6
Salomo kêkwê Apômtaunê lôm
Jala 480 gêjaŋa su gêdêŋ taŋ lau Israel sêwi gamêŋ Aiguptuŋa siŋ sêsa sêmêŋ naŋ, ma Salomo gêjam gôliŋ Israel jala aclê su. Gêdêŋ jala tonaŋ ŋaajôŋ kêtu luagêcŋa, taŋ sêsam gebe Siw naŋ, Salomo gêjac m gebe êkwê Apômtaunê lômŋa. Lôm tau, taŋ kiŋ Salomo kêkwê kêtu Apômtauŋa naŋ, ŋadôŋ amboac tonec gebe ŋalêsiŋŋa kêtôm saka samuc 15, ŋatakôcŋa kêtôm saka 5 ma ŋaatêkwa kêtôm saka 8. Ma andu seleb, taŋ gêc anduanô tau ŋanêmŋa naŋ, ŋadôŋ saka 5, kêtôm lôm tau ŋakalopawa ma kêdaguc sagiŋ baliŋ anduanôŋa kêtôm ŋadôŋ saka samuc 2 ma ŋasêku. Aŋga lôm tau ŋasagiŋ êsêac sêkêŋ katam sauŋ ŋagêdô gêc talic sauŋ aŋga awêŋa, mago kêsô gedec aŋga lêlômŋa. Eŋ gêjac têku lômanô tau ŋasagiŋ baliŋ makeŋ-makeŋ ma ŋakalopawa ŋamuŋa amboac tonaŋgeŋ. Ma kêkwê ŋadeŋ têlêac tobalêm-tobalêm.
Ŋadêŋ ŋalabuŋa ŋakalopawa kêtôm ŋadôŋ saka samuc tageŋ. Deŋ kêtu luagêcŋa kêtôm ŋadôŋ saka samuc teŋ to ŋasêku lêmatuc teŋ, ma deŋ kêtu têlêacŋa ŋadôŋ saka teŋ ma ŋamakeŋ. Eŋ kêkêŋ demboŋgêdô kêtu baliŋ gêc kwanaŋgeŋ gebe sênac têku gêŋ sêmoa dêmôêŋageŋ.
Gêdêŋ taŋ sêkwê lôm naŋ, êsêac sêkôc poc, taŋ sêpa sêmoa gamêŋ sêkôc pocŋa kwanaŋgeŋ su naŋ. Tec gêdêŋ taŋ sêkwê lôm dabuŋ sêmoa naŋ, lau sêŋô hama me ki me waba kômŋa ŋakicsêa teŋ atom.
Lôm tau ŋadeŋ ŋamataŋa ŋakatam gêc lôm dabuŋ ŋamakeŋ gêmu kêsêpŋa. Aŋga tônê têcwale teŋ kêpi deŋ kêtu luagêcŋa ma têcwale teŋ kêpi aŋga tônê jagêdêŋ deŋ kêtu têlêacŋa. Amboac tonaŋ Salomo kêkwê lôm tau e gêbacnê ma eŋ kêmasaŋ masac jaba ŋaôŋa ŋa gamêŋtêkwa to katapa kaseda. 10 Eŋ kêkwê ŋatêku kêgi lôm auc. Ŋatêku tau gêmu kêpiŋa amboac saka samuc tageŋ ma gamêŋ têkwa kaseda kêtu ŋawalô teŋ jagêdiŋ ŋatêku tau tôŋ tamiŋ anduanô tau.
11 Ma Apômtaunê biŋ gêdêŋ Salomo gebe 12 “Aôm embe ôsêlêŋ êtôm ŋoc jatu to ômansaŋ ŋoc ŋagôliŋ samob ma taŋam wamu ŋoc biŋsu to ôsa lêŋ êtôm tonaŋ, go jaŋgôm ŋoc biŋ, taŋ gajac mata gêdêŋ tamam Dawid naŋ, ŋanô êsa êpi aôm. 13 Aê wacjaŋgôŋ lau Israel ŋalêlôm aŋga lôm, tec kôkwê gômoa nec, ma jawi ŋoc lau Israel siŋ atomanô.” 14 Go Salomo kêkwê lôm e gêjac dabiŋ.
Sêmasaŋ lôm dabuŋ ŋalêlômŋa
15 Eŋ kêkwa sagiŋ ŋalêlômŋa auc ŋa katapa kaseda aŋga masac ŋalabuŋa e gêdiŋ kêsô ŋagadê ŋaôŋa. Eŋ kêkwa masac ŋalabuŋa tau ŋa katapa katêŋ. 16 Aŋga lôm ŋalêlômŋa eŋ gêjam dôŋ saka samuc lemeŋ teŋ aŋga sagiŋ ŋamuŋa ma kêpiŋ ŋasawa tonaŋ auc aŋga masac ŋalabuŋa e jagêdêŋ masac jaba ŋaôŋa ŋa katapa kaseda. Balêm tonaŋ kêtu Gamêŋ Dabuŋanô tau. 17 Gamêŋ Dabuŋ, taŋ gêc Gamêŋ Dabuŋanô tau ŋanêmŋa naŋ, baliŋ amboac ŋadôŋ saka 10. 18 Aŋga lôm ŋalêlôm talic poc teŋ atomanô, sêkwa sagiŋ auc ŋa kasedageŋ. Ma sêsap walô to ŋaola gêjac lêtêŋ ŋakatu gêjam katapa tau auc. 19 Eŋ kêmasaŋ gamêŋ Dabuŋanô tau gêc andu ŋalêlôm tau gebe etoc Apômtaunê poac ŋakatapa êkô tonaŋ. 20 Gamêŋ Dabuŋanô tau ŋasagiŋ baliŋ kêtôm saka samuc 5, ŋakalopawa kêtôm saka samuc 5 ma ŋasawa, taŋ geŋ masac ŋalabu to ŋaôŋa gêŋgic naŋ, kêtôm saka samuc 5 amboac tonaŋgeŋ. Ŋalêlôm tau Salomo kêkwa auc samucgeŋ ŋa gold ma kêmasaŋ altar teŋ ŋa kaseda. 21 Ma Salomo kêkwa andu ŋalêlôm auc ŋa gold. Ma gêjac balaŋ Gamêŋ Dabuŋanô tau ŋa kapoacwalô gold. 22 Ma Salomo kêkwa andu ŋalêlôm samucgeŋ auc ŋa gold e gêbacnê, ma altar, taŋ kêkô Gamêŋ Dabuŋanô tau ŋalêlôm naŋ, amboac tonaŋgeŋ.
