau omomnan ywowɨm.
SaionSaionɨn yɨo mhɨu inɨgɨn. Mɨ om komii Jerusalem siya ɨni tɨ mhɨu ɨiir waiyɨn. Mɨ ɨiya Jisɨs siya om heven siir haiburgigi nua tɨriri swokɨ ɨti mɨ siya bɨiyɨn wɨ mhɨu saion hɨriirar nɨuuni.
Stoik Stoik kamɨm yɨpɨkɨ Juda sɨmiir siyɨu komii whɨr ɨiir nonkwowɨm. Sɨma hɨnɨɨna boɨnkɨm yɨpɨkɨ kɨmpɨpɨsusi nɨdid karamae nwowɨm mɨ yɨpɨkɨ maɨrgɨmaɨrga nwowam kɨnankɨugɨu karamae nwowɨm. Mɨ tɨ sɨma kamɨm yɨpɨkɨ stoik sɨmiir siyɨu komii whɨr ɨiir sɨbgu onkworɨnuwiyɨm. Tɨ sɨma yaiyɨm sɨma boɨnɨm.
Livai Livai kamɨm yɨm Isrel sɨmiir pɨugan kwɨr aeya. Juda sɨmiir brougaeyɨn Jekop siir yɨnisɨm nwɨr ɨeya Livaiyɨn. Moses siya mɨ siir nomousɨmɨn Aron sowayaowɨn Livai inkamko. Mɨ bɨigɨ bɨi nwowɨn bɨiyan pris inkamɨn Aron siyaɨrgɨn. Mɨ mhoɨiya Livai sɨmiir kam whɨekakɨm ɨni Adi Komii siir omaka mɨriiyan inkamkɨna ywowɨm. Mɨ ta mɨi aiirɨn pɨugan kwɨran inkamkɨ bɨ mɨriigɨm Livai sɨmiir kamɨm sɨma sɨma mɨriigɨm.
Mana Mana dimɨn whɨrni inɨgɨn. Bɨiya ɨiya Moses siya Isrel sɨmiir iikam ɨmaka nwowɨn mɨ sɨma ɨna haiburgikɨm nu Isib hɨrɨn. Mɨ sɨma maeyau siiyɨn apa nɨɨnga siir hɨr nwokɨm mɨ sɨma naemɨn karamaeka. MƗ Adi Komii siya sɨmiirsi naɨngwoyɨmiyokɨn mɨ siya ɨinokɨinokɨn sɨmiirɨn nae pa hauugi. Mɨ tɨ naeyɨm sɨma nugakarar hainakiyakwokikɨm mɨpa hainami sɨmiir omaka hɨriir mɨpa naei mɨ sɨma pɨ wadɨeyar nwowi. Mɨn kɨg Eksodas 16:14-21 mɨ Nambas 11:7-9 Tɨkɨnɨm yɨm ɨni bɨiyan Yokwo Komiiya saiir nwowɨm. Mhoɨiya ɨiya Jisɨs siya nwowa, siya hɨnɨɨna boɨnkɨn. Karargɨn tɨ naeyɨn nɨnomor kou hɨranɨn. Mɨ iikamɨm tɨ naeyɨn siir naei mɨ sɨma wadɨeya nwowi mɨ ɨinokɨinokɨn wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami. Siya hɨnɨɨna boɨnkɨn. Mɨn kɨg Jon 6:46-51.
Isrel Isrelɨn Juda sɨmiir nuɨn siir inɨgɨn. Ɨiya sɨmiir brougaeyɨn Jekop siyar nikɨ owa, Adi Komii siya siir inɨgɨn Isrel siir asi nɨkɨugɨn. Mɨ mhoɨiya sɨma maɨrgɨmaɨrga ha nwowɨm tɨ inɨg ɨiirɨmɨn mɨ ɨna boɨnɨm, krɨma Isrelni yɨnisɨmkɨm Juda iikamɨm sɨma mɨn boɨnkɨm, sɨmiir nuɨn siir inɨgɨn Isrelkɨn.
