ROM
Mɨ ɨiya Pol siya om Korin hɨr nwowɨn mɨ siya ta yokwowa ha wɨnkikɨn iikamɨm om Rom hɨranɨm sɨmiiramɨn mɨ siya yokwowa kɨmɨdiniya wig ɨra Fibi dapiya saiir hauugi mɨ ya saeya kɨmɨdiniya iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm Judamiyɨm mɨ Judami tani ɨkɨm sɨmiir inɨ hauuɨu. Siya tariigɨna mɨnam warar nɨnkɨn wɨnkika iikamɨm Judamiyɨm mɨ iikamɨm Juda iikam tani ɨkɨm naɨngwo tɨbmii karamae nwowɨm dimɨn biyɨekɨ naokɨngugunankaiyɨm sɨma Jisɨs siiraramar naɨngwo tɨbmii ɨskiyɨm mɨ sɨmiirɨn wɨ wadɨe siyar nwokɨ owaigɨnɨuɨm Adi Komii saɨkan. Jisɨs siya paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siirɨn krɨmiirsi naokɨn rɨrmiiya krɨmiir nwowaigɨnɨuwɨm dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirsi. Moses siir siyɨu komiiyɨn iikam ɨmiirɨn wɨ rɨrmiiya siya nwowaigɨnɨu rani. Nɨɨngaka. Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii sasaɨrga iikam ɨma nwowana wadɨe.
1
Ta yokwowa mɨi whɨekakɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm aposel Pol siya mɨriiyam sɨmiir boɨnka
Kara Polkɨn ta yokwowa iikamɨm om komii Rom kɨmiiram wɨnkika. Kara Jisɨs siir mɨiyan inkamkɨn mɨ kariirɨn aposel inkam siya nokmwɨn okwo haigɨnɨugɨn mɨ kariirɨn siya bɨdi yɨmbinɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai wɨn kɨbiya saiir boɨnmɨmauuwam iikamɨm sɨmiir.
Bɨdi, bɨdiniyarɨn Adi Komii siya bɨdi yɨmbinɨn tɨ siir yai mɨiyɨk mɨiyɨkɨm iikamɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwɨm. Mɨ tɨ profet kamɨm sɨma yai wɨn kɨbiya saiir hai mɨ sɨma yokwo komiiya dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowiya saiir wɨnki. Ta yai wɨn kɨbiya saeya Adi Komii siir yɨnisɨmɨn Jisɨs Krais siir yaiga, krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn. Siya inkam kɨɨngɨn yopiiga naokainakɨn mɨ siya Devidni isidɨn Juda sɨmiir hɨrankɨ nɨtkɨn. Adi Komii siya bɨdi yɨisiimauuɨn, siya inkam ara rani. Mɨ siya krɨmiirɨn dimɨn kɨrɨe whɨra yɨisiimauu ɨiya siya siirɨn ɨe hɨrankɨn hɨdnɨnsiin ɨdwowɨn. Jisɨs siya Adi Komii siirgɨsiirar yɨnisɨmkɨn Adi Komii siya siirɨn mɨnsi tɨrkɨn siir naeyɨuɨn dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn. Adi Komii siya kariirɨn Jisɨs Krais siir kɨrɨeniyɨn mɨnam nɨmbingɨn tɨ dimɨn taemɨnɨm Jisɨs Krais siya tɨrɨm sɨmiir aposel inkam nwowɨm. Mɨ siya kariirɨn mɨnam nɨkropkikɨn sɨmiir boɨnmɨmauuwamɨn ɨkɨ iikamɨm hɨnda tɨnda nwowɨm mɨ iikamɨm Juda iikam tani ɨkɨm sɨma wɨ siir yai ɨmiirar nwokɨ aɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ siir yai ɨmiiram nwokɨ wakaeyoknam. Adi Komii siya iikamɨm om komii Rom hɨranɨm kɨmiirɨm wara bɨdi yɨmbinɨn mɨ siya kɨmiiram bɨdiyar mɨ ɨkɨunan, kɨma Jisɨs Krais siir yɨnisɨm timɨ ɨnkɨn o.
Mɨ kara ta yokwowa iikamɨm om komii Romanɨm Adi Komii siiram naɨngwokwonanaeiyɨm kɨmiiram asi wɨnkika. Mɨ siya kɨmiir bɨdi yɨmbinɨn kɨma siir iikamkɨm. Kara mɨnam naɨngwowi, krɨmiir Adi Komii mɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais sowa wɨ krɨmiirar nwokɨ tɨrɨm dimɨn mɨiyɨkɨm mɨ naɨngwoyɨmiyok mɨ nongwomamaɨr aei aka. Ɨriig.