23 Aŋga Gamêŋ Dabuŋanô tau ŋalêlôm eŋ kêkôc ka katêkwi ŋadambê luagêc ma kêsap kêtu aŋela kerub ŋakatu luagêc. Ŋakatu tau baliŋ kêtôm saka luagêc ma ŋasêku lulugeŋ. 24 Kerub tau nê magê taŋ kêtôm saka samuc teŋ ma ŋasêku ma magê ŋamakeŋ kêtôm tonaŋgeŋ. Ma ŋasawa, taŋ geŋ aŋela teŋ nê magê luagêc gêŋgic naŋ, kêtôm saka luagêc ma ŋasêku. 25 Kerub teŋ baliŋ kêtôm saka luagêc amboac tonaŋgeŋ. Kerub ŋakatu lulugeŋ ŋadôŋ to ŋalaŋô kêtôm tau. 26 Ŋakatu lulugeŋ baliŋ kêtôm saka luagêc ma ŋasêku kêtôm taugeŋ. 27 Eŋ ketoc kerub tonaŋ sêkô Gamêŋ Dabuŋanô tau. Kerub nêŋ ŋamagê gêlam e teŋ nê ŋamagê gêdiŋ sagiŋ ŋamakeŋ. Ma teŋ nê gêdiŋ sagiŋ ŋamakeŋ ônêŋa. Êsêagêc nêŋ ŋamagê ŋamakeŋ gêdiŋ tau aŋga andu tau ŋaluŋgeŋ. 28 Ma eŋ kêkwa aŋela kerub tau auc samucgeŋ ŋa gold.
29 Eŋ kêsap kerub to nip ma ŋaola ŋakatu e gêjam andu ŋasakiŋ samob auc 30 ma kêkwa masac balêm luagêcŋa tonaŋ auc ŋa gold.
31 Eŋ kêmasaŋ katam Gamêŋ Dabuŋanôŋa ŋa katapa katêkwiŋa. Katam tau ŋakêclêsu lemeŋteŋ. 32 Eŋ kepeŋ kerub to nip ma ŋaola gêjac lêtêŋ ŋakatu gêjam katam lulugeŋ auc ŋa gold. Ma gold kêpi kerub ma nip ŋakatu amboac tonaŋgeŋ.
33 Eŋ kêmasaŋ Gamêŋ Dabuŋŋa ŋasacgêdô ŋakatam têkê-têkê ŋa katapa katêkwiŋa aclê. 34 Eŋ kêmasaŋ katam luagêc ŋa katêŋ. Katam luagêc tonaŋ talêc su dandibgeŋ. 35 Ma eŋ kêsap kerub to nip ma ŋaola gêjac lêtêŋ ŋakatu gêjam katam auc ma kêkwa ŋakatu samob auc ŋa gold e ŋapep. 36 Ma eŋ kêboa tuŋbôm kêgi malacluŋ ŋalêlômŋa auc. Eŋ kêkêŋ poc dênaŋ têlêac-têlêac, taŋ sêpa ŋatip kêsa naŋ, gêsac tau ŋaô ma kêkêŋ kaseda kêtu tuŋ tau ŋakanô.
37 Gêdêŋ jala katu aclê ŋaajôŋ Siw êsêac sêkêŋ Apômtaunê andu tau ŋanombaŋ. 38 Ma gêdêŋ jala kêtu 11ŋa ŋaajôŋ Bul, taŋ kêtu jala ŋaajôŋ 8ŋa naŋ, êsêac sêjac dabiŋ gêŋ samob, taŋ gêjac andu tau ŋawae naŋ, kêtôm sêmasaŋ kwanaŋgeŋ. Amboac tonaŋ Salomo kêkwê lôm dabuŋ kêtôm jala 7, go gêjac dabiŋ ŋakôm. * Saka tageŋ kêtôm 1.8 meta. Masac jaba sêsabaŋ demboŋ to lêlôm, me lêsa to salôm
7:1-51 Môkêlatu tonec gêwa Salomonê andu, taŋ kêkwê kêtu eŋ tauŋa naŋ sa to gêŋ ŋagêdô, taŋ sêmasaŋ ŋa kopa kêtu lôm dabuŋŋa naŋ. (Eŋlis sêsam gebe Siliŋ).

*6:38: Saka tageŋ kêtôm 1.8 meta.

6:38: Masac jaba sêsabaŋ demboŋ to lêlôm, me lêsa to salôm