2
Apômtaunê aŋela geoc tau lasê aŋga Bokim
Apômtaunê aŋela gêwi Gilgal siŋ gêja Bokim ma kêsôm gêdêŋ lau Israel gebe “Aê kakôc amac aŋga Aiguptu ma gawê amac mêŋaô lasê gamêŋ, taŋ katôc lemoc gebe jakêŋ êndêŋ tamemi naŋ. Aê kasôm gebe ‘Aê janac poac, taŋ kamoatiŋ gêdêŋ amac naŋ, popoc atomanô. Ma amac amoatiŋ poac teŋ êndêŋ lau, taŋ sêŋgôŋ gamêŋ tonec naŋ atom. Atuc êsêacnêŋ altar popoc.’ Mago amac taŋem wamu aêŋoc jatu tonaŋ atom. Amac agôm asageŋ. Amboac tonaŋ aê jasôm êndêŋ amac gebe Aê jajanda lau tomôkê-tomôkê jamuŋ amac atom. Êsêac oc têtu nêm ŋacjo ma nêŋ anôtôi jaba têtu amacnêm lakô.” Apômtaunê aŋela kêsôm biŋ tonaŋ gêdêŋ lau Israel samob su, go lau tau sêpuc taŋiboa sa ma têtaŋ. Ma sê gamêŋ tonaŋ ŋaê gebe Bokim ma sêkêŋ da gêdêŋ Apômtau aŋga tônê.
Josua gêmac êndu
Josua kêlêwaŋ lau Israel sêmu dêdêŋ nêŋ nomlênsêm gêdêŋ-gêdêŋgeŋ sêja, gebe sêŋgôŋ têtu wakac. Ma lau Israel sêjam sakiŋ Apômtau kêtôm têm Josua gêmoa nomŋa. Josua gêmac êndu su, go êsêac sêjam sakiŋ Apômtau sêmoa kêtôm têm, taŋ laumata, taŋ sêjala gêŋ samob, taŋ Apômtau gêgôm gêdêŋ lau Israel naŋ, sêmoa mateŋ jali naŋ. Ma Nun latu Josua, taŋ Apômtaunê sakiŋwaga naŋ, nê jala kêtu 110 ma gêmac êndu. Êsêac sêsuŋ eŋ aŋga tau nê nomlênsêm ŋamalac Tinat-Heres, taŋ gêc lôc Gas ŋagamêŋ gêmu kêpiŋa aŋga Epraim ŋagamêŋ lôcŋa. 10 Lau taŋ sêmoa sêwiŋ Josua naŋ, sêmac êndu amboac tonaŋ, ma lau wakuc mêŋsêsa, naŋ êsêac sêjam kauc Apômtau to nê kôm, taŋ gêjam kêtu lau Israelŋa naŋ.
Lau Israel sêwi Apômtau siŋ ma gôliŋwaga sêkôc kôm sa
11 Go lau Israel sêgôm gêŋ, taŋ Apômtau gêlic sec naŋ, gebe sêjam sakiŋ Bal. 12 Êsêac sêwi Apômtau, tameŋinêŋ Anôtô, taŋ kêkôc êsêac su aŋga Aiguptu naŋ, siŋ ma sêsap lau, taŋ sêgi êsêac auc naŋ, nêŋ anôtôi jaba tôŋ. Êsêac sêpôŋ eŋduc gêdêŋ anôtôi tonaŋ ma sêgôm Apômtau têtac ŋandaŋ kêsa. 13 Êsêac sêwi Apômtau siŋ ma sêjam sakiŋ Bal agêc Astarte. 14 Apômtau têtac ŋandaŋ ŋanô gêdêŋ lau Israel, tec kêkêŋ êsêac sêsêp kêjaŋgowaga lemeŋ, gebe sêjaŋgo êsêacnêŋ gêŋ su. Eŋ kêkêŋ nêŋ ŋacjo, taŋ sêgi êsêac auc naŋ, gebe sêkôniŋ êsêac e lau Israel têtôm gebe sênam tauŋ sa êtiam atom. 15 Kêtôm têm samob, taŋ êsêac dêdi sebe sênac siŋ naŋ, Apômtau gêjam dêmôê êsêac kêtôm eŋ kêsôm ma kêtôc lêma gebe êŋgôm naŋ. Ma êsêac sêpô lêna tauŋ ŋanôgeŋ.
