^
PILIPI
Paulu gêjac m nê papia
Paulu keteŋ mec kêtu lau Pilipiŋa
Kilisi kêtu aêac daŋgôŋ mateŋ jali ŋamôkê
Lau buŋa sêkôniŋ tauŋ têtôm Kilisi kêkôniŋ tau
Tatu nom ŋaja
Timote agêc Epaproditi nêŋ biŋ
Biŋgêdêŋ ŋanô
Talêti tapeŋ ŋanô lau
Paulu gêlêŋ biŋ lau
Paulu gêjam daŋge kêtu sêkêŋ geŋ sêjam eŋ saŋa
Paulu gêjac mata nê biŋ