2
Yaiya Adi Komii siya hɨdiya ya nɨnoknɨnkɨn wadɨekɨwadɨeyaɨrga
Juda iikam kɨma Juda iikam tani, sɨmiir sɨmiira prɨiboɨn hɨuriiyɨunanaei, siyɨu biyɨeyɨm sɨma tɨriiyɨm sɨmiirsi, kɨma hɨriinan kɨpi boɨn. Dimusi rani, wɨm kɨma ɨkɨ siyɨu hɨriinanɨn kɨma boɨniyɨm sɨmiir, siirar mɨ tɨrikɨm. Mɨ kɨma sɨmiir boɨni mɨ ta yaiya wɨ kɨmar swokɨ kwaeyopkwonaei. Mɨ Juda iikam kɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm, Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya krɨmiirɨn wɨ kɨpa kɨpa hɨd rani, siya krɨmiirɨn wɨ hɨriinankɨnar hɨdi. Mɨ tɨ iikamɨm, tɨ hɨriinan siyɨu ɨiir tɨriyɨm, Adi Komii siya sɨmiirɨn, wɨ siyɨu mɨiyɨkɨmɨiyɨk ɨiirar nonkwobumbunɨnkɨn ɨuguskii. Mɨ ta siya hɨndana saiir bwamkɨbwamɨn wɨ wadɨeyar namki. Kɨma iikamɨm tɨ hɨriinan siyɨu ɨiir tɨriiyɨm sɨmiir boɨnhɨuriyɨuwiyɨm mɨ wɨm kɨma tɨ hɨriinan siyɨu biyɨe ɨiirar mɨ tɨrikɨm. Kɨma panɨɨna naɨngwowi, kɨma wɨ dɨgar nwowi, ɨiya Adi Komii siya iikamɨm sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨnana, sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirsi, ha? Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. Pɨ panɨɨna tɨri, ha? Adi Komii siya kɨmiirɨn wɨ hɨriiyar naɨngwoyɨmiyokyokiyokɨii mɨ siya kɨmiiramɨn wɨ ɨi haruwa nwo rani mɨ siya kɨmiir dimɨn biyɨeyɨm asiima bɨ nikɨ dirɨraerar bumbu sasauwikɨn. Nɨɨngaka. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ kɨma Adi Komii siir siyɨu mɨiyɨkɨn siir dimusi kiyopsɨbgii. Mɨ Adi Komii siya ha naɨngwowi krɨmiir kwoɨnɨn tɨ kisɨna haigi mɨ siya kɨmiirɨn wɨ tɨ hɨriinan siyɨu ɨiirsi tɨr haigɨnɨuwi. Mɨ kɨma tari nɨnoknɨnkɨn tani, aniya? Kɨmiir kwoɨnɨm bɨdi yɨnkisaɨowaeyɨm mɨ kɨmiir kwoɨnɨm panɨɨnsi kisɨna haigisi. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, wɨm kɨma kɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiir haɨngiriyɨu haigɨn ii raraoinami. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan Adi Komii siya kɨmiir ɨo yaiyɨm wɨ hɨriiyar mɨ haiginonkworɨnukrɨpkai, siya wɨ haiginɨrkii rani tɨ dimɨn biyɨeyɨm kɨma haɨngiriyɨu haigɨnmɨmɨrɨm. Mɨ ta ɨiya Adi siya kɨmiir dimɨn biyɨeyɨm wɨ hanɨɨngɨ nɨtkiigɨigii mɨ siya iikam kɨmiirɨn wɨ hanɨɨngɨ nonkwobumbu nɨnkɨn haigɨnɨuwi. Adi Komii siya iikamɨm, sɨmiirɨn ɨrɨra nwɨnwɨra, wɨ siyɨuɨn sɨma tɨrɨn, wɨ siir hɨriinan yamdiyar swokɨ hɨdi. Mɨ iikam nhɨrɨm sɨma mɨinan mɨriinanaei siyɨu mɨiyɨk ɨiiramɨn, Adi Komii saɨka sɨbgu ɨdwowanɨn nɨnomor kou hɨr mɨ sɨma wɨ inɨg komiigak nwowi mɨ kwoɨnbudɨn omwaiwaiyayokiyokɨiiyɨn siya wɨ nonkwobumbunɨnkɨn tani. Adi Komii siya wɨ kwoɨnbudɨn omwaiwaiyayokiyokɨiiyɨn ɨinokɨinok wɨ tɨ iikam ɨmiir hauuwi. Mɨ iikam nhɨrɨm yɨm sɨmamar naɨngwonaei mɨpi yaimwo aiir haimriiyɨugigi digɨumii mɨpi siyɨu biyɨe ɨiir dirɨraerar nami mɨ Adi Komii siir kwoɨnɨn tɨ iikam hɨriinanɨm sɨmiiramɨn wɨ haugɨhauga whiyɨe mɨ siya sɨmiirɨn wɨ hanɨɨngɨ nonkwobumbunɨnkɨni. Mɨ mhoɨiya Adi Komii siya wɨ hɨk kɨmpɨpɨsu komii iikam whɨekakɨm siyɨu biyɨe tɨriyɨm wɨ sɨmiir nanɨnkɨnɨuni. Bɨi wɨ Juda iikamɨm siyɨu biyɨe tɨrɨm sɨmiir mɨ mhoɨiyɨn wɨ ɨkɨ Juda iikam tani hɨnda tɨndanɨm siyɨu biyɨe tɨrɨm sɨmiir. 