2
Adi Komii siya krɨmiir swokɨ anmaiwarkainaei yɨo dimɨn komii ɨeyaɨrgɨn.
Dimusi rani, Jisɨs siya Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn digworaekwo whɨekakɨm ɨni siyar kɨgɨrkakɨm mɨ krɨma krɨmiir kwoɨnau haigi nonkworɨnu saiirɨn digɨumii kɨpi haimriiyɨugi, wɨm wɨ ini hanɨɨn kɨma kɨma prɨiyakirɨrɨrkiisi. Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya bɨiya siir yai nhɨrɨm siir paekwosɨmɨm sɨmiir boɨnmauugikɨn. Mɨ ta yaiya ha hainamɨm mɨ ɨna boɨnmɨmauuwamɨm. Mɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma boɨnmɨmauuwɨm ɨna yɨmbiyamɨm. Mɨ iikam nhɨrɨm sɨma ta yaiya saɨka nantamyɨriyɨri mɨ saiir wakaeyokna karam nwowi mɨ sɨma dimɨn biyɨe tɨri mɨ sɨma wɨ hɨk kɨmpɨpɨsu prasae hai rani, tɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm sɨmiirsiyɨn, dimɨn biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm sɨmiir dɨgar swokɨ haii. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi mɨ krɨma ta yai komiiya Adi Komii siya boɨna, siya nanmaiwarkainana digɨumii saiir haimriyɨuwi mɨ krɨma wɨ panɨɨna napiyoki ɨiya Adi Komii siya dimɨn biyɨekak iikamɨm sɨmiir tɨrbumbuwi saiirɨn, ha? Siyɨu karamaeka. Nɨɨngaka. Bɨiya, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, Adi Komii siya wɨ krɨmiir nanmaiwarkainaei, iikamɨm sɨma ta yai aiir wakaeyoknaɨm sɨma hɨnɨɨna boɨnkɨm, ta yaiya saeya kaimwowaɨrga. Saeya nɨksɨsae rani. Adi Komii siyar nɨisiimauugɨn tɨ yaiyɨm sɨma kaimwowaɨrgɨm, kɨrɨepai kɨrɨepaiyɨm siya tɨrɨm. Mɨ siya siyɨu mɨiyɨk mɨiyɨkɨm iikamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiisɨm tɨrkɨm mɨ Adi Komii siya naeyɨuɨn siir kwoɨn aɨrgar naɨngwo hauugɨn iikam ɨmiirɨn mɨ siya siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm iikamɨm sɨmiir hauuwikɨm. Ɨriig.
Jisɨs siya inkamnan nɨmbiyamkɨn krɨmiir nanmaiwarkainaɨm.
Tɨ yaiyɨm tariinan krɨmiir boɨnɨm, sɨma tɨ nu whɨrɨn wɨ mhoɨiya Adi Komii siya tɨrkii mɨ siir boɨnkɨn. Iikam yɨpɨkɨm siir wakaeyoknaɨm sɨma wɨ tɨ nu ɨiir nwowi. Adi Komii siya paekwosɨmɨm sɨmiir bɨ nɨmbingɨn tɨ nu wɨn siir kɨgrɨraowamɨn. Nɨɨngaka. Inkam nwɨrɨn Adi Komii siir yaiyɨm yokwoni siya wɨnɨm saeya hɨnɨɨna wɨnboɨnkika,
Iikamɨm sɨma dimkɨm, kɨra sɨmiiram naɨngwowiyɨn? Mɨ yɨnisɨsɨmɨm yɨm dimukɨm kɨma sɨmiir sɨbgu kɨgrɨraowiyɨm, ha? Iikam krɨma ɨni inɨg karamae ywowɨm.
Mɨ siya iikamɨm krɨmiirɨn wɨ ɨi prɨei nokmwɨn owaigɨnɨu rani, paekwosɨmɨm sɨmiir aowan. Mɨ kɨra dimɨnɨm inkam komiiyɨm nu kɨgrɨraowiyɨm digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir sɨma haiiyɨm sɨmiir hɨriinan hauugɨn. Mɨ sɨma ɨni paenan yɨuyakiyɨm. Mɨ sɨma ɨni inɨg komiigaka ywowɨn.
Mɨ kɨra digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir nokmwɨn okwo haigɨnɨugɨn.
