5
Debora agêc Barak nêŋ wê
Gêdêŋ bêc tonaŋ Debora agêc Abinoam latu Barak sêjam wê tonec gebe
“Alambiŋ Apômtau,
gebe lau Israel sêmasaŋ biŋ kêtu tôŋ gebe sênac siŋ,
ma lau sêlôc sa tonaŋ ŋalêlômgeŋ.
Amac kiŋac, aŋô biŋ tau,
amac kasêgaac, akêŋ taŋem.
Aê janam wê to janac gêŋ wêŋa
êndêŋ Apômtau, lau Israel nêŋ Anôtô.
O Apômtau, gêdêŋ taŋ kôsêp aŋga Seir ŋalôc gômôêŋ,
ma gêdêŋ taŋ kôsa aŋga gamêŋ Edomŋa gômôêŋ naŋ,
nom kêtênêp ma undambê kêsêwa,
biŋŋanô, bu kêsêwa aŋga tao gêmêŋ.
Lôc kêtênêp kakô Sinai ŋaApômtau laŋônêmŋa,
kêkô Apômtau, lau Israel nêŋ Anôtô, laŋônêmŋa.
 
“Gêdêŋ Anat latu Samgar nê têm gêdêŋ Jaelnê têm,
lau sêwê sêmoa intênasêga kêtiam atom,
ma lau, taŋ sêsêlêŋ naŋ, sêjac jaê intênasêga.
O Debora, lau Israel nêŋ malac kêtu gasaŋ
e mêŋgêdêŋ aôm gôdi.
Aôm gôdi amboac lau Israel teneŋi.
Anôtônê siŋwaga aweŋmê kêsa
ma siŋ jakêpi gamêŋ.
Lau 40,000, taŋ sêmoa Israel naŋ,
nêŋ teŋ gêjac lautuc ma gêôc kêm atom.
Ŋoc ŋalêlôm gêwiŋ lau Israel nêŋ laumata,
gêwiŋ lau, taŋ sêlôc sa tonêŋ ŋalêlômgeŋ.
Alambiŋ Apômtau.
 
10 “Amac laumata, taŋ api doŋki kwalam-kwalam
ma aŋgôŋ ŋabelaŋke ŋaô,
ma amac siŋwaga, taŋ asêlêŋgeŋ amoa intêna naŋ,
anac miŋ biŋ tau.
11 Aŋô acgom, lau taŋ sêjam biŋgalôm sêmoa bumata naŋ,
sêsôm Apômtau kêku nê ŋacjo tulu ŋawae,
sêsôm lau Israel sêku nêŋ ŋacjo tulu ŋawae.
Go Apômtaunê lau sêwê sêsêp aŋga nêŋ malac sêmêŋ.
 
12 “O Debora, ajôc, ajôc.
Ajôc, ôpuc wê teŋ samaŋ.
O Barak, ôndimaŋ,
o Abinoam latu,
ôwê lau kapoacwalôŋa ma aêc ana.
13 Go lau ŋaŋêŋ sêsêp dêdêŋ nêŋ laumata sêja,
Apômtaunê lau dêdêŋ eŋ sêja sebe sênac siŋ.
14 Êsêac sêsêp gaboaŋ sêmêŋ aŋga Epraim
têdaguc Benjaminnê gôlôac to nêŋ lau.
Kasêga sêsêp aŋga Makir sêmêŋ
to laumata sêmêŋ aŋga Sebulon.
15 Isakarnê gôlôac nêŋ laumata sêwiŋ Debora sêmêŋ,
biŋŋanô, Isakarnê gôlôac sêwiŋ Barak sêmêŋ.
Êsêac têdaguc eŋ sêsêp gaboaŋ sêja.
Tageŋ Rubennê gôlôac sêwa tauŋ kêkôc,
êsêac têtôm gebe sêsôm biŋ katô tauŋ atom.
16 Kêtu asageŋŋa êsêac sêmoa sêwiŋ nêŋ domba ŋatoŋgeŋ.
Sêmoa gebe sêŋô laugejob têtêlam nêŋ domba ŋatoŋ me.
Biŋŋanô, Rubennê gôlôac sêwa tauŋ kêkôc,
êsêac têtôm gebe sêsôm biŋ katô tauŋ atom.
17 Gadnê gôlôac sêmoa Jordan ŋamakeŋ oc kêpiŋa,
ma kêtu asageŋŋa Dannê gôlôac sêjam kôm waŋŋa.
Asernê gôlôac sêŋgôŋ gwêctali,
sêŋgôŋ nêŋ sêcluŋgeŋ.
18 Mago lau Sebulon to Naptali sêjac kapoac tauŋ
totaêŋ kêpa tauŋ sugeŋ sêmoa siŋ mala.
 
