16
Pol avo ges amolmol Rom ane
Ayeu ve nanei eitit luvund avie Fibi ane yaun lavo nitangi yem be unaute kob. Ei geb kulkul ve geb amolmol bui ane ru nangge Senkria as taku. Dangetok be yem un-gas ei vie-ngge nitangi ebe Pomate ane amolmol-gen as luev ok nipil aim nam ve Amol Bamo are ane. Be ginei ei ane gen bunam ret giengk okob yem unemb ei ru, ve avie nok geb amolmol anongge ru love geb ayeu ate ik ru givin weik etok ge.
Yem unei nitangi awangg nune-nggen Priska gabu arwe Akwila ebe eitol algum Kilisi ane kulkul avin amei ate ok, be unei ayeu avongg ges sulu. Sulu nok ipasang is ate gikwai ve ginei gitangi, okob gabu atob inmat vunu ve ayeu ane. Ayeu ganei angg tangg-vie bamo molge gitangi sulu. Be ayeu ge ite, amolmol bui ane tepwengge ebe nangge Juda ite ok emb as tas-vie gitangi sulu givin weik etok ge. Ayeu avongg ges amolmol bui ane tepwengge ebe iro is ate sut isov sulu as nam ile be inei uie be es miengk ok givin.
Be unei nitangi awangg nune Epinitas, amol ebe giro ate vukir be meng-gihlang amol bui ane ulu nangge Esia as taku ok: Unei ayeu avongg ges ei.
Ayeu avongg ges Malia givin weik etok ge. Avie etok ebe geb kulkul bamo molge ve geb yem ru ok. Be avongg ges Andronaikas gabu Junias givin weik etok ge. Sulu amol Juda ane weik ete ayeu ik, be gabu imbweg kapual-lu givin, ivin ayeu. Eisir aposel nolge itpweng sulu are gikwai, sulu iro is ate vukir be meihlang amol bui ane ulu bekob ayeu.
Ayeu avongg ges angg nune Amplieatas ebe Amol Bamo gidgin eilu ta apil dongke ok.
Yem unei nitangi Eban, amol ebe eilu algum Kilisi ane kulkul avin amei ate ok, unei ayeu avongg ges ei. Be avongg ges angg nune Stekis ebe tangg givin ei gitlek ok givin.
10 Ayeu avongg ges Apelis, amol ebe givang mul ve Kilisi ane luev vie-ngge ok, be tis Aristobyulas ane amolmol-gen. 11 Ayeu avongg ges angg dani Herodion be tis amolmol bui ane ebe imbweg Nasisas ane nam ok.
12 Be unei nitangi avie ailu eteik, Traifina gabu Traifosa unei ayeu avongg ges sulu. Sulu avie ailu etok ebe ilgum Amol Bamo ane kulkul ok. Be avongg ges angg nune Pesis givin weik etok ge, ei ok gilgum Amol Bamo ane kulkul givin. 13 Be unei nitangi Rufus unei ayeu avongg ges ei. Ei amol vie ti ebe givang mul ve Amol Bamo ok, be avongg ges Rufus nok tine ebe givkwen ayeu weik natu ok givin.
14 Ayeu avongg ges Asintrikas gabu Fligon be Hemis gabu Patrobas, be tis angg nune-nggen subu ebe imbweg ivin sotol ok.
15 Be unei nitangi Filologas gabu Julia be Nerias gabu luvu avie be Olimpas, be tis Pomate ane amolmol tepwengge ebe imbweg ivin sotol ok, be unei ayeu avongg ges eisir tepwengge.
16 Yem tangg aim nivin aim ate be ungas aim ate nitangi ebe Pomate ane amolmol-gen as luev ok. Kilisi ane amolmol bui ane tepwengge nangge eteik avos ges yem.
Pol ges bing ve amolmol
17 Angg nune-nggen. Ayeu nanei nitangi yem nanei; Unemb aim ate dabin vie-ngge, ve amolmol subu ebe bwais ve amolmol bui ane be ilgum ve inyaing yaun ete yem ute be unggas ta nik. Yem unavkir dumangg aim nitangi eisir etok. 18 Ve amolmol dang-dangetok ete ivkir dumas gitangi eitit and Amol Bamo ane kulkul, be ilgum gen gitangi ebe utlas ulis ane ta givin ok ge. Eisir ilgum ve irwel amolmol subu ebe tas gitung gen tiate giengk aplos ite ok ve as yaun bingkas-kasop ebe inei ok, be ile isov eisir as luev tiate etok aplo. 19 Amolmol tepwengge iute ebe yem ande uvang mul ve Pomate ane yaun ok binge, beti gilgum be ayeu tangg vevie anongge ve yem ane. Bemem ayeu tangg givin ve yem unkari luev gen tiate ane nikwai be unvang mul ve luev gen vie ane ge. 20 Pomate Ei yaun bwaibwaya ane dabe, be kasop-gege atob ei nitak Sadam nisov yem vangg aim (aim gwangne) ane lu nile.
Eitit and Amol Bamo Yisu ane yaun bwaibwaya atob nilek nivang nivin yem.
21 Timoti, amol ebe ei lu amei gabu algum kulkul avin amei ate ok, be Lusias gabu Jeson, be Sosipata, ei amol Juda ane ti, sotol avos ges yem.
22 Be Ayeu Tetias ebe gagas yaun etenik nangge Pol avo be garo bwalbwale gisov kapia ok, avongg ges yem givin weik etok ge ve Amol Bamo are ane. 23 Be Gaius, amol ebe geb ayeu dabin be geb ane nam ve amolmol bui ane as kasa lavo ok, avo ges yem givin. Be Erastas, amol ebe geb amolmol bui ane nangge taku etok as mone dabin ok, gabu eitit and male Kwotas, sulu avos ges yem.
24 (Eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ane yaun bwaibwaya nilek nivang nivin yem tepwengge. Yaun Ano.)
Pol ane yaun mul ane ebe ges miengk be avo ges Pomate ok
25 Eitit avond nes Pomate are, ve Ei gitangi atob nilgum yem be aplongg aim nivin gwangne ge, weik Yisu Kilisi ane mateu ete ayeu ganei ganei ok. Be mateu nok ete warik givuaivun ate painge love galkik ande meng-gihlang be giengk gitip ge. 26 Be galkik ande yaun etok giengk gitip ge dangeteik; Pomate ebe gibweg dangetok ok, ginei be ane amolmol kulkul ane ebe inei Ei avo ok iro yaun nok bwalbwale gisov kapia veik amolmol tepwengge ebe nangge Juda ite ok, inaute be inatpweng are be tas nivin be insov yaun nok ane lu ge. 27 Eitit avond nivwat Pomate dongke-ngge, ebe gen walang etek ane dabe ok, are ve Yisu Kilisi ane nemb ta-ngge. Yaun Ano.