^
LEWITIKUS
Omsêga Pasaŋa
Noniŋ kapoac gêôc sec sa
Sêlic om sê wama êsêacŋa ŋalêŋ
Biŋsu dabuŋ to gêdêŋŋa
Om ŋagôliŋ
Omsêga Pasa
Om Tajoŋ Kôm Ŋanô Saŋa
Om Jala Wakucŋa
Omsêga Wama
Om Bec
Biŋ Om Becŋa ŋagêdô kêtiam