16
Omsêga Pasaŋa
Gêdêŋ Aronnê latuagêc sêmac êndu kêtu sêkêŋ daja dabuŋ atomŋa gêdêŋ Apômtau, eŋ kêsôm gêdêŋ Mose gebe “Ôsôm êndêŋ têwam Aron gebe eŋ êsô gamêŋ dabuŋanô, taŋ obo baliŋ gêsaŋ auc naŋ, êna paliŋ-paliŋgeŋ atom gebe gamêŋ tonaŋ aê maloc, taŋ gaoc tauc lasê ŋa tao gêsac poac ŋakatapa, lêpôŋ taê labuŋa, ŋaô, gebe êmac êndu atom. Eŋ êsô gamêŋ dabuŋanô tau ŋalêŋ tageŋ tonec gebe êkôc bulimakao kapoac wakuc teŋ êtu dawamaŋa to domba kapoac teŋ êtu dajaŋa êna. Eŋ êliŋ bu su acgom, go êsô ŋakwê kwalam-kwalam baliŋ ma ŋakwê akaiŋŋa kwalam-kwalam dambê. Eŋ êjandiŋ ômbiŋkap kwalam-kwalam ma embec obo gasuc. Gêŋ samob tonaŋ tec kêtu ŋakwê dabuŋ tau. Ma eŋ êkôc noniŋ kapoac luagêc aŋga lau Israel nêŋ êtu dawama ma domba kapoac teŋ êtu daja.
“Ma Aron êkêŋ bulimakao kapoac tau êtu dawama êtu eŋ tauŋa ma ê wama tau to nê gôlôac su acgom. Go eŋ êkôc noniŋ luagêc tonaŋ naetoc lulugeŋ êkô Apômtau laŋônêmŋa aŋga becobo ŋakatam dêmôêŋa. Aŋga tonaŋ eŋ êpuc kapoac êpi noniŋ luagêc tau, teŋ êtu Apômtauŋa ma teŋ êtu Asaselŋa. Go Aron êkêŋ noniŋ taŋ kêpuc kapoac kêtu Apômtauŋa naŋ êtu dawama. 10 Mago noniŋ, taŋ kêpuc kapoac jakêsêp Asaselŋa naŋ, eŋ êkôc tomata jaligeŋ ma etoc êkô Apômtau laŋônêmŋa, go êsa sakiŋ asuc sec ôkwiŋa êpi eŋ ma êjanda noniŋ tau êsa gamêŋ sawa êndêŋ Asasel êna.
11 “Aron êkêŋ bulimakao kapoac tau êtu dawama êtu eŋ tau to nê gôlôacŋa nêŋ secŋa, eŋ ênac bulimakao tonaŋ êtu dawama êtu eŋ tauŋa. 12 Go êkôc ja ŋalana aŋga Apômtaunê altar naêkêŋ êsêp laclu teŋ ma êŋgaiŋ gêŋmalu, taŋ sêlênsim popoc naŋ, lêma luagêc êkôc êmêŋ gamêŋ dabuŋanô tau. 13 Aŋga Apômtaunê laŋônêmŋa eŋ êkêŋ gêŋmalu tau êpi ja ma gêŋmalu ŋajadauŋ ênam lêpôŋ taê labuŋa auc gebe êmac êndu atom. 14 Ma eŋ êkôc bulimakao kapoac ŋadec ŋagêdô ma êpalip êpi lêpôŋ ŋagadê to katapa poacŋa nêmŋa ŋa nê lêma latu êtu dim 7.
15 “Tonaŋ su acgom, go êmbuc noniŋ, taŋ êtu da enseŋ launêŋ secŋa naŋ, ma êkôc ŋadec êsô gamêŋ dabuŋanô tau êna ma êpalip êpi katapa poacŋa ŋagadê to nêmŋa êtôm tê eŋ gêgôm ŋa bulimakao kapoac ŋadec su nê. 16 Eŋ êŋgôm amboac tonaŋ tec eŋ ê wama êtu gamêŋ dabuŋ ma lau Israel nêŋ ŋatêmui to nêŋ sêgêli biŋsu ma nêŋ sec samobŋa. Ma êŋgôm amboac tonaŋgeŋ êtu becobo poacŋa, taŋ gacgeŋ kêkô êsêacnêŋ môp ŋalêlôm naŋ. 17 Ŋac teŋ êmoa becobo ŋalêlôm êndêŋ taŋ eŋ êsô gamêŋ dabuŋanô e êsa êmêŋ ma ênac da tau to nê gôlôac ma lau Israel samob naŋ, atom. 18 Go eŋ êsa êndêŋ altar, taŋ kêkô Apômtau laŋônêmŋa naŋ, êna ma ênac da êtu altar tauŋa ma eŋ êkôc dec ŋagêdô aŋga bulimakao to noniŋ nêŋ ma ênsê êpi altar ŋajabo ênam aucgeŋ. 19 Ma êpalip dec ŋagêdô êpi altar tau êtu dim 7 ŋa nê lêma latu gebe êŋgôm gêŋ tau êtu selec to dabuŋ ma enseŋ lau Israel nêŋ ŋatêmui su.
