3
Tanemb and yaun ete ve tanei ok dabin vie-ngge
Angg nune-gen, undi aim ate ge velob aim amolmol bon ge meinahlang weik amolmol ebe imbul amolmol ve mateu ane ok. Eitit tali gikwai, asonge nivin ebe Pomate ve nilgum amolmol tepwengge as yaun ok, atob eitit ete tambul amolmol ve mateu ok atob tan-gas yaun bamo molge nitlek amolmol bui ane subu. Eitit talgum gen subu gitlek gitlek gigas ta-ngge. Ginei amol ti ginei yaun gitlek ti gisov avo ite molge, okob ei amol vie molge ti. Be ei gitangi ebe atob nemb utle ulis tepwengge dabin vie-ngge ok. Eitit tali aen natu ti ebe dang itak gile gile bwelk hos godo veik nivang nitangi taku ebe ane tivie ta-gitung ve nile ok, eitit tali aen natu nok gikwai. Be aen natu etok ge ete geb bwelk bamo etok dabin. Be ei-vovo ok weik etok ge. Wavin ok givang bamo molge love ane tine tiate molge, bemem amol ebe geb ulieng ok atob nemb ulieng vie-ngge be ei-vovo nituvki nitangi taku ebe ei ta-gitung ve nile ok nile. Be gen natu ete ulieng ok ge ete geb ei-vovo bamo etok dabin. Dangetok be eitit avond ok weik etok ge. Avond etok utland ulis ane dani be ei gen natu molge, bemem ei gidang ate be avo bambamo gigas ta ge.
Be yem uli ginei yev-baplo natu ti beleinge nile nitak simsim me taku ebe ele-leinge ok ti, atob yev nok nimdil bamo ge be atob nen taku luvue ti be ma. Dangetok be avond ok weik ete yev ok. Ginei tanei yaun tiate natu ti menihlang nangge avond, okob yaun tiate natu etok ge atob nilgum utland ulis tepwengge tiate, be gilgum eitit tas and luev ungglus ungglus. Be etok weik Sadam ei ate ete giban yev etok. Amolmol ebe ivkwen gen matawas ane walang ok, weik mank bwelk uruv muat be tis wenk ebe ivang nangge gielk ok, eisir emb gen bambamo etok dabin be ilgum love gen matawas ane bambamo etok isov eisir as yaun ane lu ge. Be galkik etek ok eisir ilgum painge ete ivang nik. Bemem amol ti gitangi ebe atob nemb avo dabin vie-ngge ok ite ma yapin. Ve as-mate walang ok eitit avond ginei yaun tiate gigas ta ge. Be ei ane miemk vavis ebe ve nes amolmol vun-kunu ok walang ano molge. Pomate gipasang eitit amolmol tepwengge love weik ete ei ate ok roro ge. Be eitit tepwengge avond etok ebe ve nivwat and Amol Bamo gabu Tamand Pomate ares ok. Bemem kob avond dongke etok ge, ginei yaun tiate gipil amolmol subu ebe Pomate gipasang eitit tepwe weindongke ok. 10 Eitit avond dongke-ngge, bemem kob tanei yaun gipil gen ailu meng-gihlang nangge avond dongke etok. Yaun ti ebe avond givwat Pomate are ok, be ti ebe tanei yaun tiate gipil amolmol subu ok. Angg nune-gen, eitit tanalgum gen dangetok bwaya. 11 Eitit tali, bui tis gielk isgabu ge meihlang nangge nalk avo dongke ite ma yapin. 12 Angg nune-nggen, wei-wei gitangi ebe ve nes ane ano weik ete avi ok ite ma. Be gielk ok weik etok ge, gielk gitangi ebe atob bualum weik ete bui ok ite ma.
Dabas-gwet (kauc) vie ginme nangge Pomate
13 Ginei yem aim amol ti ane dabe gwet vie molge be gitpweng gen walang ok are vie molge, okob ei nilgum ane gen walang ok vie-ngge be nes ane kulkul vie ebe gilgum ok be tis ane luev vie ebe gisov yaun ane lu ge ok, be tis ane luev dabe-gwet vie ane ru nitangi amolmol. 14 Bemem ginei nangge yem aplongg aim, yem tangg aim vavis ve amolmol be tangg aim vadbu ve amolmol be kaleuk tinangg aim be ulgum ve avongg aim givwat aim ate, okob undang aim ate ve aim dabangg-aim gwet etok ane bwaya. Be unei yaun bingkas-kasop nipil yaun ano bwaya. 15 Ve dabas-gwet etenok ginme nangge Pomate ane ite ma. Etenok dabas-gwet nalk ane ge be ginme nangge Sadam ane. 16 Ve ginei luev tas-vadbu be tis kaleuk be indang is ate ane niengk, okob gen tiate walang ok atob niengk nivin weik etok ge. 17 Bemem dabas-gwet ebe ginme nangge Pomate ane ok ane ano dangeteik: Tanes and luev vie dongke, aplond nisov dongke be tand-nivin itate, tanei yaun bwai-bwaya nitangi amolmol, tansov amolmol as yaun ane lu. Tand-viti ve amolmol be and kulkul ebe talgum ok nes ane ano vevies ge, be tandi amolmol subu vie molge nitlek eisir subu ite, tanvang tis aplond dongke ge. 18 Ginei luev tas givin is-ate giengk nangge eitit ane, atob eitit tanambweg tis tand vevie-ngge be atob tanalgum and gen walang ok vie-ngge.