37
Gaboaŋ ŋatêkwa ŋakeleŋŋa
Apômtaunê lêma gêsac aê ma Apômtaunê Ŋalau kêkôc aê ma ketoc aê kakô gaboaŋ, taŋ ŋatêkwa gêjam nom auc samucgeŋ. Ma eŋ gêwê aê kasêlêŋ gaboaŋ tonaŋ samucgeŋ ma aê galic gebe ŋatêkwa taêsam ŋasec gêjam gaboaŋ tonaŋ auc ma ŋatêkwa tau ŋakeleŋ laŋgwageŋ. Eŋ kêsôm gêdêŋ aê gebe “O ŋamalac latu, ŋatêkwa tonec oc êtôm gebe mateŋ jali êsa êtiam me masi.”
Ma aê gajô eŋ gajô eŋ awa gebe “O Apômtau, ŋoc Anôtô, aôm taômgeŋ tec kôjala biŋ tonaŋ.”
Eŋ kêsôm gebe “Oc biŋ lasê êndêŋ ŋatêkwa tau ma ôsôm êndêŋ êsêac gebe O ŋatêkwa ŋakeleŋ, akêŋ taŋem Apômtaunê biŋ. Apômtau Anôtô kêsôm biŋ tonec gêdêŋ ŋatêkwa gebe Alic acgom, aê oc jaju aocjaô êsêp nêm ŋalêlôm, go matem jali êsa êtiam. Aê oc jakêŋ ŋakalôc to ŋamêsôm êndêŋ amac ma jakwa amac auc ŋa ŋaôlic. Aê gabe jaju aocjaô êsêp amacnêm ŋalêlôm ma jakêŋ amac matem jali êsa. Go amac ajala gebe aê Apômtau tau.”
Amboac tonaŋ aê gaoc biŋ lasê kêtôm Apômtau kajatu aê. Ma gêdêŋ taŋ gaoc biŋ lasê naŋ, gaŋô ŋakicsêa amboac gegob kêtaŋ ma galic ŋatêkwa sêjac têku tauŋ ma sêliŋ tauŋ japaŋ-japaŋ ma sêjac têku tauŋ. Gêdêŋ taŋ kapuc matoc tôŋ gêŋ tau naŋ, ŋakalôc to ŋamêsôm ma ŋaôlic gêjac têc ŋatêkwa auc, mago awajaô kêsêp ôliŋ atom tageŋ.
Go Apômtau kêsôm gêdêŋ aê gebe “O ŋamalac latu, oc biŋ lasê êndêŋ ŋalau. Ôsôm êndêŋ ŋalau gebe O awajaô, ômôêŋ aŋga nom makeŋ-makeŋ samob ma ôju êsêp ŋacmatê tonec gebe mateŋ jali êsa.”
10 Amboac tonaŋ aê gaoc biŋ lasê kêtôm eŋ kêjatu aê. Ma awajaô jakêsêp ŋacmatê e mateŋ jali kêsa ma dêdi sa jasêkô. Êsêac taêsam ŋasec kêtôm siŋwaga toŋ kapôêŋanô teŋ.
11 Anôtô kêsôm gêdêŋ aê gebe “O ŋamalac latu, lau Israel têtôm ŋatêkwa tonaŋ. Êsêac sêsôm gebe êsêac têtu keleŋ ma nêŋ gêŋ sêkêŋ mateŋŋa masi, tec sêbacgac. 12 Amboac tonaŋ aôm oc biŋ lasê ma ôsôm êndêŋ êsêac gebe Apômtau kêsôm biŋ tonec gebe O ŋoc lauace, alic acgom, aê gabe jaŋa amacnêm sêô ma jaŋu amac andi sa ma jakêŋ amac amu ana gamêŋ Israelŋa êtiam. 13 Êndêŋ taŋ jaŋa nêm sêô ma jaŋu amac andi sa naŋ, ajala gebe aê Apômtau tau. 14 Aê gabe jaju ŋoc aocjaô êsêp amacnêm ŋalêlôm ma amac matem jali êsa ma jakêŋ amac aŋgôŋ nêm gamêŋ. Êndêŋ tonaŋ oc ajala gebe Aê Apômtau gajac mata biŋ tonaŋ ma aê oc jaŋgôm ŋanô êsa. Aê Apômtau kasôm biŋ tonaŋ.”
Juda to Israel têtu gamêŋ kiŋŋa tageŋ
15 Apômtau kêsôm biŋ tonec gêdêŋ aê kêtiam gebe 16 “O ŋamalac latu, ôkôc tôc teŋ ma oto biŋ tonec êsêp gebe ‘Êtu Juda to Israel, taŋ sêsap eŋ tôŋ naŋŋa.’ Go ôkôc tôc teŋ êtiam ma oto biŋ tonec êsêp gebe ‘Êtu Josep to lau Israel samob, taŋ sêsap eŋ tôŋ naŋŋa.’ 17 Gocgo ômêŋgôm tôc luagêc tonaŋ e ŋatêku êndiŋ tau gebe talic amboac gêŋ tageŋ. 18 Ma nêm lau embe sêsôm gebe ‘Ôwa gêŋ tonaŋ ŋam sa,’ 19 go ôsôm êndêŋ êsêac gebe Apômtau Anôtô kêsôm biŋ tonec gebe Aê gabe jakôc Josep nê tôc, taŋ kêsêp Epraim lêma naŋ, to gôlôac Israel, taŋ sêsap eŋ tôŋ naŋ, nêŋ ma janac têku ŋa Judanê tôc e têtu tôc tageŋ, taŋ jamêŋgôm êsêp aê lemoc.