Pol siya om komii Rom hɨran iikamɨm sɨmiir kɨgam naɨngwokɨn.
Kara bɨiyɨn pɨ ta yaiya saiir nikɨ boɨni: Hɨnda tɨnda sɨma kɨmiirɨn hɨnɨɨna haigirɨrɨr boɨni, kɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiram naɨngwo tɨbmiiyan iikamkɨm. Mɨ Jisɨs Krais siir inɨg ɨiirɨn kara kɨmiir asi boɨn wadɨeki Adi Komii siir. Kara Adi Komii siir mɨi aiir mɨriiyɨn mɨ kariir kwoɨn komiiyɨn ɨna yaɨngwokiyɨn siir Yɨnisɨmɨn siir yai wɨn kɨbi aiir boɨnmɨmauuɨm. Mɨ Adi Komii siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn kariirɨn ɨinokɨinokɨn siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwikɨn ɨiya nhwo kara kwɨsboɨniyɨm. 10 Mɨ ɨinokɨinokɨn kara Adi Komii siiramar srɨiigɨn, siya kariir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm mɨ ɨi nhɨrɨm kara siyɨugakɨ nɨuwi kɨmiiramɨn wa nwokɨ ɨtɨm kɨmiir kɨgɨmɨn. 11 Kariir kwoɨnɨn kɨmiir ninɨ kɨgnakiyamɨn ɨna naɨngwokɨɨnɨn mɨ kara dimɨn mɨiyɨkɨm kɨmiir hauuwam mɨni, Adi Komii siir naeyɨu ɨeya hauuwɨm mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨm wɨ kɨmiir nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi kɨrɨe kɨma nwowɨm. 12 Saeya hɨnɨɨnga, kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya saeya kariir kɨnsiis haigɨnɨuɨm mɨ kariir naɨngwo tɨbmiiya kɨmiir mɨ kɨnsiis haigɨnɨuɨm. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn siya wɨ krɨmiir whɨekakar nwokɨ kɨnsiis haigɨnɨu ɨrkakɨm.
13 Tɨ nomiiyauɨm kara ha naɨngwowi kɨma tɨ ɨnoknɨnkɨn ɨi whɨekakɨm kara kɨmiir kɨgamar naɨngwowi kariirɨn dimɨn whɨrkɨ nɨpiyaokɨi rani. Kara iikam nhɨrɨm Juda iikam tani sɨmiir bɨdi whɨndirɨraerarɨn mɨ sɨma ɨni naɨngwo tɨbmiiyan inkamkɨɨn ywowɨm. Mɨ kara kɨmiirɨn hɨriinan whɨndirɨraerarɨmar naɨngwokɨn. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan kɨmiir waraurɨn wɨ naekaka nikɨ owɨm. 14 Adi Komii siya kariir bɨdi yɨmbinɨn siir yai wɨn kɨbiya saiir boɨnmɨmauuɨm nu Grik hɨran iikamɨm dimɨn taemɨnkɨ naokɨngugunankaiyɨm mɨ iikam nhɨrɨm nu whɨranɨm dimɨn taemɨn karamaeyɨm sɨmiiram mɨ iikamɨm nɨnoknɨnkɨn whɨekak karamaeyɨm sɨmiiram warar. 15 Mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨm, kara iikamɨm om komii Romanɨm kɨmiiramɨn sɨmiirsi nikwokrɨmkrɨpnaniyam tɨrkɨn Jisɨs Krais siir yai wɨn kɨbiya saiir warar nanaaknɨnkiiyɨm. Ɨriig.
Ta Krais siir yai wɨn mɨiyɨka saeya kɨrɨekaka.
