4
Tanemb itate dabin vie ge ve luev nalk ane
Wali gen ebe gilgum yem be tangg-aim vavis be os valir gitangi aim ate ok ginme nangge inend? Gen etok ginme nangge yem ate aplongg aim, ebe tangg aim gitung giengk giengk ok. Beti gilgum yem be tangg aim vavis be os aim ate. Dangetok me ayeu ganei bingkasop? Yem tangg aim givin anongge unei un-gas gen walang ok nitangi ge, bemem ungas gen etok ite beti gilgum be tangg aim vavis be os amolmol vun-kunu. Yem matanongg aim uli gen subu be aplongg aim giteng giteng anongge ve gen etok ane bemem unggas gen etok ite, beti gilgum be tangg aim vavis giriv be gira be os ane valir. Yem os miengk gitangi Pomate be utani ei ve gen ete ve un-gas ok ane ite beti yem unggas ite. Be yem ok os miengk gitangi Pomate ve gen ret ret ane bemem unggas ite. Giwei yem tangg aim gitung gen ti roro ite ma. Yem tangg aim givin ve un-gas gen ebe ve unkar-kari nipil gen ebe yem ate tangg aim givin ane ok ge. Yem amolmol ebe ule usa Pomate vevie ite ok yem utpweng yaun etok are gikwai me ma? Amolmol ebe tas givin gen nalk ane gitlek ok, eisir etok ete atob ines valir nitangi Pomate. Amol ti ginei ta givin gen nalk ane be ta givin anongge ve ginei ninggas gen etok ane ano, okob amolmol dang-dangetok ebe es valir gitangi Pomate ok. Be yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik: “Dalgos matawas ane ebe Pomate gitak gisov eitit aplond gile ok, ete Pomate ta vadbu bamo molge ve gen etok ane ve ginei etok ei ate ge ane gen.” Wat yem tangg aim gitung unei etok wat yaun sin-ge ti me?
Bemem Pomate ane tang givin be tis ane ta viti ve eitit ane, etok gen bamo molge gitlek. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik: “Pomate atob nivkir dume nitangi amolmol ebe indang is ate be isov yaun ane lu ite ok, be ta-viti ve eisir ebe ilgum is ate weik gen sin-ge ok.” Dangetok be unat-muli aim aplongg aim tiate bambamo etok be unsov Pomate ane yaun ane lu ge. Be unvarkei gwangne be unaitin Sadam nikwai veik nivang aikawe nikwai aim. Yem unde unvang unto-unvin Pomate veik Pomate ninme nivang nito-nivin yem. Be yem amolmol tiate ane, yem unpasang aplongg aim love vie molge kob, ve yem amolmol aplongg aim ailu ailu ane. Be untau ete tangg aim gitung gen tiate giengk aplongg aim painge ge ok. Yem tangg aim nitung aim ate be unteng ve aim ate ane. Be yem amolmol ete galkik umbweg tis malk-malk ge nik, yem undi be unteng ve aim ate ane be untau ete umbweg tis malk-malk ge nik. Be yem ete galkik uvang tis tangg aim vevie ge nik, yem undi be aplongg aim bunam ve aim ate ane be untau ete uvang tis tangg aim vevie ge nik. 10 Yem undi be unalgum aim ate love weik ebe gen sin-ge ok nangge Amol Bamo na, veik atob Amol Bamo avo nivwat yem arengg aim.
Tanei yaun sinsin-ge nipil and nune ti ite
11 Angg nune-gen, unei yaun tiate nipil aim ate bwaya. Amol ti ginei ninei yaun tiate me nidbual yaun ti itin sin-ge nipil ane nune, okob etok weik ebe ei ginei yaun tiate gipil Pomate ane luev (lo), me gidbual yaun sinsin-ge gipil Pomate ane luev ok. Be ginei mie nunei yaun sinsin-ge nipil Pomate ane luev, okob mie amol ti ebe gisov Pomate ane yaun ane lu ite ok. Be mie amol ti ebe gulgum yaun gipil Pomate ane luev ok. 12 Pomate dongke-ngge ei amol ebe gilgum be gipasang amolmol as yaun ok, be ei dongke-ngge atob nipasang amolmol be tis ebe ve niyaing amolmol ok. Be mie amol ret, beti gulgum amolmol subu as yaun?
Tansov yaun ane lu ge
13 Yem amolmol subu unei ve aim ate dangeteik; “Atob me asongkob eitit tanamdil be tande tanambweg taku eteok nitangi Sonda bamo ti, be tanalgum kulkul mone ane nangge eteok veik tan-gas mone bamo ge.” Bemem ayeu nanei nitangi yem kob: 14 “Yem tangg aim gisgil gen ete ve asongkob menihlang ok. Eitit amolmol tavang nalk etenik weik bui ane var-varu ebe meng-gihlang bokti gile ve ma ge ok. 15 Dangetok be yaun ebe ve yem unei nitangi aim ate ok dangeteik; Ginei Pomate ta givin ve ginei eitit tanvang matawand sawa undib siti nivin bekob, okob eitit tande tanalgum gen eteok me ete-beik.” 16 Bemem yem undang aim ate be avongg aim bambamo giriv be gira anongge. Gen ete indang is ate be avos bambamo nik etok tiate molge. 17 Tau-yem undi kob. Amol ti ginei gitpweng luev gen vevies ane are gikwai bemem ei givang mul ve luev etok ite, okob amol etok ei gilgum gen tiate.