5
Yaun gipil amolmol ebe tis wambal bamo ok
1-6 Galkik atob ayeu nanei yaun nitangi amolmol ebe tis wambal ok bekob. Givin sawa etenik yem uro aim wambal be mone bamo molge sut, bemem sawa ebe gen bunam ve menihlang ok ande gibloblo tepwe. As-mate walang ok, givin ebe yem uvang nalk ok yem uro aim gen vevies walang ano sut be uvang tis tangg aim vevie-ngge. Yem uvkwen aim ate vevie-ngge nangge nalk bemem sawa ebe ve atob ines yem vun-kunu ok ande meng-gihlang gikwai. Yem ulgum Amol vie dongke ok ane yaun love os ei vunu, bemem ei ges yem aim valir ane den ite ma. Be unaute kob! Amolmol kulkul ane emb yem aim kulkul bemem yem omb eisir as kulkul ete ilgum ok ane ano tavlu ta. Be gen ete yem omb ta ok, gital amolmol kulkul ane as tangir binge love gisov Pomate ebe ane gwangne gitlek gen walang ok tal-ngavo. Dangetok, be tangg-aim nitung gen bunam bambamo ete kasop-gege be menihlang nipil yem ok, be aplongg aim bunam be unteng ve aim ate ane siti ma. Yem aim gen vevies walang ok atob tepwengge nipiel be ma, be aim babal tis kup atob gwaleseng nidbwen gilkili love ma. Be aim gen weik gol tis silva, atob tepwengge gal-gale nikwai. Be gen gal-gale etok ete atob nes yem aim gen tiate ebe ulgum be unei ok ru be niengk nitip ge, be atob nilang yem weik ebe yev ok.
Tanro itate ta be tanes miengk ninggas ta-ngge
Angg nune-gen, dangetok be unro aim ate ta ve gen bunam walang ok ane be unes miengk ninggas ta ge be unasge Pomate love ninumul ninme ge. Yem uli, um ti ane tivie atob niro ate ta be nisge ge love ane ben nipasang ate vie-ngge kob. Dangetok be atob ei niro ate ta dangetok be urwemb tis asausa nes nivang love ma nikwai kob, atob ai nile be nidbwen ane ben etok. Dangetok be yem ok unro aim ate ta be un-gas gen bunam walang ok tis aplongg aim dongke-ngge. Ve sawa ebe Amol Bamo ve ninumul ninme ok ande gibloblo tepwe.
Angg nune-gen, dangetok be tangg aim vavis ve aim nune-gen be unei eisir as bing bage bage bwaya. Velob Amol ebe gilgum amolmol as yaun ok nemb vavavne nitangi aim. Be unaute kob! Sawa ebe ve inalgum amolmol tepwengge as yaun ok ande gibloblo tepwe be kasop-gege atob menihlang. 10 Angg nune-gen, yem tangg aim nitung nile Pomate ane amolmol kulkul ane ebe inei Pomate avo ukwas vusa (profet) ebe inei mateu gisov Amol Bamo are ok. Amolmol ebe ili eisir tiate ok ilgum eisir (profet) is likok tiate tiate molge, bemem iro is ate ta be inggas gen bunam walang ok gitangi ge. Dangetok be yem tangg aim nitung nile luev ete eisir ivang ok be unro aim ate ta be un-gas gen bunam weik etok ge. 11 Be unaute! Eitit tanei dangeteik tanei; “Amolmol ebe iro is ate ta be inggas gen bunam ok, eisir etok tas-vevias ge.” Be yem ok utpweng Job amol ebe giro ate ta be gigas gen bunam walang ok gitangi ge ok ane yaun are gikwai. Amol nok giro ate ta be gigas gen bunam bambamo etok, be mul ane kob Amol Bamo gipasang ei be gibweg vie-ngge. Bingano eitit tatpweng are gikwai tanei, Amol Bamo ta-viti ano-ngge ve eitit ane be as-mate walang ok ei aplo bwai-bwaya ve eitit ane gigas ta-ngge.
Tanei yaun be tan-rusu baind nireu ei-goto nivin ite
12 Angg nune-gen, gen ebe ve yem tangg aim nitung niengk mate ge ok eteik; Yem ginei ve unei yaun ti, okob un-rusu baingg aim nireu gulumb me nalk me gen subu subu be unei bingano bwaya. Ginei yem unei yaun ti be unei “Ma” okob “Ma” etok gitangi. Be unei yaun be un-rusu baingg aim nivin bwaya, ve Pomate atob nemb vavavne nitangi yem ve ete urusu baingg aim ok ane.
13 Ginei amol bui ane ti ebe yem tepwe umbweg dongke ok ei givang tis bunam ge, okob ei nes miengk nitangi Pomate ve ane gen bunam etok ane be atob Pomate nemb ei ru. Me ginei amol ti ei gibweg tis ta-vevie ge, okob ei ninei uiye be avo nivwat Pomate are. 14 Me ginei yem aim nune bui ane ti gigas gimat, okob ei nemb yaun nile ve awaga be inde be ines miengk nitangi Pomate be inei nisov Amol Bamo are, be intak wel nipil ei utle ulis. 15 Be ginei eisir awaga etok ines miengk be tas nitung dongke ge inei Pomate atob nilgum eisir as miengk ano nile, okob atob Amol Bamo nilgum ano nile be nitin amol etok ane gimat nikwai be utle vie. Be ginei amol gimat nok ane tiate subu giengk, okob Amol Bamo atob nisin ei ane tiate etok tepwengge nikwai. 16 Dangetok be yem ok weik etok ge. Yem unei aim tiate ebe ulgum ulgum ok vus-vusa nitangi aim nune-gen be unes miengk nitangi Pomate be unautani ei ve nemb eisir ru. Kob atob Pomate nisin yem aim tiate ebe ulgum ulgum ok tepwengge nikwai. Amolmol ebe es miengk gitangi Pomate be tas gitung dongke inei Pomate atob nilgum ano nile ok, ete as miengk atob ano nile. 17 Elia ei amolmol weik ete eitit ate nik. Ei ges miengk gitangi Pomate ve ginei ur nisov bwaya, love ei ane miengk etok ano gile be ur gisov ite gitangi Sonda bamo aitol be aiweng bage tavlu be ano dongke (6). 18 Bekob ges miengk vukuri be ur gisov be gile gen walang ok be ges lan vukuri be ges ano.
Tanemb amolmol ebe ivang itlek luev vie ok ru, be tan-gas is indumul inme
19 Angg nune-gen, ginei yem aim amol ti givkir dume gitangi luev yaun ano ane, be amol ti gigas amol nok ginumul gitangi luev yaun ano ane ginme vukuri, 20 okob amol ete gigas ane nune ginumul ok atob nitpweng are; Ve ginei amol ti nemb amol tiate ane ti ru be amol tiate ane nok nivkir dume nitangi luev gen tiate ane be ninumul nitangi Pomate ninme, okob amol ete gilgum gen vie ok, ei geb amol tiate ane etok dalgo matawe ane ru be atob nimat vunu ite ma. Be luev dang-dangetok ete Pomate atob nisin amolmol walang ano as gen tiate nikwai.