36
Lau Israel sêmoa ŋajam êtiam
22 “Amboac tonaŋ ôsôm êndêŋ lau Israel gebe Apômtau Anôtô kêsôm biŋ tonec gebe O lau Israel, gêŋ taŋ aê jaŋgôm naŋ, aê jaŋgôm êtu amacŋa atom, aê jaŋgôm êtu aêŋoc ŋaê dabuŋŋa, taŋ amac agôm kêtu sec aŋga lau samob, taŋ amac aô lasê êsêac naŋŋa. 23 Aê oc jawaka ŋoc ŋaê towae ŋadabuŋanô sa. Ŋoc ŋaê kêtu sec aŋga tenteŋlatunêŋ, amac agôm ŋoc ŋaê kêtu sec. Ma tenteŋlatu sêjala gebe Apômtau aê. Aê Apômtau Anôtô kasôm biŋ. Aê oc jawaka tauc sa êpi amac gebe aê dabuŋ. 24 Aê gabe jakôc amac su aŋga tenteŋlatunêŋ ma jajoŋ amac sa aŋga gamêŋ samob ma jawê amac amu andêŋ taôm nêm gamêŋ ana êtiam. 25 Aê jansanem bu ŋawa êpi amac e atu selec. Aê jakwasiŋ nêm ŋatêmui to nêm sakiŋ gwamŋa su ênaŋa. 26 Aê gabe jakêŋ ŋalêlôm wakuc teŋ êndêŋ amac. Aê gabe jakôc nêm ŋalêlôm ŋadani su ma jakêŋ ŋalêlôm biŋmalôŋa êndêŋ amac. 27 Aê oc jakêŋ ŋoc ŋalau êsêp amacnêm ŋalêlôm ma jajop gebe amac andaŋguc ŋoc biŋsu ma aŋgôm jatu samob, taŋ kakêŋ gêdêŋ amac naŋ, ŋanô êsa. 28 Go amac oc aŋgôŋ gamêŋ, taŋ kakêŋ gêdêŋ amacnêm mimi naŋ. Amac atu aêŋoc lau ma amacnêm Anôtô aê. 29 Aê gabe janam amac kêsi aŋga nêm ŋatêmui samob. Aê gabe jajatu nom gebe êkêŋ ŋanô taêsam gebe aôc tôbôm êtiam atom. 30 Aê gabe jakêŋ ka ênam ŋanô to kôm ênam ŋanô êtu taêsam gebe tôbôm, taŋ êŋgôm waem sec aŋga tenteŋlatunêŋ naŋ, teŋ êsa êtiam atom, 31 go amac taêm ênam nêm lêŋ alôb-alôb, taŋ asa naŋ, to nêm sec, taŋ agôm naŋ, ma majem taôm êtu nêm sec to geoŋa. 32 O lau Israel, ajalamaŋ gebe aê jaŋgôm gêŋ tonaŋ ŋai êtu amacŋa atom. Majem to asi taôm êtu nêm lêŋŋa. Aê Apômtau Anôtô kasôm biŋ tonaŋ.”
33 Apômtau Anôtô kêsôm gebe “Êndêŋ bêc, taŋ jakwasiŋ amacnêm sec samob su atu selec naŋ, aê jakêŋ amac aŋgôŋ nêm malac ma akwê nêm andu ŋapopoc sa êtiam. 34 Ma jakêŋ amac awaka gamêŋ, taŋ lau tê sêwê sêja sêmêŋ nê, sêlic amboac gamêŋ sawa naŋ, sa êtiam. 35 Ma lau oc sêsôm gebe ‘Gamêŋ tonaŋ kêtu gasaŋ ma galoc talic amboac kôm Eden. Ma malac, taŋ kêtu tuc to sawa ma seseŋ popoc naŋ, galoc lau sêŋgôŋ ma sêkwê tuŋbôm sa kêtiam.’ 36 Go lau tenteŋlatu, taŋ sêŋgôŋ sêŋgi amac auc naŋ, sêjala gebe aê, Apômtau kakwê malac popoc sa ma kasê mo kêsêp gamêŋ gasaŋ kêtiam. Aê Apômtau gajac mata biŋ tonaŋ ma aê oc jaŋgôm ŋanô êsa.”
37 Apômtau Anôtô kêsôm biŋ tonec gebe “Aê gabe jakêŋ lau Israel teteŋ aê gebe janam êsêac sa êtu gêŋ teŋŋa êwiŋ gebe jakêŋ êsêacnêŋ namba êtu kapôêŋ amboac domba ŋatoŋ teŋ. 38 Lau totoŋ-totoŋ sênam malac, taŋ galoc kêtu tuc naŋ, auc amboac domba daŋa sêjam Jerusalem auc gêdêŋ têm omsêgaŋa. Êndêŋ tonaŋ êsêac sêjala gebe Apômtau aê.”