20 “Ômêŋgôm ka luagêc, taŋ koto biŋ kêsêp naŋ, tôŋ ŋa lêmam ma ôtôc lau sêlic. 21 Go ôsôm êndêŋ êsêac gebe Apômtau Anôtô kêsôm biŋ tonec gebe Alic acgom, aê gabe jakôc lau Israel sa aŋga tenteŋlatunêŋ ma jajoŋ êsêac sa aŋga gamêŋ samob ma jakêŋ êsêac sêmu dêndêŋ êsêac tauŋ nêŋ gamêŋ sêna. 22 Aê gabe jakêŋ êsêac têtu lau toŋ tageŋ aŋga Israel ŋagamêŋ lôcŋa. Êsêacnêŋ kiŋ tageŋ ênam gôliŋ êsêac ma êsêac sêwa tauŋ êkôc têtu lau toŋ luagêc me têtu gamêŋ kiŋŋa luagêc êtiam atom. 23 Êsêac sêŋgôm tauŋ ŋatêmui êsa ŋa nêŋ gwam to gêŋ alôb-alôb kaiŋ teŋ ma nêŋ sec tokaiŋ-tokaiŋ êtiam atom. Aê gabe janam êsêac kêsi aŋga nêŋ lêŋ sêgêli biŋsu to sêgôm secŋa ma jakwasiŋ êsêac têtu selec. Ma êsêac têtu ŋoc lau ma aê jatu nêŋ Anôtô. 24 Kiŋ teŋ amboac ŋoc sakiŋwaga Dawid ênam gôliŋ êsêac ma ŋacgejob tageŋ ejop êsêac samob. Êsêac taŋeŋ wamu ŋoc jatu to sejop ŋoc biŋsu ŋapepgeŋ. 25 Êsêac oc sêŋgôŋ gamêŋ, taŋ kakêŋ gêdêŋ ŋoc sakiŋwaga Jakob naŋ, êsêac sêŋgôŋ nom, taŋ nêŋ mimi sêwê kaiŋ naŋ. Êsêac to nêŋ gôlôac to nêŋ gôlôac nêŋ wakuc samob sêŋgôŋ gamêŋ tonaŋ endeŋ tôŋgeŋ. Ma kiŋ teŋ amboac ŋoc sakiŋwaga Dawid oc ênam gôliŋ êsêac endeŋ tôŋgeŋ. 26 Aê gabe jamoatiŋ poac wamaŋa teŋ êndêŋ êsêac. Poac tau ênêc êsêacŋa endeŋ tôŋgeŋ. Aê gabe janam mec êsêac to jakêŋ êsêac têtu taêsam ma jakêŋ ŋoc lôm dabuŋ êkô êsêac ŋaluŋ endeŋ tôŋgeŋ. 27 Aê gabe jaŋgôŋ êtu têlê jawiŋ êsêac. Aê gabe jatu êsêacnêŋ Anôtô ma êsêac têtu aêŋoc lau. 28 Embe jatoc ŋoc lôm dabuŋ êkô êsêac ŋalêlôm endeŋ tôŋgeŋ, go tenteŋlatu oc sêjala gebe aê Apômtau jakêŋ Israel têtu lau dabuŋ.”
38:1–48:35 Apômtaunê jaeŋ teŋ kêsôm lasê gebe Israelnêŋ ŋacjo oc sênaŋa ma Anôtônê lau oc sêŋgôŋ nêŋ malacmôkê têtu wakac êtiam. Môkêlatu ŋamuŋa gêwa lôm dabuŋ wakuc to ŋagêŋlêlôm samob, taŋ Esekiel gêlic gêdêŋ taŋ katu kaiŋ teŋ kêsa naŋ sa. Biŋsu taŋ ênam gôliŋ sakiŋ lôm dabuŋŋa naŋ, gêc môkêlatu tonec gêwiŋ ma ŋagôliŋ sênac sam nomŋa gêc amboac tonaŋgeŋ.
Esranê buku tonec gêjac têku Miŋtau ŋabuku luagêc. Lau Juda, taŋ sêŋgôŋ kapoacwalô aŋga Babel naŋ, nêŋ ŋagêdô sêmu sêja nêŋ malacmôkê ma sêkwê nêŋ malac Jerusalem sa to sêwaka sakiŋ omŋa sa kêtiam.
Êsêac têdênaŋ miŋ tau kêsêp ŋasêbu têlêac gebe
1. Môkêlatu 1-2 Lau Persia nêŋ kiŋsêga Kirus kêjatu lau Juda nêŋ toŋ ŋamataŋa gebe sêmu sêna nêŋ gamêŋ.
2. Môkêlatu 3-6 Êsêac sêkwê lôm dabuŋ sa kêtiam ma sêjac kawi lôm tau. Su, go sêwaka Anôtônê sakiŋ omŋa sa kêtiam.
3. Môkêlatu 7-10 Jala ŋagêdô gêjaŋa acgom, go Esra gêwê lau Juda nêŋ toŋ teŋ sêô lasê Jerusalem amboac tonaŋ. Esra kêjala Anôtônê biŋsu kêtu tôŋ eŋ, tec kêmasaŋ lêŋ teŋ gebe lau Juda sêwi nêŋ lauo jaba, taŋ sêjam naŋ, siŋ gebe sejop lau Israel nêŋ biŋlênsêm, taŋ gêjam gôliŋ nêŋ sakiŋ dabuŋ ŋalêŋ naŋ.