2
Tuelk ebe vie molge ok, be amolmol bui ane
Dang-etok be yem unkari aim luev gen tiate bambamo ebe ulgum be unei ok, be yaun bingkas-kasop ane be tis ebe tangg-aim vadbu ve amolmol ok, be ebe unei amolmol subu as bing ok be tis luev gen tiate walang ok ane nikwai. 2-3 Ginei yem utpweng Amol Bamo ane ta viti ebe gilgum gitangi yem ok are gikwai unei etok gen vie molge, okob unkari aim luev gen tiate walang ok ane nikwai. Be lolongg-aim painge-ngge ve ei ane gen vevies ane subu nivin, weik ete nunus muele iteng ve rur ane ok. Veik unalgum aim gen walang ok vie-ngge unvang Pomate na ge.
Dang-etok be yem unvang untangi tuelk ebe vie molge ok unde. Be tuelk etok ete Yisu ei ate. Warik amolmol ili tuelk nok inei tiate be bwais be itin gikwai. Bemem galkik ande Pomate geb tuelk nok itin vukuri be gili ginei tuelk nam ane vie molge ti. Be yem ok weik ebe tuelk matawas ane ok, be Pomate tang-givin ve nilgum yem be monahlang weik Ngalau Yamar ane nam ebe ve nimbweg ok. Veik yem ok monahlang ve Pomate ane amolmol da ane unvin, be unemb dalgongg-aim nitangi Pomate weik ebe da ok. Ve ginei yem unalgum dang-etok, okob atob Pomate ta nitung nile Yisu Kilisi be ta nivin yem aim da etok anongge.
Ve Pomate ane kapia ginei gen etenik ane yaun dang-eteik:
“Unaute kob! Ande ayeu gaspun tuelk nam ane vie molge ti ebe ve nivarkei nindeb wavin na ane ok, givarkei Saion gikwai.
Dang-etok, be ginei amol ti aplo givin ei, amol etok atob nimbweg vie-ngge.”
Amolmol ebe aplos givin ok, ete ili Kilisi inei Amol vie molge. Bemem amolmol ebe aplos givin ite ok, ete
“Tuelk ebe warik amolmol kulkul ane bwais be ikari ok, ete galkik ande meng-gihlang weik tuelk nam ane vie molge ti ebe givarkei gideb wavin na ane ok.”
Be yaun ti vukuri ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dang-eteik:
“Twelk etok ebe atob nilgum be amolmol intut vas nipil be nilgum be inambieg ok.”
Ve warik Pomate ginei yapin ginei, Amolmol ebe iute Ei ane yaun bemem bwais ve invang mul ok, ete atob intut vas nipil Tuelk etok.
Eitit ande metahlang ve Pomate ane amolmol-gen
Bemem yem, Pomate geb yem gikwai ve ane amolmol-gen. Be ande yem mohlang ve Amol Bamo (king) ebe geb amolmol dabin ok ane amolmol-gen. Be Pomate ane amolmol yamar ane yem roro, ebe ve unei Ei ane gen vevies ebe gilgum gitangi yem ok ane binge vusa ok. Be Ei ane gen vevies ebe gilgum gitangi yem ok ete dangeteik: Ei geb yem ve ane amolmol-gen, beti ande gigas aim ukwai aiweng tumi aplo be gigas yem ule uvang usov ane bogbogo aplo. 10 Be warik Pomate gital yem ginei ane amolmol-gen ite ma. Bemem galkik ande ei gital yem ginei ane amolmol-gen. Be warik ok yem utpweng Pomate ane ta viti are ite, bemem galkik ande utpweng are gikwai.
Eitit tanvang and gen denang Pomate ane amolmol kulkul ane eitit
11 Angg nune-nggen, yem uvang nalk etenik weik ebe yem amolmol taku ti ane ok. Dang-etok be ayeu ve nanei nitangi yem nanei: Nangg aim vier ve luev gen tiate ane bambamo ete tangg-aim gitung giengk aplongg-aim ok. Ve luev dang dang-etok ete ges valir gitangi dalgongg-aim matawas ane. 12 Be unes aim luev vie-ngge nivin ebe uvang usov amolmol dabas ungglus aplo ok, veik amolmol ebe inei yaun sinsin-ge gipil yem be inei yem ulgum gen tiate ok indi ebe yem os aim luev vie-ngge ok, okob atob avos nivwat Pomate are nivin ebe Ei ve ninumul ninme ok.