16 Kara ta Krais siir yai wɨn mɨiyɨka saiirsi bɨ nɨdidgɨn. Nɨɨngaka. Dimusi rani, saeya Adi Komii siir kɨrɨeka, iikamɨm wakaeyoknam mɨ ha naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir whɨnkɨnsiisi. Ta yaiya saeya bɨi Juda iikamɨm sɨmiir hɨriir yam mɨ mhoɨiya saeya Juda iikam tani sɨmiir hɨriir yam. 17 Mɨ Krais siir yai wɨn kɨbiya saeya krɨmiir nɨisiimauuga Adi Komii siir yɨpɨkɨ hɨnɨɨna nɨisiimauuɨn siya dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn siya dimɨn mɨiyɨkɨm krɨmiir dirɨraerarɨm sɨmiir. Mɨ siya iikamɨm krɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae inkam asi dapkɨm mɨ iikamɨm krɨma wɨ ɨrɨpa mhɨi kwoɨn saɨka nɨnkɨn owi. Adi Komii siir yaiya saeya hɨnɨɨna boɨnka, ta kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya saeyar dapi kɨmiirɨn Adi Komii siir whwonkam ɨdan, dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm mɨ kɨma wɨ omwaiya waiyayokiyokɨi. Siyɨu whɨr karamaeka. Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. Ɨriig.
Ta yaiya iikamɨm Adi Komii siir yai aiir haimriyɨuɨm sɨmiir siyɨu ɨmiir boɨnka.
18 Adi Komii siya nɨnomor kou hɨr nɨdwowɨn siir om ɨiir. Mɨ ta siir ɨo yaiya saeya wɨ nɨmprɨo rani saeya wɨ idowɨiya nɨmbini iikamɨm digɨumii siir yai aiir haimriiyɨuɨm sɨmiir mɨ iikamɨm dimɨn biyɨe tɨriiyɨm ta Adi Komii siir yai wɨn mɨiyɨkɨɨna ɨni sɨmar ikworɨmdɨnukiya. 19 Dimusi rani, Adi Komii siya bɨdi yɨisiimauuɨn siir dimɨntaemɨn whɨekakɨm sɨmiirɨn mɨ sɨma wa pɨ sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨn. Mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn bɨdiyar sɨbgu ɨisiimauuɨn. 20 Bɨdi bɨdiniyarɨn Adi Komii siyar nonkwokwowɨm digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir mɨ ta ɨiya saiir hɨrankar nɨtiyokiyokɨiya mɨ tɨsi tariinanar namwoniyɨn. Mɨ iikamɨm tɨ digworaekwowɨm siya dirɨraerarɨm sɨmiirɨn ha pɨ kɨgnɨnoknɨnkɨnɨm mɨ sɨma Adi Komii siirɨn ha pɨ yɨnoknɨnkɨnsasaeyɨn tɨ digworaekwo ɨmiirsiyar. Ya hɨnɨɨnga, sɨma digworaekwo whɨekakɨm Adi Komii siya nonkwokwowɨm sɨmiirɨn wa kɨgi mɨ sɨma siir whwonkamɨn wɨ kɨg rani. Mɨ sɨma wa nwokɨ kɨgnɨnoknɨnkɨnɨm siir kɨrɨe komiiya ɨinokɨinok nwoyokiyokɨiiya saiirɨn. Mɨ sɨma hɨnɨɨna boɨn karamaeka, krɨma Adi Komii siir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm mɨ krɨma siir inɨg ɨiirɨn wa hainan tani. Nɨɨngaka. 21 Sɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm Adi Komii siya ɨna nwowɨn mɨ sɨma hɨnɨɨna naɨngwo rani, siya Adi Komii kɨɨngɨn mɨ sɨma siir inɨg ɨiir bɨ hainanikɨm mɨ siir bɨ boɨn wadɨekɨm. Nɨɨngaka. Sɨmiir kwoɨnɨm pɨ whaowaekɨm mɨ sɨmiir kwoɨnɨm mɨiyɨk bɨ nwokɨm. Sɨma habwhaowaenan nwokɨm. 22 Sɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwowi sɨma digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir bɨdi yɨnoknɨnkɨn dɨgɨm. Nɨɨngaka. Sɨmiir kwoɨnɨm ɨni habwhaowaenan ywowɨm. 23 Mɨ sɨma Adi Komiiyɨn naonam karamae nwowiyɨn digɨumii siir haimriiyɨugɨm mɨ sɨma siir inɨg bɨ hainankɨm. Mɨ sɨma kɨmɨdiniya dimɨnɨm inkamkar nonkwokwowiyɨm sɨmiir inɨg ɨmiir hainan tɨ uruwai, siyaowai, ɨpiyɨn, mɨ ɨt mɨ mɨpug mɨnɨm mɨ wraisupai wraisupai ɨkɨm.
