Pita ane kapia ailu ane
1
Yisu Kilisi ane aposel be ane amol kulkul ane ayeu Saimon Pita, garo kapia etenik gitangi yem amolmol ebe eitit and Pomate gabu Yisu Kilisi Amol ebe geb eitit ru ok, as yaun ano gilgum yem be aplongg-aim givin ano molge weik ete amei ok. Ayeu tangg givin ve ganei yem unatpweng eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi gabu Pomate are ano ge, veik sulu as yaun bwai bwaya be tis as tas viti menihlang bamo-ngge nangge yem ane.
Pomate geb eitit ve ane amolmol-gen
Pomate ane gwang-ne geb gen walang ok, ebe geb ve giro eitit ta be tambweg matawand be tavang mul ve Pomate ane luev ok gitangi eitit gikwai. Ei geb gen bambamo etok gitangi eitit ve gisov ebe tatpweng Amol ebe gital eitit ve tan-gas ane bogbogo be tis ane luev vie ok are. Beti ei geb gen vevies ge ebe warik gibiti ane yaun ve atob nemb ok gitangi eitit. Veik gen vevies ete ei geb gitangi eitit ok atob nemb yem ru be unvang unatlek nalk etenik ane gwang-ne ebe ve niaing yem ok, be unvang aim gen weik ebe uvang usov Pomate ane yaun ane lu ge ok. Dang-etok be unemb kulkul gwang-ne ge veik aim aplongg-aim givin menihlang gwang-ne be unvang mul ve luev gen vevies ane. Be luev gen vevies ane ete yem ve unvang mul ok, ete atob nemb dabas gwet ebe ve unatpweng gen ar-kares ok nitangi yem. Be dabangg-aim gwet etok ete atob nilgum be unemb aim ate dabin vie-ngge. Be luev ete omb aim ate dabin ok atob nilgum be yem unvarkei gwang-ne be un-gas gen bunam. Be luev ete uro aim ate ta be unggas gen bunam ok, ete atob nilgum be unvang mul ve Pomate ane luev. Be luev ete uvang mul ve Pomate ane luev ok ete atob nilgum be tangg-aim nivin aim ate, be luev tangg-aim givin aim ate ane nok atob nilgum yem aim tangg-aim givin be menihlang bamo-ngge.
Yem utpweng eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi are gikwai. Dang-etok be ginei yem unemb luev bambamo etok dabin vie-ngge, atob yem aim kulkul vevies walang ok nes ane ano anongge. Bemem ginei amol ti bua ve ret nivang mul ve luev bambamo etok, okob ei gitangi ebe ve nitpweng gen ti are ok ite ma, ei atob nivang ane gen weik ebe amolmol matanos bop ane ok. Bingano, ei ande ta givalngan gen ebe Pomate gilgum ve gisin ei ane tiate ebe warik gilgum ok vunungge. 10 Angg nune-nggen, Pomate gital yem be geb yem ve ane amolmol-gen gikwai. Dang-etok be lolongg aim painge ge ve unvang mul ve Ei ane ta givin ete gital yem ok. Ve ginei yem unalgum dang-etok, okob gen ti gitangi ebe atob nisgul yem be unambieg ok ite ma. 11 Be atob Pomate nitak yem unsov eitit and Amol Bamo be Amol ebe geb eitit ru ok, Yisu Kilisi ane taku ebe ve inambweg matawas ninggas ta-ngge ok ane unde.
12 Bingano, yem ok ande utpweng gen etok tepwengge are be unggas yaun ano ta gwang-ne molge gikwai, bemem ayeu tangg givin ve ganei naro yaun etok it-kitin vukuri tis as-mate walang ok veik yem tangg-aim nitung niengk aplongg-aim painge ge. 13 Ve ayeu gali ganei gen etok vie ve ayeu naro yaun ebe giengk yem aplongg-aim ok it-kitin vukuri vukuri tis sawa ete gabweg matawangg gavin yem nik yapin. 14 Ve ayeu ande gali dang-etok ganei kasop-gege be atob ayeu utlangg ulis nalk etenik ane atob nimat vunu. Bingano, ve warik eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ginei gitangi ayeu yapin. 15 Beti ayeu galgum ve ganei nanei yaun etok nitangi yem vukuri be vukuri, bekob namat vunu. Veik ginei nivin ebe ayeu ande gasov nalk gakwai ok, okob yem gitangi ebe atob tangg-aim niro yaun etok niengk aplongg-aim painge ge ok.
Amei ali Kilisi ane bogbogo gikwai
16 Givin ebe amei anei eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ane gwang-ne be tis ebe ve ninumul ninme ok binge gitangi yem ok, amei anei yaun sinsin-ge weik ete amolmol tis dabas gwet vevies inei inei as yaun ok ite ma. Amei ate ali ei ane gwang-ne gisov matanongg amei gikwai, beti anei binge gitangi yem. 17 Tamand Pomate avo givwat ei are be geb bogbogo etok gitangi ei. Pomate gibweg gisov ane bogbogo aplo nangge gulumb be avo ukwas etok gisov menggiwei Yisu dang-eteik; “Ayeu Natungg dongke ebe gali ei vie be tangg givin ei gitlek ok etenok.” 18 Be Pita ginei, amei avang avin ei nangge matendubi yamar be aute avo etok ebe gisov nangge gulumb ginme ok.
19 Beti amei ali amolmol ebe inei Pomate avo ukwas binge ok as yaun anei yaun ano molge be aplongg amei givin eisir as yaun gwang-ne molge. Dang-etok be ginei yem ok un-gas eisir as yaun etok ta gwang-ne ge niengk aplongg-aim nivin, atob vie molge. Ve yaun etok ane bogbogo giro taku be bogbogo weik ebe yev aivi be giro taku aiweng tumi be bogbogo ok. Be yaun etok ge ete geb eitit ru be tatpweng gen bunam ar-kare. Dang-etok be ginei yem unatpweng amolmol (profet) ebe inei Pomate avo ukwas binge ok as yaun are, okob Kilisi ane bogbogo atob niro yem aplongg-aim be bogbogo weik ebe viteuk-auwe as bamo ane ok. 20 Bemem yem unatpweng gen etok are nimungg bekob, ve eitit gitangi ebe ve tanei eisir profet as yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok lavo sinsin-ge nitangi ebe eitit ate and tand gitung ok ite, gitangi ite molge. 21 Ve warik gimungg ane amol ti pumuwe gimdil be ginei yaun weik ete eisir profet inei inei ok gitangi ebe ei ate ane tang-givin ok ite ma. Ngalau Yamar dongke-ngge geb amolmol avos ponge be inei yaun ebe Pomate ginei gitangi eisir ok vusa.