Noniŋ kapoac gêôc sec sa
20 “Êndêŋ taŋ eŋ ênac da gamêŋ dabuŋ to becobo poacŋa ma altar êmbacnê naŋ, go eŋ êkôc noniŋ mata jali tau êmêŋ. 21 Go Aron êkêŋ nê lêma lulugeŋ ênsac noniŋ mata jali tau môkêapac ŋaô ma êsôm keso samob, taŋ lau Israel sêgôm to sêgêliŋa ma nêŋ sec samob naŋ, lasê ma êkêŋ êpi noniŋ môkêapac. Go ŋac, taŋ kêmasaŋ tau su kwanaŋgeŋ naŋ, êwê noniŋ tau êc êsa gamêŋ sawa êna. 22 Noniŋ tau êôc êsêacnêŋ sec samob êpi tau êna gamêŋ gasaŋ teŋ ma (ŋac tau) esoc noniŋ tau aŋga gamêŋ sawa.
23 “Go Aron êsô becobo poacŋa ŋalêlôm êna ma êkôc ŋakwê kwalam-kwalam, taŋ eŋ kêsô sa gêdêŋ taŋ kêsô gamêŋ dabuŋanô gêja naŋ, su ma êkêŋ ênêc tonaŋ. 24 Ma eŋ êliŋ bu aŋga gamêŋ dabuŋ ŋabalêm teŋ ma êsô taunê ŋakwê ma êsa êmêŋ, go êkêŋ daja êtu eŋ tau to lauŋa ma ê wama tau to lau samob. 25 Ma ŋalêsi da êjô launêŋ secŋa eŋ êkêŋ ja êniŋ aŋga altar tau. 26 Ma ŋac, taŋ êwê noniŋ êndêŋ Asasel êna naŋ, êkwasiŋ nê ŋakwê ma êliŋ bu su acgom, go êmu êsô malac êmêŋ êtiam. 27 Ma bulimakao to noniŋ, taŋ êtu da êjô secŋa naŋ, nêŋ dec, taŋ sêkôc sêsô gamêŋ dabuŋanô tau sêna gebe ê wama naŋ, nêŋ ŋaôlic to ŋamêsôm ma ŋatêkwa sêmbaliŋ êsa malac ŋamagê êna ma sêkêŋ ja êniŋ su. 28 Ma ŋac, taŋ êkêŋ ja êniŋ gêŋ tau naŋ, êkwasiŋ nê ŋakwê ma êliŋ bu su acgom, go êmu êsô malac êmêŋ êtiam.
Sêlic om sê wama êsêacŋa ŋalêŋ
29 “Ma tonec êtu ŋagôliŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋŋa teŋ êndêŋ amac gebe êndêŋ ajôŋ êtu 7 ŋabêc 10 amac taôm to lau jaba, taŋ sêmoa sêwiŋ amac naŋ, anam dabuŋ taôm ma anam kôm teŋ atom. 30 Gebe êndêŋ bêc tonaŋ oc sê wama amac gebe atu selec. Nêm sec ênaŋa ma atu selec samucgeŋ akô Apômtau laŋônêm. 31 Om tonaŋ êtu amacnêm Omsêga anam dabuŋ taômŋa teŋ. Tonaŋ êtu ŋagôliŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋŋa teŋ. 32 Ma sakiŋ daê wamaŋa gêjac dabuŋwaga, taŋ seŋ oso to sêjam mec eŋ gebe êjô tama su naŋ, ŋawae. Eŋ êsô ŋakwê kwalam-kwalam, taŋ kêtu ŋakwê dabuŋ naŋ. 33 Ma ê wama êtu gamêŋ dabuŋ to becobo ma altarŋa ma êŋgôm êtu dabuŋwaga to gôlôac ŋalau samobŋa êwiŋ amboac tonaŋgeŋ. 34 Lêŋ tonaŋ êtu amacnêm ŋagôliŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋŋa teŋ gebe asa sakiŋ wamaŋa êtu lau Israel nêŋ sec samobŋa êtu dim tageŋ êtôm jalageŋ.”
Ma Mose gêgôm kêtôm Apômtau kêjatu eŋ.