16 Go Apômtau kêkêŋ gôliŋwaga, taŋ sêjam lau Israel sa aŋga kêjaŋgowaga lemeŋ. 17 Mago êsêac sêkêŋ taŋeŋ nêŋ gôliŋwaga atom. Êsêac sêkêŋ tauŋ dêdêŋ anôtôi jaba to sêpôŋ aeŋduc gêdêŋ êsêac. Êsêac tameŋi taŋeŋ wamu Apômtaunê biŋsu, mago êsêac tauŋ sêwi tameŋinêŋ lêŋ tonaŋ siŋ sebeŋ ma sêsa kêtiam atom. 18 Kêtôm têm samob, taŋ Apômtau kêkêŋ gôliŋwaga gêdêŋ êsêac naŋ, eŋ gêmoa gêwiŋ gôliŋwaga tau ma eŋ gêjam lau tau sa aŋga nêŋ ŋacjo lemeŋ kêtôm têm samob, taŋ gôliŋwaga gêmoa gêwiŋ êsêac naŋ. Apômtau taê walô êsêac kêtu nêŋ taŋiboa, taŋ têtaŋ kêtu nêŋ ŋacjo sêlêsu to sêkôniŋ êsêac naŋŋa. 19 Mago gêdêŋ taŋ gôliŋwaga gêmac êndu naŋ, lau sêmu sêja nêŋ intêna laŋgwa kêtiam e sêgôm sec kêlêlêc lau gêmuŋŋa su. Êsêac têdaguc anôtôi jaba ma sêjam sakiŋ êsêac to sêpôŋ aeŋduc gêdêŋ êsêac ma sêwi nêŋ lêŋ tonaŋ siŋ atom, sêsa togêsuŋtêkwa ŋatoŋgeŋ sêmoa. 20 Apômtau têtac ŋandaŋ sec gêdêŋ lau Israel ma kêsôm gebe “Lau tonec seseŋ poac, taŋ kajatu gêdêŋ êsêac tameŋi gebe sêsap tôŋ naŋ, su ma taŋeŋ wamu aê atom, 21 tec aê jajanda lau tomôkê-tomôkê, taŋ Josua kêku tulu atom ma gêmac êndu naŋ, nêŋ teŋ êtiam atom. 22 Aê jaŋgôm gêŋ tonec gebe jansaê lau Israel e jajala êsêac sêsa ŋoc lêŋ têtôm tameŋi sêsa nêŋ me masi.” 23 Amboac tonaŋ Apômtau gêlôc gebe lau tomôkê-tomôkê, taŋ sêsô Josua lêma ŋalabu atom naŋ, sêŋgôŋgeŋ. Eŋ kêjanda êsêac sebeŋ atom.
3:1-31 Lau Israel sêwi Apômtau siŋ kêtu dim têlêac, tec Apômtau kêkêŋ êsêac sêsô nêŋ ŋacjo ŋalabu. Gêdêŋ taŋ êsêac teteŋ eŋ naŋ, eŋ kêsakiŋ gêjamsawaga teŋ. * Bokim ŋam gebe Lau-têtaŋwaga. Bal kêtu lau Kanaan nêŋ anôtô jaba towae teŋ. Astarte kêtu nêŋ anôtôo towae teŋ.

*2:23: Bokim ŋam gebe Lau-têtaŋwaga.

2:23: Bal kêtu lau Kanaan nêŋ anôtô jaba towae teŋ.

2:23: Astarte kêtu nêŋ anôtôo towae teŋ.