5
Salomo kêmasaŋ tau gebe êkwê lôm dabuŋ
Gêdêŋ taŋ kiŋ Tirusŋa Hiram gêŋô gebe seŋ oso Salomo kêtu kiŋ gêjô tama su naŋ, eŋ kêsakiŋ nê sakiŋwaga gêdêŋ Salomo gebe Hiram têtac gêwiŋ Dawid ŋapaŋ. Ma Salomo kêsakiŋ biŋ gêdêŋ Hiram gebe “Aôm kôjala gebe aê tamoc Dawid kêtôm gebe êkwê nê Apômtau Anôtô nê ŋaê ŋaandu teŋ atom gebe siŋ to ŋacjo kêgi eŋ auc e Apômtau kêkêŋ êsêac sêsô eŋ akaiŋ ŋalabu. Mago galoc Apômtau, ŋoc Anôtô, kêkêŋ wama gêdêŋ aê aŋga gamêŋ makeŋ-makeŋ ma ŋacjo me gêŋwapac teŋ sêmoa atom. Amboac tonaŋ aê gabe jakwê andu Apômtau, aêŋoc Anôtô nê ŋaê ênêcŋa teŋ kêtôm Apômtau kêsôm gêdêŋ aê tamoc Dawid gebe ‘Aôm latôm, taŋ aê gabe jakêŋ êŋgôŋ nêm lêpôŋ kiŋŋa êjô aôm su naŋ, eŋ êkwê andu teŋ êtu aêŋoc ŋaêŋa.’ Tec ôjatu gebe sêsap kaseda aŋga Lebanon êtu aêŋa. Aêŋoc sakiŋwaga sênam aômnêm sakiŋwaga sa. Ma aê oc janam ôli aôm êtu nêm sakiŋwagaŋa êtôm aôm ôsam êndêŋ aê. Gebe aôm kôjala gebe ŋac teŋ gêmoa aêac ŋalêlôm, taŋ kêjala kôm sêsap kaŋa kêtôm lau Sidonŋa naŋ atom.”
Gêdêŋ taŋ Hiram gêŋô Salomonê biŋ naŋ, eŋ kêtu samuc ŋanôgeŋ ma kêsôm gebe “Ocsalô tonec aoc êôc Apômtau gebe kêkêŋ latu tokauc teŋ gêdêŋ Dawid gebe ênam gôliŋ lau towae tonaŋ.” Ma Hiram kêsakiŋ biŋ gêdêŋ Salomo ma kêsôm gebe “Aê gaŋô biŋ, taŋ kôsakiŋ gêdêŋ aê naŋ. Aê katôm gebe jaŋgôm gêŋ samob, taŋ ŋalêlôm kêkac aôm kêtu kaseda to katêŋŋa naŋ, ŋanô êsa. Aêŋoc sakiŋwaga oc sêkôc ka tau aŋga Lebanon sêsêp gwêc sêna. Go jambec kwambôŋ gebe êpoac ma sênam sêmoa gwêcgeŋ sêna gamêŋ, taŋ aôm ôsôm naŋ, ma aê jajatu lau gebe sêndim ŋao su aŋga tonaŋ ma aôm ôtap ka tau sa. Go aôm ôŋgôm biŋ, taŋ taêc gêjam naŋ, ŋanô êsa ma ôkêŋ gêŋ taniŋŋa êndêŋ aêŋoc gôlôac to lau.” 10 Amboac tonaŋ Hiram kêkêŋ kaseda to katêŋ samob gêdêŋ Salomo kêtôm eŋ keteŋ, 11 ma Salomo kêkêŋ polom ŋanô talu 20,000 kêtu gêŋ taniŋŋa gêdêŋ Hiram nê gôlôac to nê lau ma niptêkwi gasuc kêtôm 20,000. Salomo kêkêŋ gêŋ tonaŋ gêdêŋ Hiram kêtôm jalageŋ. 12 Apômtau kêkêŋ kauc gêdêŋ Salomo kêtôm eŋ gêjac mata. Ma wama gêc Hiram agêc Salomo ŋasawa, ma êsêagêc sêmoatiŋ poac teŋ sêwiŋ tauŋ.
13 Kiŋ Salomo kêkac lau Israel gebe sêkêŋ ŋacwaga kêtu kômŋa. Ma lau tau nêŋ namba tau kêtôm 30,000. 14 Ma eŋ kêsakiŋ êsêac sêja Lebanon, 10,000 sêjô tauŋ-sêjô tauŋ kêtôm ajôŋgeŋ. Sêmoa ajôŋ teŋ aŋga Lebanon ma ajôŋ luagêc aŋga nêŋ malacmôkê. Adoniram gêjam gôliŋ lau kômŋa tonaŋ. 15 Salomo kêkôc lau 70,000 amboac tonaŋ kêtu sêbalaŋ wabaŋa ma 80,000 kêtu sêsap poc aŋga gamêŋ lôcŋa. 16 Ma Salomo kêkêŋ lau 3,300 têtu gejobwaga kômŋa, taŋ sêjatu lau kômŋa. 17 Salomo kêjatu ma êsêac sêkôc poc ŋajamanô kapôêŋ-kapôêŋ sêmêŋ gebe êtu nombaŋ lôm dabuŋŋa. 18 Amboac tonaŋ Salomo agêc Hiram nêŋ lau sêkwêwaga sêwiŋ lau Gebalŋa sêsap to sêpa ka to poc gebe sêkwê andu tau.