15
Eitit tand nitung it-ate ge ite, tand nitung and nune-nggen nivin
Eitit amolmol ebe aplond givin gwangne molge ok, eitit and kulkul giengk ve tanemb and nune-nggen ru be tan-gas as gen bunam tanvin. Be tand nitung nipil it ate ge ite. Eitit tepwengge tanemb and nune-nggen ru nitang-tangi ge veik eisir inatpweng luev vie are be aplos nivin gwangne-ngge. Ve Kilisi ei tanggitung ei ate ge ite. Ei gilgum gen walang ok gitau gile yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ge. Be yaun nok ginei dangeteik:
“Givin ebe amolmol inei yaun tiate gipil mie ok, etok inei gipil mie ite inei gipil Ayeu.”
Be Pol ginei, yaun bambamo ebe warik Pomate ane amolmol kulkul ane iro gisov kapia ok, eisir iro yaun etok gitangi eitit veik yaun nok nimbul eitit be tanvarkei gwangne ge be tanasge sawa ebe Pomate ve ninggas eitit ok. Dangetok be Pomate Ei Amol ebe giro amolmol ta be ivarkei gwangne ok, be ayeu gali gikwai ganei Ei atob niro yem ta be tangg aim nitung yaun dongke-ngge weik ete Kilisi Yisu ok. Veik yem tepwengge tangg aim nivin aim ate be avongg aim nisov dongke be avongg aim nivwat eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi Tame Pomate are.
Kilisi geb eisir Juda ane be tis eisir ebe nangge Juda ite ok ru givin weik etok ge
Dangetok be yem un-gas aim nunenggen tis tangg aim vevie-ngge weik ete Kilisi gigas eitit ok, veik unalgum Pomate are be menihlang bamo-ngge. Ayeu ve nanei dangeteik nitangi yem nanei: Kilisi ginme ve nemb amolmol Juda ane ru. Veik niro Pomate ane yaun ano ta be nilgum Pomate ane yaun bambamo ebe gibiti givin eisir tumbusgen ok ano nile. Veik amolmol ebe nangge Juda ite ok indi Pomate ane ta givin ane ano, be avos nivwat Pomate are. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Dangetok be atob ayeu navang nasov amolmol ebe nangge Juda ite ok aplo be avongg nes mie arem.
Be atob nas mie arem nisov uie.”
10 Be yaun nok ti vukuri ginei dangeteik:
“Yem amolmol ebe nangge Juda ite ok, Yem tangg aim vevie unvin Pomate ane amolmol-gen.”
11 Be ti vukuri dangeteik:
“Yem amolmol tepwengge ebe nangge Juda ite ok, Yem avongg aim nivwat Amol Bamo are.”
12 Be Aisaia ok ginei yaun ti givin dangeteik:
“Jesi ane vaku ti atob menihlang. Amol nok atob nimdil be nemb amolmol ebe nangge Juda ite ok dabin.
Be atob eisir inambweg be nas niengk ei ge.”
13 Dangetok be ayeu (Pol) ve nanei nitangi eitit nanei; Eitit and aplond givin ane dabe giengk Pomate. Dangetok be eitit tanambweg be nand niengk Ei ge, ebe ve ninme be ninggas eitit ok. Yem aplongg aim givin Ei beti atob Ei nilgum be yem tangg aim vevie-ngge be unvang tis aplongg aim vie-ngge. Be Ngalau Yamar atob niro yem ta be nangg aim niengk Ei ninggas ta-ngge.
Pol ane dabe ebe gipelk ite be givarkei gwangne ge be giro yaun ok
14 Angg nune-nggen, Ayeu ok gatpwengg are ganei yem aim luev vevies walang ano giengk be yem utpweng gen walang ok are gikwai, be gitangi ebe atob unbul aim ate ok. 15 Bemem ayeu gapelk ve au-ate ane ite, ayeu garo yaun gwang-ne gwang-ne subu gitangi yem, veik niro yem aim aplongg aim givin ta be tangg aim nitung yaun etok painge-ngge. Be yaun nok dangeteik: Pomate geb ane yaun bwaibwaya gitangi ayeu, 16 be geb ayeu ve Kilisi Yisu ane amol kulkul ane ve nalgum kulkul nangge amolmol ebe nangge Juda ite ok as taku. Be ayeu weik amolmol da ane ebe emb da gitangi Pomate nangge lum yamar ok, ayeu gab kulkul ve ganei Pomate ane mateu gitangi amolmol. Ayeu tangg givin ve natwem amolmol ebe nangge Juda ite ok natangi Pomate nale, veik Ngalau Yamar niro eisir vukir be meinahlang amolmol yamar ane. Ayeu atob namb eisir nitangi Pomate nile weik da ebe Pomate gili vie molge ok.