Ɨhɨ, Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya digworaekwo whɨekakɨm iikamɨm sɨmiir aowa haigɨnkɨn. Mɨ dimɨn whɨrkɨn sɨmiir koua bɨ swokɨ haigɨn mɨmɨnkɨn. Nɨɨngaka: Mɨ tɨ dimɨnɨm krɨma tariinanɨn sɨmiir nikɨ kɨg rani. Sɨma bɨ nikɨ ɨmbinikɨm. Nɨɨngaka. Mɨ tariinanɨn krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm dimɨn taemɨnɨm tɨ inkamɨn Jisɨs siirɨm. Mɨ ɨi prɨei rani, Jisɨs siya tɨ nu ɨiir nwowɨn. Adi Komii siya siirɨn paekwosɨmɨm sɨmiir aowa nokmwɨn okɨn mɨ siya ɨni inkam inɨg karamaenanar ywowɨn. Mɨ tariinan Adi Komii siya inkamɨn inɨg komiigakɨn siir hɨriinan yokmwɨn owaigɨnɨu mɨ siya tɨ dimɨn paenan nɨuyaeiyɨn Adi Komii siirɨm sɨmiir hai. Dimusi rani, siya naokɨn iikamɨm krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm mɨ krɨmiir hɨkɨm sɨmiir haiyɨm. Mɨ Adi Komii siya iikam krɨmiirɨn wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiir hɨriinansi tɨr haigɨnɨuwi. 10 Mɨ ɨni mɨ owɨn Adi Komii siya digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir Adi mɨ owɨn mɨ sɨmiirɨn siyar mɨ onkwokwokiyɨn ɨni mɨ owɨn. Mɨ siya Jisɨs siirɨn mɨnam nɨmbingɨn tɨ hɨk ɨmiirɨn siyar mɨ haii siya kɨmpɨpɨsuam ɨni owɨn. Mɨ ta hɨka Jisɨs siir tɨra mɨ siya ɨni iikamɨm sɨmiir nanmaiwarkainan inkam komii kɨɨn yamwoɨuɨn. Mɨ krɨma wɨ Adi Komii siir yɨnisɨm asi nwowi. Mɨ mhoɨiya krɨma wɨ siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm nɨnomor kouanɨm wɨ sɨmiir haii.
11 Krɨma dɨnoknɨnkɨn, tɨ inkamɨn siya iikam whɨekakɨm sɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiir bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm mɨ tɨ iikamɨm sɨma ɨni rɨrmiiya ywokiyɨm, sɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm. Mɨ Jisɨs siya mɨ sɨma, sɨma ɨni Adi Komii siir yɨnisɨm arar ywowɨn. Mɨ Jisɨs siya sɨmiirɨn siir nomousɨsɨm nɨkɨusi panɨɨnsi yɨdidsi. 12 Mɨ siya boɨn,
Adi Komii kara kɨriir inɨgɨn wɨ kariir nomousɨmɨm sɨmiir boɨnmauuwi. Ɨhɨ, sɨmiir whwonkam ɨdaɨn kara mwai waowi mɨ wɨ kɨriir inɨg ɨiir hainani. Maeyaua iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm ɨrɨpa sɨma haɨngiriyɨu omɨmɨriya saiir hɨrɨn.
13 Mɨ siya hɨnɨɨna swokɨ boɨnki, Kara wɨ Adi Komii siir yai ɨmiirar naɨngwo tɨbmii kɨɨni. Mɨ siya hɨnɨɨna swokɨ boɨnki, kɨra kariir kɨgi, kara tɨsi tɨrar nwowɨn. Mɨ Adi Komii siir yɨnisɨmɨm kariir hauuwɨm sɨma tɨsi kanaka tɨrar nwowɨm.
14 Mɨ krɨma tɨ siir nomousɨmɨm pɨugak nhɨekakaɨrgɨm mɨ Jisɨs siya ɨni ɨriipɨ hɨriinan inkama mɨ amwoɨuɨn pɨugak nhɨekak mɨ siya wa mɨ aowi mɨ siya Setan siirɨn wa nonkwobumbunɨnkɨn ɨuguski mɨ siir siyɨuɨn iikamɨm sɨmiir tɨrbumbu aokaowiyɨn siir warar. 15 Mɨ siya hɨriinan mɨnsi tɨrkɨn, iikam krɨma naosi naɨngwo ɨdidi mɨ Adi Komii siir kɨgi mɨ mhoɨiya krɨma wɨ naosi nɨdid rani. 16 Siya tɨ dimɨnɨm sɨmiirɨn paekwosɨm sɨmiir whɨnmɨriiyɨm bɨ mɨnkɨn. Nɨɨngaka. Siya iikamɨm Ebraham siir isidɨn siirɨn krɨmiir whɨndirɨraeraram nɨtkɨn. 17 Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn siya inkam asi nwokɨn, siir nomousɨsɨmɨm krɨmiir hɨriinan. Mɨ siya wa mɨ mɨrii prismi bɨiyan inkam komii siir hɨriinan ɨkɨ iikamɨm sɨmiirsi naɨngwoyɨmiyokɨm. Mɨ siya mɨnsi naokɨn Adi Komii siir ɨowa siya nwowa dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir saiirsi. Mɨ siya iikam ɨmiirɨn Adi Komii saɨka nwokɨ ɨnkiamasu haigɨnɨuwɨm sɨma ɨrɨpa nongwomamaɨr aeyam. 18 Mɨ siya hɨkpai hɨkpaiyɨm siir nɨmbiyamɨm mɨ siir kɨnankɨuɨm sɨmiir kɨmpɨpɨsu bɨdiyar haiyɨn. Dimusi rani, siya wɨ nwokɨ kɨgnɨnoknɨnkɨnɨm iikamɨm tɨ hɨriinan hɨk kɨmpɨpɨsu haiiyɨm sɨmiirɨn. Ɨriig.