Pita ane kapia mate ane
1
Yisu Kilisi ane aposel ayeu Pita, awangg kapia etenik nitangi Pomate ane amolmol-gen yem ebe umbweg uriv be ura nangge Pontas tis Galeisia be Kapadosia tis Esia be Bitinia as taku ok. Pomate gitpweng yem are gimungg gikwai beti geb yem ve monahlang weik ane amolmol-gen. Be Ngalau Yamar gilgum yem be mohlang ve amolmol yamar ane, veik unsov Yisu Kilisi ane yaun ane lu ge. Ei gisin yem aim gen tiate gikwai ve ei ate ane twerk be gilgum yem be mohlang weik amolmol vevies ane. Pomate ane yaun bwai-bwaya be tis ane ta viti atob menihlang bamo-ngge nangge yem.
Yaun gipil gen vie molge ebe tasge ok
Eitit avond nivwat and Amol Bamo Yisu Kilisi Tame Pomate are, ve ei ta viti ve eitit bamo molge beti geb eitit be tas and luev vaku, ve gisov Yisu Kilisi ebe ges ei itin nangge taku gimat ane ok. Dang-etok be eitit tanambweg matanond sang-sangas be tanasge sawa ebe Pomate ve ninme be ninggas it ok. Ei geb eitit gikwai ve ginei tanambweg matawand be tan-gas gen vevies tis ane bogbogo ebe gitangi ve ma nikwai ite ok, tanvin nangge gulumb. Be gen etok ete galkik gisge eitit ge nangge ete gulumb ok. Yem aplongg-aim givin Pomate, beti ei geb yem dabin ve ane gwang-ne be atob unvang vie-ngge. Be ei tang-givin ve nemb yem ru, beti gen ete ei ta gitung ve nilgum ok atob menihlang nindeb mul ane nivin ebe ei ve ninumul ninme ok.
Yem ulgum ve tangg-aim vevie anongge ve gen etok ane, bemem ginei Pomate ta nitung ti, kob atob yem un-gas gen bunam walang ano ane vavavne sawa siti-ngge bekob. Pomate atob nilgum gen dang-etok nitangi yem, veik nili ninei yem aplongg aim givin ei ano molge me ma. Eitit tali, gol etok gen ebe ve ma nikwai ok, bemem amolmol ivse gol nok ve yev veik indi inei ande vie me ma. Dang-etok be aplond givin etok gen weik ete gol ok ite ma. Aplond givin etok gen vie ebe vie molge gitlek gol. Dang-etok beti atob yem un-gas gen bunam dang dang-etok ane vavavne veik nilgum be aim aplongg aim givin etok menihlang gwang-ne ge. Be mul ane kob, nivin ebe Yisu Kilisi ve ninumul nunme ok okob atob yem unambweg tis tangg-aim vevie-ngge be atob amolmol avos nivwat yem arengg-aim. Yem uli Amol nok ite nangge, bemem yem omb aplongg aim tepwengge gitangi ei gile. Be yem utpweng ei are ite nangge, bemem yem aplongg aim givin ei be tangg aim vevie anongge ve ei ane. Ve gisov yem unggas aim aplongg-aim givin ane ano gikwai. Be aplongg-aim givin ane ano nok dang-eteik: Pomate geb yem dalgongg-aim matawangg-aim ane ru gikwai.
10 Amolmol ebe inei Pomate avo ukwas binge ok (propet), eisir inei yaun gipil gen vie ete ande yem unggas nik. Be eisir ilgum kulkul bamo molge be lolos ve inatpweng gen vie ete Pomate gilgum ve geb eitit ru nik ane dabe are. 11 Be Kilisi ane Ngalau ebe givang givin eisir ok, ginei lavo gimungg gitangi eisir ve atob Kilisi ninggas vavavne be nimat vunu, bekob atob ninggas ane bogbogo vukuri. Beti eisir (propet) iutau-tani is ate be inei; “Asger kob atob gen etok menihlang? Be gen ret atob menihlang nimungg veik eisir indi be inatpweng are?” 12 Bemem Pomate ginei lavo gitangi eisir gikwai, ve eisir ilgum kulkul ve is ate ane ite ma. Eisir ilgum kulkul ve inemb yem ru, ve mateu ete Pomate ane amolmol kulkul ane inei gitangi yem ok ane. Be Ngalau Yamar ebe Pomate geb nangge gulumb ginme ok, ete giro eisir ta be ilgum kulkul ve inei mateu. Be angela ok tas givin anongge ve inatpweng mateu etok are nivin weik etok ge.
