FILIMON
Mɨ ɨiya Pol siya mɨi biyɨe om Rom hɨr mɨriiyɨn mɨ ta yokwowa siya ha wɨnkikɨn siir nomiiyauwɨn yɨpɨkɨn Failimon dapiyɨn siiramɨn. Failimon siya om Kolosi hɨr nwokɨn. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma Adi Komii siir inɨg ɨiirɨn ɨrɨpa Failimon siir omaka aiir haɨngiriyɨu hainankɨm. Mɨ Failimon siya umɨr digworaekwokɨ naokɨngugunankai inkamkɨn. Mɨ Failimon siir dimɨn whɨrɨn siir mɨiyan inkam nwɨr ɨeya tauaehainamɨn mɨ siya kɨmɨdiniya om Roma hɨriir yɨdamki. Mɨ siya Pol siirɨn om Rom hɨr ninɨ kɨgɨuɨn mɨ siir mhɨi kwoɨnɨm ɨna kisɨna haigikiyɨn mɨ siya ɨni naɨngwo tɨbmiiyan inkama ywowɨn. Mɨ Pol siya Onisimas siir boɨnki siya Failimon siiram swokɨ amɨm mɨ ta yokwowa siya wɨnkiya siya mɨnam wɨnkikɨn Failimon siiramɨn siya siir swokɨ ɨkɨunam mɨ siir dimɨn bibiyɨe ɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Mɨ siya ha wɨndɨgiyɨn mɨ ta yokwo aiirɨn kɨmɨdiniya Onisimas siya hainam mɨ siya ɨni Failimon siiramar swokɨ amɨn. Ɨriig.
1
Kara Polkɨn. Dimusi rani, kara Jisɨs Krais saɨka mɨriigɨn mɨ kariirɨn hɨriinansi hɨugrɨpkɨikikaigɨn maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiirɨn. Kara mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm krɨmiir tɨran pɨuganan inkamɨn Timoti, krɨra ta yokwowa Filimon kɨriiram wɨnkikɨn, ta yokwowa krɨra wɨnkiya yɨpɨkɨ inkamɨn krɨra naɨngwokwonanaeiyɨn mɨ Adi Komii siir mɨi aiirɨn krɨma mɨriiyɨn krɨra kɨriiram hauugikɨn. Mɨ krɨmiir yokmana yɨpɨka krɨmiir pɨugana naɨngwo tɨbmiiya Apia saeya mɨ Akipas siya yɨpɨkɨ sau krɨma nɨnɨtiyɨn dimɨn taemɨn bibiyɨeyɨm sɨmaka mɨ yɨpɨkɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm krɨmiir omaka hɨr haɨngiriyɨu hainaniyɨm Adi Komii siir inɨg ɨiir, ta yokwo kara kɨmiiram warar wɨnkika.
Kara Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya mɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs sowiiram srɨigɨn sowiir naɨngwobumbuwa kɨmiir hauugiyɨm mɨ ta hɨriinan saiirsiyɨn kɨma wɨ kwoɨn nongwomamaɨr aekak nikɨ owɨm.