13 Yem tangg-aim nitung nile Amol Bamo ane yaun be unsov amolmol as yaun walang ok ane lu vie-ngge. Be unsov amol bamo (king) ebe geb ane amolmol kulkul ane dabin ok, ane yaun ane lu weik etok ge. 14 Be unsov eisir bambamo (gavman) as yaun ane lu ge. Ve amol bamo (king) ebe geb eisir dabin ok, geb eisir ve inemb vavavne nitangi amolmol ebe ilgum gen tiate ok, be avos nivwat amolmol ebe ilgum gen vevies ge ok ares. 15 Pomate tang-givin ve ginei yem unalgum gen dang-eteik: Unes aim luev vie-ngge, veik unvarkei amolmol ebe dabas-gwet ma ok as luev av-kavut ve aim gen vevies ete ulgum ulgum ok. 16 Yem unvang aim gen denang amolmol ebe nolge Kilisi ges wal mate gen tiate ane beleinge gikwai is ok. Bemem yem unsum aim ate ve gen vie ete Kilisi gilgum gitangi yem, ve gihlang gen tiate ane wal mate gikwai yem ok, weik ebe kup ok be undumul unde unalgum gen tiate vukuri bwaya. Yem unvang weik Pomate ane amolmol kulkul ane yem roro. 17 Be avongg aim nivwat amolmol walang ok ares nitangi ge, be tangg-aim nivin aim nune-nggen tis aplongg-aim tepwengge. Tangg-aim nitung nile Pomate ane yaun be avongg-aim nivwat amol bamo (king) ebe geb amolmol dabin nangge nalk ok are.
Eitit tantau tande Kilisi ane luev be tan-gas vavavne
18 Yem amolmol kulkul ane, yem unsov aim amolmol bambamo ebe emb aim dabin ok, as yaun ane lu ge be avongg-aim nivwat eisir ares. Be unsov eisir bambamo ebe ipasang yem vie-ngge be inei yaun nas bwaya gege gitangi yem ok ge as yaun ane lu ite ma. Yem unsov eisir ebe inei yaun tis irwel nas ge gitangi yem ok as yaun ane lu nivin weik etok ge. 19 Ve amol ti ginei ta nitung nile Pomate ane yaun, be ninggas gen bunam bambamo ebe amolmol emb gitangi ei sinsin-ge ok tis aplo dongke-ngge, atob Pomate avo nivwat amolmol dang dang-etok ares. 20 Ve ginei yem un-gas vavavne ve aim tiate ebe ulgum ok ane, okob Pomate atob avo nivwat yem arengg-aim ite ma. Bemem ginei yem ulgum gen vie-ngge, be amolmol emb vavavne gitangi yem sin-gege ve gen vie etok ane, atob Pomate avo nivwat yem arengg-aim anongge. 21 Pomate tang-givin ve ginei yem unvang mul ve luev dang dang-etok, beti geb yem be mohlang ve ane amolmol-gen. Ve Kilisi ges ane luev ebe geb yem ru be gigas vavavne ve yem ane ok ru gitangi yem gikwai, veik yem ok unalgum dang-ete ei gilgum ok nivin. 22 Ei gilgum gen tiate ti ite molge, be ginei yaun bingkasop ti gisov avo gitangi amolmol ite ma molge. 23 Amolmol inei ei susweng bemem ei giwel eisir avos ite, be ei gigas vavavne bemem ta vavis gitangi amolmol ebe emb vavavne gitangi ei ok ite ma. Ei geb ane yaun walang ok gitangi Pomate, amol ebe gilgum amolmol as yaun roro dongke ok gile. 24 Kilisi ei ate gigas eitit and tiate ebe talgum ok ane vavavne gipil utle ulis be gikaiwel ei-givsangin, be ei gilgum dang-etok veik eitit tanavkir dumand nitangi luev gen tiate ane be tanvang mul ve luev gen vevies walang ok ane. Ei ane rauk lavo ge, ete galkik gilgum beti ande yem umbweg vie-ngge. 25 Be warik yem uvang uriv be ura weik bwelk sipsip ebe isov sangas ok. Bemem galkik ande Pomate gigas yem unumul utangi amol ebe geb dalgongg-aim matawas ane dabin ok ule gikwai.