Pol ane kapia mate ane gitangi amolmol nangge Tesalonaika
1
Silas gabu Timoti be ayeu Pol, eitol amei kapia etenik gitangi Tamand Pomate gabu Amol Bamo Yisu Kilisi as amolmol-gen ebe imbweg Tesalonaika ok. Eitol tangg-amei givin anei Pomate ane ta viti be tis ane yaun bwaibwaya atob nilek niengk nivin yem.
Amolmol nangge Tesalonaika aplos givin Pomate be isov Pomate ane yaun lu vie-ngge
Amei anei amei tangg-amei vie gitangi Pomate ve yem tepwengge ane gigas ta-ngge. Be as-mate walang ok givin ebe amei as miengk ok, amei tangg-amei gitung yem gisov amei miengk aplo painge-ngge. As-mate walang ok amei avarkei Tamand Pomate na be anei yem aim aplongg-aim givin binge gitangi ei gigas ta-ngge, be tis aim luev vie ebe ulgum gitangi aim ate ve tangg-aim givin aim ate ok, be tis ebe uro aim ate ta be usge eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ebe ve ninumul ninme ok ane.
Angg nune-nggen, amei atpweng are anei Pomate tang-givin yem anongge beti geb yem ve ane amolmol-gen. Ve gisov mateu ete warik amei anggas anme amb gitangi yem ok, etok yem uli weik yaun ebeok sin-ge ti ite ma. Yem ute be aplongg-aim givin unei etok yaun ano be gwang-ne ti, tis Ngalau Yamar. Be gilgum be nangge yem aplongg-aim ane, yem aim aplongg-aim givin meng-gihlang gwang-ne molge. Be yem ate utpweng amei-mei luev be tis gen ebe warik avang avin yem be algum ve nemb yem ru ane ok are gikwai. Be uvang mul ve Amol Bamo ane luev weik ete amei ok roro-ngge. Yem unggas Pomate ane mateu be unggas bunam walang ano molge, bemem Ngalau Yamar giro yem ta be unggas bunam etok tis tangg-aim vevie-ngge. Yem os aim luev vie-ngge dang-etok, beti Pomate ane amolmol-gen ebe imbweg nangge Masedonia be tis Akaia as taku ok ili be ivang mul ve luev vie etenik. Be Amol Bamo ane yaun ebe yem unei ok, amolmol nangge Masedonia be tis Akaia as taku ge iute ite, yaun etok givang geb taku walang ok avut. Ve nangge taku walang ok amei aute ebe amolmol inei yem aim yaun ebe aplongg-aim givin Pomate ok geb taku avwut. Be yaun ti giengk ebe ve amei anei nitangi yem vukuri ok ite ma. Ve eisir nok iput yem aim gen ebe ulgum ulgum ok lavo gitangi amei givin ebe amei amdil anme ve anarngav yem ok, be inei yaun ebe nolge yem uvkir dumangg-aim gitangi pomate bingkasop ane be aplongg-aim givin Pomate ebe gibweg matawe geb ta ge gwang-ne molge ok gitangi amei givin. 10 Be eisir inei yem usge Pomate Natu ebe ve ninumul ninme nangge gulumb ok gitangi amei givin. Ebe warik gimat vunu bekob Tame ges ei itin vukuri nangge taku gimat ane ok. Be amol nok ete geb eitit ru nangge Pomate ane ta vavis ane ano ebe asonge menihlang nindeb mul ane ok.