Juda Juda yɨo Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir inɨg whɨr ɨeya. Mɨ iikamɨm Isrel hɨranɨm sɨmiir brougae nwɨrɨn Juda siyaɨrgɨn. Siya Jekop siir yɨnisɨmkɨn. Juda Isrel sɨmiir pɨugan kwɨr aeya.Mɨ Isrel sɨmiir Inkam Komii Komiiyɨm sɨmiir kɨgrɨraowɨm Juda pɨugana saiir hɨrɨrankɨnaɨrgɨm. Mɨ Juda sɨmiir pɨuganɨm ɨuur kwɨsko.
Judia Judia yɨo Isrel sɨmiir nu haɨmii whɨrkɨn. Mɨ siir yaimwokɨ yaimwowa hɨnɨɨnga. Inkamɨn Adi Komii siya nɨmbingiyɨn idowɨiya napmɨriiyam mɨ siya. Mɨ sɨma hɨriinan asi dapi Jisɨs. Mɨ Adi Komii siya nɨmbingikɨn siirɨn mɨ siirɨn ha nɨkropkikɨn iikamɨm sɨmiir dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiirsi naowɨm. Mɨ sɨma siirɨn Krais asi dapkɨm.
Rom Romɨn yɨo om komii whɨrkɨn. Tɨ omɨn tɨriinanɨn ɨna nikɨ oyokiyokɨiyɨn mɨ ɨni nu komii Itali hɨr nwowɨn. Bɨiya Rom sɨma kasakasa rani mɨ sɨma pɨ ɨkɨ nu nhɨrɨm sɨmiirar mɨ ami mɨ pɨ yaii sɨmaka nɨnii mɨ sɨmiirɨn pɨ sɨma niyopakaiyɨuwi mɨ sɨmiir nuɨn pɨ sɨma kɨgrɨraowi. Ɨiya Jisɨs siya nikɨ owa mɨ Isrel sɨmiirɨn Rom sɨma kɨgrɨraokɨm. Mɨ tariinanɨn sɨma hɨriinan tɨr tani.
Sam Sama ya bɨiyan Yokwo Komii kwɨra saiir yokwo kwɨraka. Mɨ Inkam Komii nu kɨgrɨraowiyɨn Devid mɨ iikamɨm Isrel hɨranɨm nɨnoknɨnkɨnkakɨm sɨma wɨnka. Mɨ ta yokwo sama ɨiya iikamɨm sɨma Adi Komii siir inɨg hainaniyɨm pɨ saiir mwai ɨmiir kɨgmak waowi.
Sadyusi Sadyusi kamɨm sɨma Juda sɨmiirar isid whɨrkɨn. Mɨ sɨmiir kam whɨekak nhɨrɨm sɨma omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiirar mɨriigɨm. Mɨ ɨriipa hɨriinan sɨmiir nhɨrɨm kaunsel kamargɨm. Farisi mɨ Sadyusi sɨmiir siyɨuɨm ɨrɨpa rani, ɨni yapayapa ywowɨm mɨ sɨmasɨma ɨo asi nɨnwo anwowi. Mɨ Sadyusi sɨma hɨnɨɨna boɨnikɨm, ɨiya ɨkɨ iikamɨm naonamiyɨm sɨma ɨe hɨrankɨ bɨ swokɨ ɨnsiin ɨdwowikɨm. Nɨɨngaka. Sɨmiir kwoɨnbudɨn hindɨra kɨguguɨuguskikɨn. Mɨ sɨma ha naɨngwowi Adi Komii siir om hɨrɨn iikam karamaeka mɨ Dɨdu naopwai mɨ nɨksɨsae adi komii karamaeka. Mɨ dimɨn taemɨnɨm nɨmbiyamiyɨm sɨma hɨnɨɨna naɨngwowi, yɨm inkamkɨ dirɨraerari, yɨm Adi Komii siya nonkwokwo rani. Nɨɨngaka.
Sisa Sisa yɨo Rom sɨmiir yaigɨɨnga. Saiir yaimwokɨ yaimwowa hɨnɨɨnga. Nu kɨgrɨraowan Inkam Komiigɨn.