10 Mɨ Adi Komii siya wɨ iikam whɨekakɨm siyɨu mɨiyɨk tɨriyɨm, wɨ nɨdwo mɨiyɨk mɨ inɨg komiigak mɨ ɨrɨpa nɨɨngwomamaɨr aei wɨ sɨmiir hauuwi nɨnomor kou hɨrɨn. Bɨi siya wɨ Juda iikamɨm sɨmiir tɨri mɨ mhoɨiya Juda iikam tani hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiir warar. 11 Adi Komii siya ha bɨ naɨngwowikɨn, iikamɨm inɨg komiikakɨm, sɨma mɨ iikamɨm inɨg karamaeyɨm yɨm sɨma. Nɨɨngaka. Kɨma ɨni hɨriinan kɨmar ywowɨm. Mɨ siya ɨrɨra nwɨnɨra kɨmiirɨn wɨ dimɨnɨm kɨma tɨrɨm wɨ sɨmiir dɨgar mɨ sɨbgu hɨdaigɨnɨuwi.
12 Iikamɨm Juda iikam tani mɨ sɨma Adi Komii siir siyɨu komii ɨiir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm mɨ sɨma siyɨu biyɨe ha tɨrkɨm mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ hɨriinansi nwo rani. Nɨɨngaka. Siya sɨmiirɨn wa nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi. Mɨ Juda iikamɨm sɨmiirɨn nɨɨngaka. Sɨma Adi Komii siir siyɨu ɨiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm mɨ sɨma siyɨu biyɨe ha tɨri mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ tɨ siyɨu ɨiirsi boɨnwokiyop natkaigi. 13 Iikamɨm Adi Komii siir yai aiirɨn hindara wakae kimaigiyɨm mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ ha boɨn tani, sɨma iikam mɨiyɨkɨm. Nɨɨngaka. Iikamɨm siyɨu komii ɨiir wakaeyokna apiyɨm, tɨ hɨriinan iikamɨm sɨmasɨmargɨm Adi Komii siya nɨkɨuwanɨm iikam mɨiyɨk. 14 Mɨ iikamɨm Juda iikam tani, tɨnda tɨnda nwowɨm, Adi Komii siir siyɨu ɨiir nɨnoknɨnkɨn karam nwowɨm, sɨma dimɨnɨn sɨmiir kwoɨnkar naɨngwokiyɨn, pɨ siyɨu mɨiyɨk siirar mɨ tɨri. Adi Komii siir siyɨu komii ɨeya boɨna saiir hɨriinan siyɨuɨn, yɨo krɨmiir nɨisiimauugɨn. Mɨ yɨm sɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨ wadɨeyɨn mɨ pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨ biyɨeyɨn. 15 Mɨ siyɨu hɨriinanɨn sɨma tɨrɨn yɨo sɨmiir kwoɨnauɨn Adi Komii siir siyɨu komiiyɨn ini hanɨɨn siya bɨdi kwɨrii ɨdwokaiyɨn. Mɨ sɨmiir kwoɨn ɨeyar nɨisiimauuwi, pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨn wadɨeyɨn mɨ pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨn biyɨeyɨn. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, sɨmiirɨn ɨni sɨmiir kwoɨn ɨeyar nowomwarkaiyɨuɨm. 16 Mɨ mhoɨiya ɨi komiiya, yaimɨn dimɨn ɨmiir hɨdana Adi Komii siya wɨ Jisɨs Krais siir boɨnkii, tɨ kwoɨnpai kwoɨnpaiyɨm, iikamɨm hɨnda tɨndanɨm sɨmiir kwoɨnau kwɨrii ɨdwokaiyɨm, sɨmiir kɨnawhiyɨmiyɨe ɨtkɨkɨnam. Mɨ siya sɨmiirɨn wɨ tɨ digworaekwo ɨmiirsi boɨnwokiyop natkaigi. Mɨ tɨ digworaekwowɨm, sɨma wa nɨmbiyami mɨ Adi Komii siir yai wɨn kɨbiya kara boɨnmɨmauuwiya saeya ta hɨriinan yaigaka.
