HIBRU
Hibru yokwowa ya yokwo prɨeiya Hibrumi iikamɨm yɨpɨkɨ naɨngwo tɨbmiiyɨm Jisɨs siiram ya sɨma wɨnki aeya. Hibru iikamɨm yɨm Juda iikamɨm sɨmiir inɨg whɨr ɨeya. Mɨ krɨma nɨnoknɨnkɨn tani, ta yokwo aiirɨn nhɨnga piyamisi wɨnkiya. Mɨ inkamɨn wɨnkiyɨn siya hɨnɨɨna kɨgɨn Juda sɨmiir iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm kɨrɨe rani sɨma sɨmiir naɨngwo tɨbmii wɨna saiir haiburgigam tɨrkɨm sɨmiir bɨiyan siyɨuɨn Mosesni siyɨu komii si napiyɨn ɨni siiramar swokɨ amɨm. Mɨ ta yokwowa iikam ɨmiirɨn mɨn boɨnkika Jisɨsɨn Adi Komii siir yɨnisɨmɨn ɨni paekwosɨm ɨkɨm mɨ Moses ɨni sɨmiir haiburɨn. Mɨ ta Jisɨs siir mɨiya ya ɨni Mosesni mɨiya saiir kou ywowa. Mɨ ta Jisɨs siir nhɨeya yɨpɨkɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨm haiyoprimdiyɨumiigiya ya ɨni wraisumi nhɨeya saiir haibura. Jisɨs siya omwai hɨriiyar waiyayokiyokɨiigɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika siya sɨmiir asi boɨnkikɨn sɨma Jisɨs siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm yɨpɨkɨn bɨigɨbɨiyan prisɨn inɨg komiigakɨn. Ɨriig.
1
Yaiya Adi Komii siir yɨnisɨmɨn siya hauuga krɨmiirɨn.
Bɨdi bɨdiniyarɨn ɨi whɨekakɨm bɨdi yamkiyɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya siir yaiyɨm profet kamɨm sɨmiir boɨnmɨmauugɨn, siyɨupai siyɨupaiyɨm sɨmiir. Mɨ tɨ yaiyɨm profet kamɨm sɨma ɨni krɨmiir brougaeyɨm sɨmiir hauugiyɨm. Mɨ ta ɨiya dɨg kingiin nwowi Adi Komii siya ta siir yaiya wɨ siir yɨnisɨm ɨiir hauugi. Mɨ yɨo siya wɨ krɨmiir swokɨ kwaboɨnmamauuwi. Adi Komii siya siir bɨdi yɨmbinɨn siir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir haiyɨm. Mɨ bɨiya Adi Komii siya siir boɨnɨn mɨ siya ɨni siir yai ɨmiirar wakaeyoknan. Mɨ siya nɨnomor nu sowiir digworaekwo ɨmiirɨn asi nonkwokwokikɨm. Tɨ siir yɨnisɨmɨn Jisɨs siya krɨmiir nɨisiimauugɨn dimɨn komii komiiyɨm paenan nɨuyaiyɨm Adi Komii siirɨm, siir yɨnisɨmɨn ɨni siir Adɨn siir hɨriinana ywowɨn. Siir yaiya saeya kɨrɨekaka, digworaekwo whɨekakɨm nɨnomor nu sowiirɨm siyar sɨbgu kɨgɨrkaki. Mɨ siyar naokɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siirɨn, iikamɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm ɨni siyar haiyopriimdiyɨumiigiyɨm. Mɨ siya ha swokɨ ɨnsiin ɨdwonamɨn mɨ siya nɨnomor koua hɨriir yam mɨ siya Adi Komii siir ɨɨna ɨɨnig mɨiya inɨ ɨdwoɨu inkam komii nu kɨgrɨraowiyɨn siir hɨriinan. Ɨriig.
Adi Komii siir yɨnisɨmɨn siya ɨni paekwosɨmɨm sɨmiir haiburɨm
Dimusi rani, siya ɨni Adi Komii siir ɨɨna ɨɨnig mɨiya nɨdwowɨn mɨ siya ɨni paekwosɨm whɨekakɨm kou hɨr nwowɨm sɨmiir haiburɨm. Mɨ tɨ inɨgɨn Adi Komii siya hauuwɨn siya ɨriipɨ hɨriinan siya ɨni paekwosɨmɨm sɨmiir inɨg ɨmiir haiburɨm. Dimusi rani, bɨiya Adi Komii siya paekwosɨm ɨmiirɨn hɨnɨɨna bɨ boɨnkɨn,
Kɨma kariir yɨnisɨmkɨm, panao kara pɨ hɨnɨɨna boɨnki kara kɨmiir Adgɨn.
