4
Debora agêc Barak sêku Sisera tulu
Gôliŋwaga Ehud gêmac êndu su, go lau Israel sêgôm gêŋ, taŋ Apômtau gêlic sec naŋ kêtiam. Amboac tonaŋ Apômtau kêkêŋ êsêac sêsêp Jabin lêma. Eŋ lau Kanaan nêŋ kiŋ, taŋ gêjam gôliŋ êsêac gêŋgôŋ malac Hasor naŋ. Ênê siŋwaganêŋ laumata Sisera, taŋ gêŋgôŋ lau samuc nêŋ malac Haroset. Jabinnê kareta ki 900 ma eŋ gejoŋ lau Israel secanô kêtôm jala 20. Tec lau Israel aweŋ gêjac Apômtau gebe ênam êsêac sa.
Lapidotnê awê Debora eŋ propeteo teŋ kêtu lau Israel nêŋ gôliŋwagao gêdêŋ ŋasawa tonaŋ. Eŋ gêŋgôŋ nê nip, taŋ kêkô Rama to Betel ŋasawa aŋga gamêŋ lôcŋa Epraim naŋ, ŋalabu ma lau Israel sêja tônê gebe eŋ êmêtôc êsêacnêŋ biŋ. Debora kêsakiŋ biŋ gêdêŋ Abinoam latu Barak aŋga Naptalinê gamêŋ ŋamalac Kedes gebe êmêŋ ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, lau Israel nêŋ Anôtô, kêjatu aôm gebe ‘Ôna ma ôwê nêm lau sêpi lôc Tabor sêna. Ôkôc lau 10,000 aŋga Naptali agêc Sebulon nêŋ gôlôac. Aê gabe jalêtôm Jabinnê siŋwaganêŋ laumata Sisera gebe ênac siŋ êndêŋ aôm aŋga bu Kison. Eŋ êmêŋ tonê kareta ki ma nê siŋwaga, mago aê gabe jakêŋ eŋ êsêp aôm lêmam.’ ” Barak kêsôm gêdêŋ Debora gebe “Aôm embe ôwiŋ aê, go jana, mago aôm embe ôwiŋ aê atom, oc jana atom amboac tonaŋgeŋ.” Debora gêjô eŋ awa gebe “Amboac tonaŋ aê jawiŋ aôm, mago intêna, taŋ aôm ôsa naŋ, êwaka aôm waem sa atom, gebe Apômtau êkêŋ Sisera êsêp awê teŋ lêma.” Go Debora gêdi jagêwiŋ Barak sêja Kedes. 10 Barak kêkalem Sebulon agêc Naptali nêŋ gôlôac sêpi tageŋ aŋga Kedes, go lau 10,000 têdaguc eŋ, ma Debora jagêwiŋ eŋ amboac tonaŋgeŋ.
11 Kennê wakuc teŋ, Heber, kêkac tau su aŋga lau Ken nêŋ ma gê nê becobo kêkô kamem Sananimŋa, taŋ kêkô Kedes ŋagala naŋ ŋalabu. Lau Ken tonaŋ Mosenê lawa Hobab nê’ wakuc.
12 Êsêac sêsôm ŋawae gêdêŋ Sisera gebe Abinoam latu Barak kêpi lôc Tabor gêja. 13 Tec Sisera kêkalem nê kareta ki 900 to nê lau samob ma kêjatu êsêac gebe sêwi lau samuc nêŋ malac Haroset siŋ sêna bu Kison. 14 Go Debora kêsôm gêdêŋ Barak gebe “Ajôc, ôndi gebe bêc tonec Apômtau êkêŋ Sisera êsêp aôm lêmam. Apômtau êwê aôm.” Tec Barak gêdi aŋga Tabor kêsêp gêja ma nê lau 10,000 têdaguc eŋ. 15 Gêdêŋ taŋ Barak tonê siŋwaga sêô lasê naŋ, Apômtau kêlênsôŋ Sisera to nê kareta samob ma nê lau. Sisera gêboaŋ kêsêp aŋga nê kareta e gacgeŋ gêc su gêja. 16 Barak kêjanda kareta to siŋwaga e jagêdêŋ lau samuc nêŋ malac Haroset ma siŋ geseŋ siŋwaga samob su, ŋac teŋ gêwê sa atom.
17 Sisera kêlêti gêja Kennê wakuc Heber nê awê Jael nê becobo, gebe kiŋ Hasorŋa Jabin to Hebernê gôlôac sêmoa sêwiŋ tauŋ towamageŋ. 18 Jael kêsa gêja gebe êpuc Sisera tôŋtôŋ ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “O apômtau, ôsô ômôêŋ, ôsô ŋoc becobo ômôêŋmaŋ. Ôtêc taôm atom.” Amboac tonaŋ eŋ kêsô gêja ma awê tau kêgaduc eŋ ŋa belaŋke. 19 Ma ŋac tau kêsôm gêdêŋ awê gebe “Aê jateŋ aôm gebe ôkêŋ bu ŋagec êndêŋ aê janôm gebe bu gêjô aê.” Awê tau kêkac bulakôp bôcôlic, taŋ su kêpoac ŋalêlôm naŋ, ŋasuŋ su jakêkêŋ su gêdêŋ eŋ gênôm ma kêgaduc eŋ auc kêtiam. 20 Go ŋac tau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôkô becobo ŋasacgêdô ma ŋac teŋ embe êô lasê ma êtu kênac aôm gebe ‘Ŋac teŋ gêmoa tonec me masi’, go ôsôm gebe ‘Masi.’ ”
21 Sisera têkwa gêbac ŋanô, tec gêc bêc e kêliŋ tau siŋ gêc. Ma Hebernê awê Jael kêkôc hama to biakim becoboŋa teŋ ma kêsô kelecgeŋ gêdêŋ eŋ gêja ma gêjac biakim tau kêsêp Siseranê mom palalap e jagêjam nom ma gêmac êndu tomatêgeŋ. 22 Gêdêŋ tonaŋ Barak gêô lasê. Eŋ gesom Sisera. Ma Jael kêpuc eŋ tôŋtôŋ jakêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ômôêŋ tonec, aê gabe jatôc ŋac, taŋ aôm gosom eŋ naŋ, êndêŋ aôm.” Amboac tonaŋ Barak kêsô becobo gêwiŋ eŋ ma gêlic Sisera tomatêgeŋ gêc ma biakim kêkô nê mom.
23 Gêdêŋ bêc tonaŋ Anôtô kêku lau Kanaan nêŋ kiŋ Jabin tulu gêjô lau Israel su. 24 Ma lau Israel sêkôniŋ lau Kanaan nêŋ kiŋ Jabin ŋajaŋa sec e seseŋ eŋ su samucgeŋ.