17 Dangetok beti ayeu gavang gavin Kilisi Yisu be gab kulkul gavin Ei, beti ayeu gitangi ebe ve tangg vevie ve kulkul ebe Pomate geb gitangi ayeu ok ane. 18 Ayeu atob nanei yaun nipil gen ti ite, ayeu ve nanei yaun nipil gen ebe Kilisi gilgum nangge awangg kulkul be tis angg yaun aplo ok ge, veik amolmol ebe nangge Juda ite ok insov Pomate ane yaun ane lu-ngge. 19 Ei geb ane gwangne gitangi ayeu be galgum gen bwalbwale be tis gen bambamo walang ano molge. Be Ngalau Yamar ok giro ayeu ta givin weik etok ge. Ayeu gamdil nangge Jerusalem be gavang gatangi nam dabe walang ok be ganei Kilisi ane binge vie (mateu) gitangi amolmol love gabielk Ilirikam as taku. 20 Ayeu tangg givin anongge ve nanei mateu nitangi amolmol ebe iute Kilisi are ite nangge ok, ayeu bwaingg ve natak nam ano niwei twelk ebe nolge amol ti gispun gikwai ok. 21 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Amolmol ebe iute Kilisi are ite ok, atob indi Ei.
Be eisir ebe iute Ei ane yaun ite ok, atob inatpweng Ei ane yaun are.”
Pol ta gitung ve nirngav amolmol Rom ane
22 Beti kulkul etok geb ayeu avwut be galek gali yem ite. 23 Givin Sonda Bamo walang ok, ayeu galgum ve nalek nali yem love gali ma molge, bemem galkik etenik ande ayeu galgum angg kulkul be ma gikwai nangge taku eteik. 24 Ayeu tangg givin ve nalek nali yem be nambweg navin yem sitingge bekob namdil nale Spen as taku.
25 Bemem ayeu atob nale Jerusalem ok be namb Pomate ane amolmol-gen ru nangge eteok bekob. 26 Ve amolmol bui ane nangge Masedonia be tis Akaia eisir imbiti yaun ti gili ve inemb Pomate ane amolmol-gen ebe imbweg Jerusalem be gen ma ve is ok ru, be inemb as gen tavlu nitangi eisir. 27 Bingano. Eisir ate tas givin ve inalgum gen dangetok, bemem eisir as gen ebe warik inggas nangge eisir Juda ok, ane den ete giengk nik nangge. Warik amolmol Juda ane emb eisir ebe nangge Juda ite ok ru be emb gen aplos ane gitangi eisir. Beti eisir ebe nangge Juda ite ok ve inemb eisir Juda ane ru be inemb gen utlas ulis ane nitangi eisir. 28 Dangetok beti atob ayeu navwat gen etok be nale namb nitangi eisir nangge Jerusalem ok nikwai bekob natangi yem nalek, be bwayage kob namdil nale Spen as taku. 29 Ayeu gatpweng are gikwai ve asonge nivin ebe ayeu ve nalek nali yem ok, atob ayeu nalek tis Kilisi ane gen vevies walang ok.
30 Angg nune-nggen. Ayeu tangg givin ve ganei yem tangg aim nitung eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi be tis Ngalau Yamar ebe giro eitit vukir ok. Be unemb kulkul ve unes miengk gwangne ge nitangi Pomate ve ayeu ane unvin. 31 Yem unes miengk nitangi Pomate veik niro ayeu ta be navang navin amolmol Juda ane ebe aplos givin Pomate ite be veve ines ayeu vunu ok. Be unes miengk ve awangg kulkul ebe ve nalgum nangge Jerusalem ok ane nivin weik etok ge, veik Pomate ane amolmol ebe imbweg etok ok tas nivin awangg kulkul. 32 Veik ginei Pomate ta givin, kob atob ayeu natangi yem nalek tis tangg vevie-ngge be nambweg navin yem be nayap siti bekob.
33 Pomate Ei yaun bwaibwaya ane dabe, be atob ei nivang nivin yem tepwengge. Bingano.