19 “Kiŋ sêmêŋ ma sêjac siŋ
aŋga Tanak, taŋ gêc bu Megidoŋa naŋ.
Lau Kanaan nêŋ kiŋ sêjac siŋ,
mago sêjaŋgo silber teŋ atom.
20 Utitalata undambêŋa sêjac siŋ.
Êsêac sêsa nêŋ lêŋ ma sêjac siŋ gêdêŋ Sisera.
21 Bu Kison gêc ŋasamac kapôêŋ e gêc êsêac su.
Bu Kison gêc, gêc ŋasamac kapôêŋ.
O katuc tau, ajôc, ôndi toŋaclaigeŋ.
22 Go hos eŋkaiŋ kêka nom
ma sêboaŋ-sêboaŋ.
 
23 “Apômtaunê aŋela kêsôm gebe ‘Apuc boa malac Meros,
apuc boa êsêac, taŋ sêŋgôŋ malac tau naŋ ŋanôgeŋ,
gebe êsêac sêmêŋ kêtu sênam Apômtau saŋa atom,
ma sêmêŋ gebe sêwiŋ Apômtaunê siŋwaga atom.’
 
24 “Anôtô ênam mec Kennê wakuc Hebernê awê Jael,
ênam mec eŋ êlêlêc lauo samob, taŋ sêŋgôŋ becobo naŋ su.
25 Sisera keteŋ bu, mago eŋ kêkêŋ su gêdêŋ eŋ,
kêkêŋ su ŋakana kêsêp laclu ŋajamanô teŋ gêdêŋ eŋ.
26 Awê tau kêmêgôm biakim kêsêp lêma ŋamakeŋ
ma kêmêgôm kamundanê hama kêsêp lêma anôŋa.
Eŋ gêjac Sisera e gêjac môkêapac popoc.
Eŋ gêguŋ ênê mom palalap ma gêjac popoc.
27 Sisera gebeŋ e gêu tau gêc awê tau akaiŋŋa.
Eŋ gêu tau jagêc awê tau akaiŋŋa.
Eŋ gebeŋ kêsêp nom tomatêgeŋ jagêc.
 
28 “Sisera têna gewec kêsa katam sauŋ,
eŋ gêjam tuc kêsa lala.
‘Kêtu asageŋŋa ênê kareta gêmêŋ sebeŋ atom nec.
Kêtu asageŋŋa ênê hos sêsêlêŋ malô-malô sec’.
29 Sisera têna nê sakiŋwagao tokauc kêlêlêc gêjô eŋ awa,
ma eŋ tau kêsôm biŋ tonec ŋakôniŋŋa ŋapaŋ gebe
30 ‘Êsêac oc têtap awa sa ma sêjac sam gêdêŋ tauŋ sêmoa.
Sêjac sam ŋapalêo tageŋ me luagêc gêdêŋ siŋwaga gêdêŋ-gêdêŋgeŋ.
Sisera tau oc kêtap ŋakwê ŋajam sa
ma obo, taŋ sêsi ŋa gam talô-talô naŋ,
gebe êkêŋ êndêŋ ŋatauo ênôŋ’.
 
31 “O Apômtau, aômnêm ŋacjo samob sênaŋamaŋ,
mago nêm lau têtôm oc kêpi toŋaclai.”
Amboac tonaŋ wama gêjam gamêŋ auc kêtôm jala 40.