Yaiya Juda iikamɨm mɨ siyɨu komii ɨkɨn sɨmiir boɨn aeya
17 Juda iikam sɨma ha naɨngwowi, Adi Komii siya mɨ kɨma, kɨma ɨrɨpar nongwomamaɨr aeikɨm. Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwowi kɨmiir bopwowa paekɨ bɨ namai ɨkougɨn mɨ Adi Komii siya tɨ siyɨu komii siir yaiyɨm kɨmiir hauugiyɨm mɨ kɨmiirɨn wɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi, aniya? Nɨɨngaka. Mɨ kɨma kɨmiir inɨg ɨmiirar hainaniyɨm, kɨma pɨ ha boɨni, nɨm krɨma Adi Komii siir iikamkɨm. 18 Kɨra Adi Komii siir kwoɨn ɨiirɨn siir bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm. Mɨ kɨra ɨna hɨd nɨnoknɨnkɨnɨn pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨn biyɨeyɨn mɨ pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨn mɨiyɨkɨn, kɨra siyɨu mɨiyɨk ɨiirar napikɨn. Dimusi rani, sɨma kɨriirɨn Adi Komii siir yaiya yɨnisɨmar nowomwarkaiyɨukɨn. 19 Kɨma hɨnɨɨna naɨngwowi, Adi Komii siir yaiya kɨma saiirɨn nɨnoknɨnkɨn mɨiyɨkakɨm mɨ kɨma iikamɨm habwowhaenan nwowɨm sɨmiir aknaɨnan nɨisiimauuwam mɨni Adi Komii siir yai mɨiyɨka saiirɨn, ha? Mɨ kɨma siyɨu mɨiyɨkɨn siir nɨisiimauuwam mɨni mɨ sɨma kɨmiir nwokɨ wakaeyoknam. 20 Kɨma hɨnɨɨna naɨngwowi kɨma dɨgar nwowi, iikamɨm habwhaowaenanɨm sɨmiir nowomwarkaiyɨuwɨm Adi Komii siir dimɨn mɨiyɨkɨm sɨmiir, ha? Mɨ kɨma iikamɨm yɨnisɨm sapɨsapnan Adi Komii siir dimɨn mɨiyɨkɨm sɨmiir nowomwarkaiyɨuwam mɨni mɨ kɨma sɨmiir sɨbgu owomwarkaiyɨuwamar naɨngwowi Adi Komii siir dimɨn ɨmiirɨn. Dimusi rani, kɨma hɨnɨɨna naɨngwowi Adi Komii siir yaimwokɨyaimwowa saiir bɨdi yɨnoknɨnkɨnkɨɨnɨn. Mɨ sɨma wɨ kɨmiir hɨriinana nwokɨ owɨm, ha? 21 Nɨɨngaka. Kɨma iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn ha nowomwarkaiyɨuwigɨn, Adi Komii siir dimɨn ɨmiirɨn mɨ kɨmakɨma nowomwarkaiyɨuna dimusi nwowi, ha? Kɨma ha boɨnikɨm, kɨma hɨi kɨpi tauae mɨ tari hɨi kɨmar tauaeikɨm, aniya? 22 Kɨma hɨnɨɨna boɨnikɨm kɨma hɨi wig ɨraka kɨpi nanae mɨ kɨma hɨriinan siyɨu ɨiir bɨ tɨrikɨm iyɨe? Nɨɨngaka. Mɨ kɨma pɨ boriisopi iikam nhɨrɨm sɨma uruwai siyaowaini nikwo aeyɨm. Mɨ kɨma nae nhɨrɨm Adi Komii siir omaka hɨranka tauae hainakikɨm. 23 Kɨma kɨmiir inɨg ɨmiirar hainanei inkamkɨm mɨ kɨma ha boɨnikɨm, krɨma Adi Komii siir siyɨu ɨiirɨn bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨn. Mɨ kɨmar taouugaikɨn tɨ siyɨu komii ɨiirɨn, yɨo tɨ hɨriinan siyɨuɨn kɨma Adi Komii siir inɨg ɨiir haigɨn ikworɨnugɨn. 24 Yokwo Komii saeya hɨriinan yai kaimwo aiirar mɨ boɨnka, iikamɨm Juda iikam tani sɨma Adi siir Komii inɨgɨn whɨsarii bɨ haigɨn ikwowaisiigɨn. Dimusi rani, Juda iikamkɨɨnɨm kɨma nɨisiimauugɨm, sɨmiirɨn.