Adi Komii siya paekwosɨm sɨmiirɨn hɨriinan yai bɨ swokɨ boɨnkɨn. Nɨɨngaka, nɨɨnga kɨɨnga. Siya Jisɨs siirara boɨnkɨn. Bɨiya Adi Komii siya siir yɨnisɨm yɨnhaomiyɨnɨn siirɨn nu tɨriir nɨkropkiyam mɨnɨn mɨ siya paekwosɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnki,
kɨma tɨ kariir paekwosɨmɨm kɨma siir inɨg ɨiir hainanprapraski.
Mɨ siya yai nhɨrɨm paekwosɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnkɨn,
paekwosɨm sɨma kariir mɨiyan inkam dwo mɨ sɨmiir mɨiyɨm opudnan hugɨdudu mɨrii. Mɨ sɨmiir kɨrɨeya paenan dɨudkwakwa.
Mɨ siir yɨnisɨmɨn siirɨn hɨnɨɨna boɨnkɨn,
kɨra ɨni Adi Komii ywowɨn kariir hɨriinan. Kɨra inkam komii digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨn wɨ siir hɨriinan nwowi. Ɨinokɨinokɨn digworaekwo whɨekakɨm kɨra wɨ wadɨeyar sɨbgu kɨgrɨraowi.
Kɨra wɨ siyɨu mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiiraramar naɨngwowi mɨ kɨra wɨ dimɨn biyɨeyɨm wɨ sɨmiiram naɨngwo rani. Kara kɨriir Adi Komiiyɨn kɨriirɨn wɨ kara nokmwɨn okwohaigɨnɨuwi, inɨg komiigak nwowamɨn mɨ kɨra wɨ maɨrgɨmaɨrga komiigakar nwowi. Mɨ ta maɨrgɨmaɨrga wɨ iikam whɨekakɨm sɨmiir maɨrgɨmaɨrga ɨmiir haiburi.
10 Mɨ Adi Komii siya hɨnɨɨna swokɨ boɨnki,
Bɨiyan Inkam Komii, kɨra bɨdi bɨdiniyarɨn nu nɨnomoro kɨriir ɨɨngar nonkwokwoko.
11 Mhoɨiya nɨnomor nuwo sowa wa dɨgɨguski mɨ ni kɨra nɨɨngaka. Ɨinokɨinokɨn wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨi mɨ nɨnomor nuwo yo wɨ wro namwoɨuwi yɨuɨs wronan.
12 Mɨ yɨo ɨni inkamɨn yɨuɨs kaba nɨtkaigiiya mɨ yaeya yɨuɨs wɨn swokɨ haiiyɨn mɨ ha niiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ kɨra nu nɨnomoro sowiirɨn wɨ hɨriinanar mɨ dɨgɨguskii. Mɨ wɨ yaeya nu nɨnomor wɨn swokɨ onkwokwoki mɨ ni kɨra wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨi ami, wɨ kisɨna rani.
13 Bɨiya Adi Komii siya hɨnɨɨna boɨnkɨn,
kɨra wɨ kariir ɨɨna ɨɨnig mɨiya nɨdwowi, maeyaua inkam komii siya nɨdwowiya saiir. Mɨ kɨra wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨi mɨ wɨ ɨiya kara kɨriir sauan omomɨm sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨn ɨuguski wɨ saiir nadɨgɨuwi.
Adi Komii siya tɨ yaiyɨm sɨmiirɨn paekwosɨmɨm sɨmiir bɨ boɨnkɨn. Nɨɨngaka. Siya siir yɨnisɨm ɨiirarar boɨnkɨn.
14 Mɨ yɨpɨkɨm paekwosɨmɨm, ha? Sɨma naeyɨunankɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya boɨniyɨm sɨma pa wakaeyokna dirɨraerari. Mɨ siya sɨmiirɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨm yɨkropki sɨmiir whɨnkɨnsiisɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm nanmaiwarkainam sɨmiir. Ɨriig.