Pol ane kapia mate ane gitangi amolmol Korint ane
1
Kilisi Yisu ane amol kulkul ane ayeu Pol, ebe Pomate ta gitung yapin beti gital ayeu ok be tis eitit and nune Sostenis, eilu amei kapia etenik gitangi Pomate ane amolmol-gen yem ete umbueg Korint nok. Kilisi Yisu geb yem ve monahlang weik Pomate ane amolmol-gen unvin amolmol tepwengge nangge taku walang ok, ebe avos ges eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi are ok. Be ei weik eisir be eitit and Amol Bamo. Tamand Pomate gabu eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi atob inemb as yaun bwaibwaya tis as tas viti nilek nivang nivin yem.
Pol ginei ane ta-vie gitangi Pomate
Ayeu ganei angg tangg-vie gitangi angg Pomate gigas ta-ngge ve yem ane, ve gisov ei ane yaun bwaibwaya ebe geb gitangi yem ve Kilisi Yisu ane kulkul ane ok. Amol nok ete geb dabas-gwet vie molge gitangi yem, dabas-gwet yaun ane be tis gen walang ok ane givin weik etok ge. Yem unggas Kilisi ane yaun ta guangne molge giengk aplongg aim gikwai, beti yem amolmol ebe usge eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ebe ve menihlang ok, yem urek aim ate ve gen ti ane ite, ve ande unggas gen walang ok gikwai. Be ei atob niro yem ta weik etok ge love nitangi ebe ve unmat vunu ok, veik atob unvarkei tis yaun ma-ngge nivin ebe eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ve ninumul ninme ok. Pomate gital yem ve unvang tis aplongg aim dongke-ngge weik ete Ei ate Natu be eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ok. Be Pomate Ei Amol tulkwe gavgavul tiate be eitit gitangi ginei aplond nivin ei dongke ge.
Amolmol bui ane emb is ate vusvusa
10 Angg nune-nggen, dangetok be ayeu tangg givin ve nas bing be nanei lavo nitangi yem nisov Amol Bamo Yisu Kilisi are be nanei yem unes aim luev dangeteik; Yem tepwengge aim yaun nisov dongke-ngge veik unemb aim ate vusvusa bwaya. Yem aim yaun ebe ve tangg aim nitung ok nitangi ate-ngge be aplongg aim dongke be unvang unvin aim ate vie-ngge. 11 Angg nune-nggen, ayeu ganei yaun etenik ve gisov Klowi ane amolmol-gen subu inei gitangi ayeu inei yaun tas vavis ane galkik giengk nangge yem ane. 12 Ve amolmol subu inei dangeteik inei Pol ane amolmol-gen amei be subu inei Apolos ane amolmol-gen amei be subu, inei Sifas ane amolmol-gen amei be eisir subu inei Kilisi ane amolmol-gen amei, be yem tepwengge aim yaun givang avo dongke-ngge ite. 13 Dangetok be atob tanei etok nile roro namnambed, yem wat uyat-yati Kilisi gile ake walang ano me? Me wat ayeu Pol ete gamat vunu gareu ei givsangin ve yem ane ok me? Be bui sanggu ete yem uringk uringk ok, okob uringk bui sanggu nok ve ayeu arengg ane me? 14 Ayeu ganei angg tangg-vie gitangi Pomate ve gisov ayeu gas bui sanggu gipil yem aim amol ti ite molge. Krispas gabu Gaius, sulu ailu etok ge ete ayeu gas-bui gireu sulu. 15 Dangetok be amol ti gitangi ebe ve ninei yem uringk bui sanggu ve ayeu Pol arengg ane ok ite. 16 Bingano, ayeu gas bui gireu Stefanas tis ane amolmol-gen givin weik etok ge bemem ayeu tangg gisgil, ayeu gas bui gireu yem aim amolmol subu givin me ma? 17 Kilisi gihlin ayeu be ganme ve nas bui nireu amolmol ite ma. Ei gihlin ayeu ganme ve nanei Ei ane binge vie vusa, be nanei nitau nile ete amolmol as yaun be tis as tas gitung ok. Velob Kilisi ane ei givsangin ebe gimat vunu gireu ok, menihlang weik gen sin ge ti.