Filimon siir kwoɨnɨn Adi Komii siiramar naɨngwokwonanaeikɨn
Ɨinokɨinok kara Adi Komii siiram srɨiiyɨm kara kɨmiirar boɨn wadɨeikɨn. Dimusi rani, kara ha wakaekɨn kɨma ɨni krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs siir yaiyar wakaeyokna apɨm mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn iikam nhɨrmiyam naɨngwokwonanaeiyɨn iikamɨm Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨn ɨni kɨmar nɨisiimauuɨm. Kara Adi Komii siiram kwɨsboɨnikɨn kɨriir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuɨm mɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir boɨnmɨmauuɨm kɨriir naɨngwo tɨbmiiya Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmiiya. Kɨra sɨmiirɨn tɨ hɨnɨɨna boɨnmauu mɨ kɨriir yaiya sɨmiir kwoɨnɨm wɨ saeya kisɨsop haigɨnɨuwi sɨma nɨnoknɨnkɨnɨm Adi Komii siir siyɨupai siyɨupaiyɨm krɨmiir nokboɨnmamaɨr haigɨnɨuwiyɨm. Dimusi rani, krɨma Jisɨs Krais siirgɨm. Tɨ kariir nomiiyau mɨiyɨkɨm, kara ha wakaekɨn kɨma Adi Komii siir iikam ɨmiiramar naɨngwokwonanaeikɨm mɨ sɨmiirar kɨgrɨraowikɨm mɨ sɨmiir kwoɨn ɨmiirar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwigɨm kɨrɨe nwowɨm. Mɨ sɨma ɨni wadɨeya swokɨ sɨbgu owɨm. Dimusi rani, kariir kwoɨnɨn ta yaiya saeya nwowaigɨnɨugɨn wadɨe mɨ kara tɨsi maɨrgɨmaɨrga nwowɨn. Dimusi rani, ta kɨrɨeya Jisɨs Krais siya hauugiya kariir kara panao pɨ dɨgar nwowi kɨriir boɨnmauuɨm ta mɨi aiir mɨriiyam. Mɨ dimusi rani, krɨma ɨrni nwɨrniyam naɨngwokwonanaei, kara Filimon kɨriir iikam ɨmiir kɨgrɨraoni hanɨɨnaka kara kɨriirɨn tɨsi hindara srɨigiyɨn ta mɨi aiir mɨriiyɨm. Ɨhɨ, kara Polkɨn, kara bɨdi ywowɨn, tɨ inkamɨn yɨpɨkɨn maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya hɨuyokiyokaiya saiir nwokaiyɨn Jisɨs Krais siir mɨi aiirsi. 10 Kara Filimon kɨriirɨn Onisimas siiram srɨigi. Mɨ ɨiya kara maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya hɨuyokiyokaiya saiir hɨrar nikɨ okaiyɨn mɨ siya bɨdi wakaeyɨm yaiyɨm kara boɨnɨm Jisɨs Krais siirɨm mɨ siya ɨna yaɨngwo tɨbmiiyɨn. Mɨ ta hɨriinanɨn Adi Komii siir pɨugan aiirɨn siya ɨni kariir yɨnisɨmnan ywowɨn. 11 Mɨ ta saiir bɨiyarɨn Onisimas siya tɨrɨm siyɨuɨm yɨm kɨriir kwoɨn ɨiir bɨ wokmai haigɨnɨugɨn, yɨm ɨni biyɨekɨbiyɨe ywowɨm. Mɨ tɨ siyɨuɨm tariinan siya tɨrɨm yɨm wadɨekɨwadɨekɨm krɨriirɨn wɨ sɨmar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi.
12 Mɨ tariinanɨn siirɨn kara kɨmiiram swokɨ ɨkropki. Kara siiram naɨngwokwonanaei mɨ ta hɨriinan saiirsika ɨiya siya kɨmiiram waraur nɨti kariir mhɨi kwoɨnɨm wɨ hɨkakar nwoki. Dimusi rani, siya kariir haiburgikɨn. 13 Kara hɨnɨɨna naɨngwokɨn siya kanaka tɨrar nwokɨn mɨ kariirɨn siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn ɨiya maeyaua hɨuyokiyokaiya mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr nwokaiyɨn Adi Komii siir Yai Wɨn Kɨbi aiirsi. 14 Mɨ kɨma wɨ wadɨe nwo karamae nwowi mɨ ankara ɨriipɨ hɨriinan pɨ siir mɨ onkworɨnukrɨpkai rani mɨ ta hɨriinana siya kariir whɨnkɨnsiisam. Mɨ kara ha naɨngwowi mɨiyɨm kɨmiir kwoɨnkɨ naɨngwowɨm wɨ sɨmiirar mɨrii. Mɨ ta hɨriinan saiirsika kara pɨ boriisopi kɨmiir boɨnanaeyɨm kɨma siyɨu mɨiyɨk kariir tɨram.
15 Mɨ tari Adi Komii siyar kiwakikɨn Onisimas siirɨn kɨmaka waraur nwowɨm. Mɨ tariinan siya ɨinokɨinokɨn wɨ kɨmaka waraurar nwoyokiyokɨikaeyami. 16 Mɨ tariinanarɨn siya wɨ kɨriir whɨsarii mɨi prɨimɨriiyan inkam nwo rani. Mɨ ɨni wadɨe mɨ owɨn, siya wɨ kɨmiir naɨngwo tɨbmiiyan inkam nwowi yɨpɨkɨ kɨma naɨngwokwonanaeiyɨn mɨ kara ɨriipa hɨriinan siya wɨ kariir pɨuganan naɨngwo tɨbmiiyan inkam nwowi yɨpɨkɨ kara naɨngwokwonanaeiyɨn. Mɨ kɨma siiramɨn wɨ nhami nhami naɨngwonanae rani. Dimusi rani, ni kɨra whɨsarii mɨi prɨimɨriiyan inkamkɨn mɨ ɨriipɨ hɨriinan ni kɨra naɨngwo tɨbmii pɨugana saiir inkam waraɨrgɨn.
