5
Tanemb Pomate ane bwelk sipsip dabin
Ayeu ok awaga ti weik ete yem aim awaga-gen ok, dang-etok be ayeu ve nanei dang-etok nitangi yem aim awaga-gen nanei; Ayeu gali Kilisi ane vavavne ebe gigas ok gisov matanongg gikwai. Be asonge yem be ayeu ok, atob tepwengge tan-gas Pomate ane bogbogo ete ve menihlang nindeb mul ane ane ok tanvin. Dang-etok be ayeu tangg givin ve ganei yem awaga unalgum aim kulkul dang-eteik: Yem unemb Pomate ane amolmol-gen ebe gitak is gisov yem baingg-aim ve unemb is dabin ok dabin vie-ngge. Unalgum aim kulkul denang ebe amolmol avos girau yem beti ulgum ok ite ma, yem unemb aim kulkul vangg-aim pale ge nitangi ebe Pomate ane tang-givin ok. Be unalgum gen mone ane ge ite ma, yem unalgum tis tangg-aim nivin aim kulkul ge. Yem undi aim ate weik amolmol bambamo ebe emb amolmol dabin ok ite ma, yem unalgum aim gen walang ok vie-ngge veik amolmol ete yem omb is dabin ok indi ebe yem os aim luev vie-ngge ok, be invang mul ve yem aim luev vie etok. Veik ginei sawa ebe Awaga mate ane ve ninumul ok, okob atob yem un-gas bogbogo ebe ve niengk dang-etok painge ge ok.
Tandi it ate weik gen sin-ge be tand nitung gen vevie-ngge
Be yem amol singamolomb ok weik etok ge, yem unsov amolmol bambamo as yaun ane lu ge. Yem tepwengge undi aim ate weik gen sin-ge be unsov aim ate ane lu vie-ngge. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dang-eteik:
“Pomate givkir dume gitangi amolmol ebe indang is ate ok.
Bemem ei ta viti ve eisir ebe indwel is ate be ili is ate inei eisir gen sin-ge ok.”
Dang-etok be yem undi aim ate weik ebe gen sin-ge ok be unvang unsov Pomate ane gwang-ne ane lu ge. Veik nivin sawa ebe ei ate ta gitung yapin ok menihlang, okob atob ei avo nivwat yem arengg-aim. Ei geb yem dabin, dang-etok be gen bunam ret ete yem ve un-gas ok yem unemb aim gen bunam etok nitangi ei nile. Be unemb aim ate dabin vie-ngge ve Sadam, amol ebe ve niaing yem ok ete gikuk lili weik ebe uvun valir ane givang nik, ve girek ben ebe ve nen ok. Dang-etok be unemb aim aplongg-aim givin ta gwang-ne ge be unaitin ei nikwai aim ate. Yem uli gikwai ve aim nune-nggen bui ane ebe imbweg taku walang ok nangge nalk etenik ok, eisir ok inggas gen bunam ete ande yem unggas nik givin weik etok ge. 10 Pomate ebe gidgin yem tis Kilisi ta upil dongke ok, ei gen vevies walang ok ane dabe. Be ei gital yem veik un-gas ane bogbogo ebe ve niengk dang-etok painge ge ok. Dang-etok beti atob yem un-gas vavavne sawa siti-ngge bekob. Be mul ane kob atob ei ate ge nilgum yem be tangg-aim vevie vukuri, be niro yem ta ve ane gwang-ne be unvarkei gwang-ne. 11 Avond nivwat Pomate ane gwang-ne ninggas ta-ngge. Bingano.
Pita gas ane yaun vunu
12 Silas, amol ebe ayeu gali ei weik eitit and amol vie molge ti ebe aplo givin Pomate ok, ete geb ayeu ru be eilu aro kapia tupe etenik gitangi yem. Ayeu tangg gitung ve ganei nanei Pomate ane ta-viti ete galkik ganei gikwai ok lavo nitangi yem vukuri, beti garo kapia tupe etenok gitangi yem. Ayeu ate ik gali gikwai beti ganei binge gitangi yem, ve etok Pomate ane ta-viti ane ano bingano molge. Dang-etok be unemb ta gwang-ne ge.
13 Amolmol bui ane nangge Babilon, ebe Pomate geb eisir ve ane amolmol-gen givin ok avos ges yem. Be ayeu natungg Malaka ok avo ges yem givin weik etok ge. 14 Yem unes aim tangg-aim viti ru nitangi aim nune-nggen ve unsavi eisir bais.
Pomate ane yaun bwai bwaya atob nilek nivang nivin yem, ebe Kilisi gidgin yem ta be uvang uvin ei ok.