Kilisi Ei Pomate ane guangne tis ane dabe-gwet
18 Bingano, amolmol ebe asonge Pomate niaing is nikwai ok ete ili Kilisi ane yaun ebe gimat vunu gireu ei givsangin ok weik ebe yaun tiate ti ok. Bemem eitit ebe Pomate geb eitit ru ok, ete tali tanei etok Pomate ane guangne. 19 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik;
“Atob Ayeu nayaing amolmol ebe tis dabas-gwet vie ok as dabas-gwet nikwai. Be atob naitin amolmol ebe itpweng mateu ane dabe arkare ok as dabas-gwet nikwai.”
20 Be Pol ginei; Dangetok be wali ande amolmol ebe tis dabas-gwet vie molge ok imbweg inend? Me amolmol ebe itpweng mateu ane dabe arkare ok, me amolmol ebe es valir ve avos ge ok ande imbweg inend? Wali eisir as kulkul ane ano? Pomate ande gilgum amolmol nalk etenik ane ebe dabas-gwet vie molge ok dabas gwet be meihlang weik ebe gen buam-buam ti ok.
21 Pomate Ei Amol dabe-gwet bamo be vie molge gitlek beti ges ane luev ti dangeteik: Amolmol nalk ane as dabas-gwet gitangi ebe nitwem eisir painge love inatpweng Pomate are ok ite. Ma yapin. Pomate ta gitung ve nemb eisir ebe aplos givin yaun ete amei anei nik, ebe amolmol nalk ane ili inei gen tiate ok ge ru. 22 Eisir Juda tas givin ve indi gen bwalbwale veik inatpweng Pomate are, be eisir Grik lolos ve in-gas dabas-gwet ebe vie molge ok. 23 Bemem amei ane Kilisi ane yaun ebe es Ei gireu ei givsangin ok, be yaun etok gilgum eisir Juda aplos tiate molge. Be eisir Grik ok ili yaun etok weik ebe yaun tiate ti ok. 24 Bemem eisir Juda be tis Grik ebe ande Pomate gital eisir gikwai ok, ete itpweng are inei Kilisi Ei Pomate ane gwangne tis ane dabe-gwet. 25 Bingano molge. Pomate ane gen ebe amolmol nalk ane ili inei gen buam-buam ok ete ane dabe-gwet vie molge gitlek amolmol nalk ane dabas-gwet. Be gen ebe amolmol nalk ane ili inei gen muai-muai ok, ete guangne molge gitlek amolmol nalk ane as guangne.
26 Angg nune-nggen, tangg aim itung itung be undi kob. Givin ebe Pomate gital yem be mohlang ve ane amolmol-gen ok, okob amolmol ebe tis dabas-gwet vie molge ok be tis amolmol lai ane be amolmol ebe tis ares ok bon ge ivin yem me ma? Ma yapin. Eisir gisa lavo ge. 27 Be Pomate gigas eisir ebe amolmol nalk ane ili eisir inei kuelk giwel is ok, veik nilgum be amolmol ebe ili is ate inei eisir dabas-gwet vie molge ok maimayas. Be eisir ebe amolmol ili eisir weik gen muai-muai ok ete Pomate gigas eisir etok, veik nilgum amolmol ebe ili is ate inei eisir amolmol lai ane ok be maimayas. 28 Pomate gigas eisir ebe amolmol nalk ane ili eisir weik gen sin ge be gitangi ve inalgum gen vie ti ite ok, veik niaing gen ebe amolmol nalk ane ili inei vie molge ok nikwai. 29 Dangetok be amol ti gitangi ebe ve nindang ate nivang Pomate na ok ite molge. 30 Bemem Pomate gigas yem gikwai, veik unvang unvin Kilisi Yisu, be Ei geb Kilisi ve eitit and daband-gwet ane dabe. Be gisov Kilisi ane ge, beti Pomate gili eitit ginei amolmol vie ane, be eitit metahlang ve Pomate ane amolmol yamar. Ei geb eitit ru nangge gen walang ok. 31 Pomate gilgum gen dangetok veik nilgum be yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ano nile. Be yaun nok ginei dangeteik:
“Amol ti ginei veve nindang ate, okob ei nindang ate ve gen ebe Amol Bamo gilgum ok ane ge.”