24 Mɨ Adi Komii siya sɨmiir haiburgigɨn mɨ sɨmiirɨn, sɨmiir siyɨu biyɨeyɨn siya kiyainamkɨm. Mɨ sɨma siyɨu biyɨeyɨn siiram nikwokwo nanaeikɨn, ɨraka nwɨraka ɨrɨpa pɨu nwowamɨn. 25 Mɨ tɨ hɨriinan iikamɨm sɨma Adi Komii siir yaimwo aiirɨn digɨumii bɨdi haimriiyɨuɨm mɨ sɨma pɨ yaeya nɨksɨsae yaiyar haii. Mɨ sɨma pɨ dimɨnɨm Adi Komii siya nonkwokwowɨm pɨ sɨmiir inɨg ɨmiir swokɨ hainani. Mɨ sɨma pɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan tani, yɨpɨkɨ tɨ digworaekwowɨm sɨmiir nonkwokwowɨm. Nɨɨngaka. Siyaɨrgɨn wadɨekɨ wadɨeyɨn mɨ iikam krɨma siir inɨg ɨiirarar hainan, ɨinokɨinokɨn.
26 Mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn siyɨu biyɨeyɨn siir hɨrar haiburgik mɨ sɨma ɨni siyɨu biyɨe tɨri siyɨuɨn siirar yapɨm. Mɨ sɨmiir wigɨm, sɨma siyɨuɨn ɨrɨpa pɨu sɨmiir kam aka nwowiyɨm ɨni yɨmiiyɨunamɨm mɨ sɨma ɨrɨpa pɨu kɨmɨdiniya wig nhɨrmaka inɨ owou. 27 Mɨ kamɨm yɨm ɨriipɨ hɨriinanar mɨ tɨr, sɨma ɨrɨpa pɨu sɨmiir wig ɨmaka bɨ nwokɨm, sɨmiir kwoɨnɨn ɨrɨpa pɨu inkam nwɨraka nwowam nikwokwokɨm mɨ sɨma siyɨu biyɨe sɨma sɨmar yɨnwo anwona. Mɨ Adi Komii siya sɨmiir asi tɨrbugikɨn, tɨ siyɨu hɨriinan sɨma tɨrɨn siirsika. Yɨo tɨ hɨriinanɨn yɨo dimɨn karamaeka.
28 Mɨ tɨ iikam hɨriinanɨm Pɨ boriisopi sɨmiir kwoɨnɨn Adi Komii siiram nwowɨm mɨ siir digworaekwo ɨkɨm. Mɨ siya sɨmiirar kɨgnɨnkɨnki mɨ sɨma ɨni sɨmiir kwoɨnkar yaɨngwo dirɨraerar namɨm tɨ siyɨubiyɨekɨ siyɨu biyɨe kɨɨn ɨiirɨn mɨ sɨma wɨ siyɨumwoni nap rani. Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. 29 Sɨmiirɨn tɨ dimɨn biyɨe biyɨe hɨnɨɨnɨm sɨma bɨdi yaokɨngugunankaiyɨm. Digworaekwo whɨekakam naɨngwo mɨ kwoɨn biyɨe biyɨe iikam nhɨrmiyam naɨngwo mɨ kɨgmar mɨ nɨnkɨnwamwarkɨi boɨn, nɨksɨsae yai boɨn, inkam nɨsomao, kwoɨn inkam nwɨram niwɨtpaomai inkam nhɨrmi boɨnikikasna. 30 Mɨ whɨsariiyar haigirɨrɨr boɨn mɨ ɨo whwonkam Adi Komii siir nanaonanaei. Mɨ inkam nwɨrnisi kɨginiyokna karam nwo mɨ sɨmamar naɨngwona mɨ dimɨnpai dimɨnpai sɨma tɨraraowam mɨ yopii adni yai nantamyɨriyɨr. 31 Mɨ siyɨu mwoni nap karam nwo mɨ nɨmbin aiir nɨkrɨmkrɨp mɨ inkam nhɨrmisi naɨngwoyɨmiyok karam nwo mɨ nhɨrmaka nomboɨn ii ae karam nwo. 32 Adi Komii siir siyɨu mɨiyɨkɨn siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, iikamɨm hɨriinan siyɨu biyɨeyɨm sɨmiir tɨri yɨo daonam. Sɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm mɨ sɨma tɨ siyɨu biyɨeyɨn siirɨn ɨni hɨriiyar tɨryokiyokɨiyamɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn sasa rani. Nɨɨngaka. Sɨma ɨni hindara yɨinɨnopkainamɨm mɨ iikamɨm tɨ hɨriinan siyɨu tɨriyɨm sɨma sɨmiirɨn pa mɨ ɨkboɨnmamaɨri. Ɨriig.