Wain Wainɨn yɨo hɨnɨɨna dirɨraerarikɨn. Inkamɨn pɨ paeyɨn grep nɨkɨuwiyɨn pɨ siir nid ɨmiir whɨnhai. Mɨ tɨ paeyɨn pɨ siir hii ɨmiir nonkwo nhaknaokainaowidi. Mɨ ɨkɨ ɨiya saeya whɨibaomaigiyɨm mɨ sɨma saiirɨn pɨ hanɨɨngɨ kwiyaei. Mɨ Juda sɨma kwiyae op mɨiyɨk karamaeka. Mɨ ɨiya sɨma nae naeiyɨm pɨ ta op wain anaka naekwiyaei. Mɨ iikamɨm ta wain op aiirɨn homgak kwiyaenanaeiyɨm mɨ sɨma pa kwiyae whaowaenami.
Baptais Baptaisa ya Yokwo Komii saiirɨn hɨnɨɨna wɨnboɨnka, Jon siya iikam kasakasa bɨ baptais haigɨnɨugɨn ɨe Jodan hɨrɨn. Mɨ Jon siya sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnkɨn, kɨma kɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriyɨugik mɨ iikamɨm ɨrɨra nwonwɨra wa nwokɨ nɨnoknɨnkɨnɨm sɨma digɨumii bɨdi haimriyɨugikɨm sɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiirɨn. Mɨ iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ baptaisa ya mɨn nɨisiimauwi sɨma naɨngwo tɨbmiiyan iikam bɨdi ywowɨm. Mɨ baptais saiir yaimwokɨ yaimwowa hɨnɨɨnga. Tɨ inkamɨn op baptaisiyɨn yɨo hɨnɨɨna nɨisiimauwi, siir kwoɨnɨn bɨdi kisɨna haigiyɨn mɨ dimɨn biyɨeyɨm siya tɨrɨm digɨumii bɨdi haimriyɨugikɨn.
Hosana Hosana inɨgɨn yɨ mɨn boɨnkɨn inkamɨn inɨgakɨn siir nokboɨnmamaɨrikɨn. Yɨ hɨnɨɨngɨn siir inɨg mwokɨmwoɨn Adi Komii siya wɨ siir nwokɨ hainan prapraskiyɨm.
Pailat Pailat siya Rom sɨmiir nu kɨgrɨraowan inkam komii nwokɨn, yɨpɨkɨ bɨiya omwai nikɨ waiyan. Ɨiya Jisɨs siya nwowa Pailat siya Isrel sɨmiir iikam ɨmiir kɨgrɨraokɨn.
Pasova Pasova ya Judaɨn iikamɨm sɨmiir ɨi komii kwɨr aeya. Mɨ ta ɨiya iikam whɨekakɨm mɨi bɨ mɨriigɨm. Mɨ sɨma Jerusalem hɨriir yam mɨ ɨiyɨm ɨriiyarkwɨsa ywo. Mɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan mɨ nae komiiya ɨna yaeya. Ɨiya bɨiya sɨmiir yɨdiwi wanwiyaeyɨm nu Isib hɨr haiyɨm hɨk mɨ Adi Komii siya sɨmiir whɨndirɨraerarkikɨn mɨ sɨma nu Isib siir haiburgikɨn mɨ ɨna yamɨm. Mɨ ta hɨriinan saiirsika bɨewi bɨewiyɨm sɨma ta pasova ɨiya saiirɨmar naɨngwowikɨm mɨ pɨ Adi Komii siir inɨg ɨiirar hainani.