Pomate gital eitit ve ginei tanvang and gen vie-ngge
13 Dang-etok be yem unsov be unyengk ge bwaya, be tangg-aim nitung gen vie ete asonge un-gas nivin ebe Yisu Kilisi ve ninumul ninme ok ane, be unasge painge-ngge. 14 Be unvang weik amolmol ebe isov yaun ane lu ge ok. Be unvang mul ve aim luev gen tiate ane, ebe warik utpweng gen arkare ite nangge be ulgum ulgum ok vukuri bwaya. 15 Ve Pomate ebe ande gital yem gikwai ok, Ei Amol yamar. Dang-etok be yem unes aim luev walang ok vie-ngge weik ebe amolmol yamar ane ok, weik ete ei ate ok. 16 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dang-eteik: “Ayeu amol yamar. Dang-etok be yem ok unvang weik amolmol yamar ane weik etok ge.”
Pomate givgo eitit ve mone bamo molge
17 Givin ebe yem os miengk gitangi Pomate ok, yem utal ei unei Tamangg-aim. Be Tamand nok ete gilgum amolmol tepwengge and yaun gitau gile and kulkul ebe talgum gitang-tangi ge ok be ei gili amol ti vie molge gitlek ti ite ma. Dang-etok be tangg-aim nitung aim ate be unes aim luev vie-ngge tis ete uvang nangge nalk nik, ve etenik yem aim taku ebe ve unambweg ve nam-vu roro ok ite ma. 18 Be yem utpweng are gikwai ve warik yem uvang mul ve luev gen tiate ane ebe unggas nangge tumbungg-aim gen ok. Bemem galkik ande Pomate givgo yem be gigas aim mohlang ukwai luev gen tiate ane etok gikwai. Bingano, ei givgo yem ve gen nalk etenik ane weik gol, me silva ebe asonge tiate be ma nikwai ok ite ma. 19 Ei givgo yem ve Kilisi ane twerk, ebe ane mone bamo molge gitlek ok. Kilisi ei weik bwelk sipsip natu ebe bwaibwaya vie molge ok. 20 Pomate gipasang gulumb tis nalk ite nangge, be ei ginei Kilisi dabe gili gimungg ve atob Kilisi nilgum kulkul etok. Bemem ei gilgum ve nemb yem ru ane ge, beti galkik ande ei meng-gihlang taku gitip givin sawa mul ane etenik. 21 Ei ge ete geb yem ru be aplongg-aim givin Pomate. Be Pomate ei ate ges Kilisi itin vukuri nangge taku gimat ane be geb ane gwang-ne gitangi ei. Beti yem aplongg-aim givin Pomate be usge ei, ebe ve ninumul ninme be ninggas aim ok tis tangg-aim vevie-ngge.
Tand nivin and nune gen ano roro-ngge
22 Yem usov yaun ano etok ane yaun ane lu vie-ngge, beti galkik ande yem upasang aplongg-aim love ande sang vie molge. Be tangg-aim givin aim nune-nggen tis aplongg-aim tepwengge. Dangetok be unvang mul ve luev tas givin is ate ane etenik ninggas ta-ngge. 23 Yem ande mohlang ve Pomate ane natu-nggen gikwai, ve gisov Pomate ane yaun (mateu) matawas ane ebe asonge niengk dang-etok painge ge ok ane. Be yem weik amolmol nalk ane natus-gen vukuri ite ma. 24 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dang-eteik:
“Amolmol tepwengge weik ebe taku ok. Be as gen vevies ebe inggolong is ate ok, weik ebe taku nok ane vue ok.
Be givin ebe taku gimat ok, ok-ti ane vue etok ges ulur gile gitak nalk.
25 Bemem Amol Bamo ane yaun atob niengk be niengk dang-etok painge-ngge.”
Be yaun etok, ete mateu ei ate ete amolmol inei gitangi yem ok.