25 Kaimwoka, ɨiya kɨma yɨnisɨm sapɨsapa nwowa mɨ sɨma kɨmiir mɨoɨs aiirar kɨtiyopnɨr haiya yɨo wadɨekɨn tɨ hɨriinan siyɨuɨn, siyɨu komii siyar boɨnkɨn. Mɨ kɨma tɨ siyɨu komii ɨiir haigɨn ikworɨnuwi mɨ sɨma kɨmiir mɨoɨs ɨmiir bɨ kɨtiyopnɨr haigɨm, iikamɨm naɨngwo tɨbmii karamaeyɨm sɨmiir hɨriinan. 26 Mɨ kamɨm sɨmiir mɨoɨsa kɨtiyopnɨr hai karamae nwowi mɨ sɨma Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna api mɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyoknaei mɨ siya sɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam iikam nokdap haigɨnɨuwi mɨ tɨ iikamɨm sɨma wɨ kamɨm mɨoɨs kɨtiyopnɨr haiiyɨm wɨ sɨmiir hɨriinan nwowi. 27 Kaimwoka, kɨma Juda iikam kɨɨnɨm, wɨm kɨma kɨmiir mɨoɨsɨm bɨdi kɨtiyopnɨr haiyɨm mɨ ɨriipɨ hɨriinan, kɨma tɨ siyɨu komiiyɨn siir haiyɨm mɨ ɨinokɨinokɨn kɨma tɨ siyɨu ɨiir bɨ wakaeyoknaeikɨm. Nɨɨngaka. Mɨ iikamɨm Juda iikam tani hɨnda tɨndanɨm sɨma sɨmiir mɨoɨsɨm bɨ kɨtiyopnɨr haigɨm mɨ sɨma Adi Komii siir siyɨu ɨiirar wakaeyoknakɨm. Sɨma yai wɨ kɨmiir boɨn hɨuriiyɨu boɨni. 28 Mɨ kɨmiir yopiiyɨm sɨma kɨmiirɨn Juda sɨmiir isidɨn siir hɨrar naokainaka wɨndi mɨ sɨma kɨmiirɨn wɨ Juda iikamkɨɨn hɨriinansi nɨkɨu rani. Nɨɨngaka. 29 Mɨ iikamɨm Adi Komii siir siyɨuɨn siir yaimwokɨyaimwowa sɨmiir kwoɨnau nwokaiya saiir sɨbgu apiyɨn, yɨm sɨmakɨsɨma Juda iikam kɨɨnɨm. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn kwoɨn ara sɨma prɨinaɨngwo tɨbmiiyɨn yɨo ɨna Adi Komii siir naeyɨuɨn kɨmiir mɨoɨs ɨmiir kɨtiyopnɨr haiiyɨm ɨni hɨriinan ywowɨn. Mɨ yɨpɨkɨ tɨ Adi Komii siir siyɨu komiiyɨn bɨiya Moses siya wɨnkiyɨn siir yai ɨmiir nap karamae nwowɨm mɨ iikam nhɨrɨm sɨma tɨ hɨriinan iikamɨm wɨ sɨmiir inɨg ɨmiir hainan tani. Nɨɨngaka. Mɨ yɨo Adi Komii siya sɨmiiramɨn wɨ nhami nhami naɨngwokwonanae rani. Ɨriig.