17 Mɨ kɨriir kwoɨnɨn siya hɨnɨɨna naɨngwowi, kara ɨni kɨnaka yamasuɨn, o ɨni Adi Komii siir pɨugan anaka yamasuɨn, yɨo ɨni kɨra kariir kɨgnɨnkɨnwɨniyɨn mɨ siir mɨ kɨgnɨnkɨnwɨniya saiir hɨriinan ywowɨn. 18 Mɨ siya dimɨn whɨr kɨriir bɨdi tɨrbuwɨn mɨ kɨriir dimɨn prɨihaii mɨ kariir boɨnmauu, kara nwokɨ sɨbgu tɨrɨm. 19 Kara Polkɨn, kariir ɨɨnga nonkwo wɨnkɨm tɨ nɨmbinɨm kɨmiiram mɨ Onisimas siya dimɨn biyɨe whɨr kɨmiir tɨri, mɨ siya dimɨn whɨr kɨmiir waraurankɨ prɨihaii mɨ tɨ dimɨnɨn wɨ kara sɨbgu tɨri kɨmaka mɨ Filimon kɨra ɨna sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm, karar tɨrhaigɨnɨugikɨn kɨra Jisɨs Krais siirɨm asi naɨngwo tɨbmii. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, kɨma kanaka dimɨn prɨihaigakɨm. 20 Ɨhɨ, tɨ kariir pɨuganan naɨngwo tɨbmii inkamɨn, tɨ siir daɨngwoki mɨ kara ha naɨngwowi kɨra tɨ dimɨnɨn siirɨn naɨngwo tɨbmiini siyɨuɨn siir hauukɨiyɨu kɨra tɨ siyɨuɨn kamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma tɨriyɨm kariir kwoɨn ɨiir sɨbgu owaigɨnɨuwam mɨ ta hɨriinan saiirsika kara wa maɨrgɨmaɨrgaei mɨ Onisimas siirɨn wɨ kɨriiram waraurar swokɨ ɨkropki.
21 Mɨ tariinanɨn kara ta yaiya kɨriiram wɨnkika, kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn kɨra wa dirɨraerar kɨɨni. Mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨma sɨma rani mɨ ɨriipɨ hɨriinan ɨkɨ dimɨn nhɨrɨm kɨra tɨrɨm. 22 Mɨ dimɨnɨn whɨr. Kɨra maeyaua kwɨra hɨuyokiyokaikwokɨn omakanau hɨrɨn. Dimusi rani, kara ha naɨngwowi dimɨnɨm kɨma srɨiiyɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siirɨm kariirɨm mɨ ɨiya siya siyɨu whɨr kariirɨm kɨgnɨnkɨnki mɨ kara wa nɨti mɨ hɨriinan saiirsika kara ha naɨngwowi siya kariir whɨndirɨraerari, kara kɨriir kɨgnakiyɨm. Ɨriig.
Boɨn maɨrgɨmaɨrga nhɨrkɨm
23 Epafrasɨn yɨpɨkɨ kanaka nɨnkɨn owɨn mɨ sɨma siirɨn maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya hɨuyokiyokaiya saiir hɨr hɨukrɨpkɨikikaigɨn. Krais siir mɨi aiirsi mɨ siya kɨmiir boɨn maɨrgɨmaɨrgakikɨn. 24 Mak, Aristakas, Dimas, mɨ Luk, tɨ sɨma kanaka mɨriiyɨm Jisɨs Krais siirɨm mɨ ɨriipɨ hɨriinan sɨma kɨmiirar mɨ boɨn maɨrgɨmaɨrgakikɨm.
25 Kara krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais siirɨm srɨigi siya wɨ siir naɨngwobumbuwa wɨ whɨekak kɨmiirar nwokɨ hauugiyɨm. Ɨriig.