Pentikos Pentikosa ya ɨi komii kwɨr aeya pɨu siisiya. Isrel hɨran iikamɨm sɨma nonkwowiya bɨewi bɨewiyɨm sɨm. Mɨ ɨiya pasova ɨiya dɨg nwokiya wik ɨriiyarkwɨso sowiir mhoɨiya ɨi Pentikosa pa nɨmbiyami. Ɨiya sɨma numɨran sasaeyɨm sɨm nɨngugu haiiyɨm mɨ bali, ta ɨiya saeya pentikos ɨiya. Mɨ ta ɨiya iikam whɨekakɨm sɨma Jerusalem hɨriir namikɨn mɨ pɨ omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir napnɨnopkainamiyɨn mɨ naeyɨm pɨ Adi Komii siir hauuwi. Pris inkamɨm sɨma wraisu pa nɨsom haii pa nanagi mɨ pa nɨnkɨn ɨmiiyaeki Adi Komii siir iikamɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyopriimdiyɨumigiyɨm. Taka ɨiya ya iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir ɨi komii wararga. Siyɨu hɨnɨɨngɨn sɨma tɨriiyɨn. Ɨiya Jisɨs siya naowa mɨ siya ɨna swokɨ ɨnsiin ɨdwowɨn mɨ ɨni nɨnomor kouwa hɨriir yamɨn. Mɨ mhoɨiya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma omaka ɨruwar nɨdwokai omɨmɨrkɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨiirɨm. Adi Komii siir naeyɨuɨn ha nɨtɨn mɨ kɨrɨe sɨmiir yaunɨ hauuni. Mɨ sɨma ɨni yaigɨɨnpai yaigɨɨnpaiyɨm sɨmiirar boɨnamɨm. Ɨiya sɨma hɨriinan boɨnɨm iikam whɨekakɨm sɨma Krais siir yaiya ɨni sɨmiir yaigɨɨn aiirar wakaekiyɨm. Mɨ ta ɨi aiirɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir siyɨuɨn ɨni komiiya ywokiyɨn mɨ ta ɨiya ya iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir ɨi komii aeya pɨu siisiya. Mɨn kɨg Aposel 2
Wit Witɨn yɨo naekɨn. Mɨ witnidɨm numɨr komii aiir nɨnkɨniyɨm sɨma raisnan whaknainikɨm. Mɨ ɨiya witnidɨm wai nwowiyɨm sɨma pa nɨnguguhaii mɨ sɨma sɨmiirɨn pɨ siiyaka nobrombropi mɨ sɨma nanagiyɨm mɨpi bret nɨmbiyami mɨ sɨma pa naei.
Yis Yisɨn yɨo iikamɨm sɨma nɨnkɨn prɨdaeiya ɨiya sɨma bret nonkwokwowiyɨm. Sɨma yisɨn yɨpa haii mɨ yɨpa prɨdgi witplaua aka. Ɨiya sɨma hɨriinan tɨriiyɨm, bretɨn yɨpa niyopinaini mɨpi komiiya nwoki. Ɨiya Jisɨs siya iikamɨm sɨmiir nowomwarkaiyɨuwiyɨm siya ɨi nhɨrɨm boɨniyɨo yai nhɨrɨm yɨpi yis siirar boɨni. Ta yaiya saiir yaimwokɨ yaimwowɨn hɨnɨɨnga. Yisɨn yɨo mɨiyɨk rani.
Amen Amena ya hɨnɨɨnga. Mɨn kɨg Rom 1:25,9:5, 1Korin 14:16 2Korin 1:20. Juda sɨmiir yaigɨɨna ya hɨnɨɨna boɨni, “Tɨ dimɨnɨn siya dɨmbiyam saeya kaimwoarga” Mɨ ɨiya inkam nwɨrkɨ srɨiiyɨm Adi Komii siirɨm mɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨma pɨ ɨrɨpa kwoɨnar nwoki mɨpa boɨnki, Amen.
Yaowae Adɨn nɨnomor kouwankɨ nɨtkɨn Bɨdi bɨdiniyarɨn Profet inkam nwɨrɨn siir inɨgɨn Danielkɨn siya inɨgɨn mɨn daphaigɨnɨugɨn inkamɨn yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨkropkiyɨn siir iikamɨm sɨmiir nanmaiwarkainaɨm mɨ sɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiir haiyopriimdiyɨumiigiyɨm. Siir dimɨn mwokɨ mwowɨn yɨo ɨni Krais siir hɨriinan ywowɨn. Jisɨs siya tɨ inɨgɨn siya siyar swokɨ kwaboɨnakɨn. Mɨ ɨiya Jisɨs siya, siya siyar swokɨ dapnaɨn Yaowae Adɨn nɨnomor kouwankɨ nɨtkɨn, siya boɨn siyaɨrgɨn inkam Adi Komii siya nɨkropkiyɨn mɨ yɨpɨkɨn Adi Komii siir kɨrɨekakɨn. Siya inkamargɨn mɨ ɨriipa Adi Komiiagɨn.