2
Pol ane kulkul ebe gilgum nangge Tesalonaika ok
Angg nune-nggen, yem ate utpweng are gikwai ve warik amei arngav yem sin-ge ite. Be utpweng are givin ve warik amolmol ilgum amei tiate tiate be amei anggas bunam walang ano nangge Filipai gumungg bekob ete anme ambielk ve yem. Bemem eitit and Pomate giro amei ta be amei apelk ve gen bunam bambamo ete ve ninme ok ane ite. Amei aro amei ate ta be ambul Pomate ane mateu gitangi yem. Be yaun ete amei anei gitangi yem nik, amei anei yaun gitlek me anei tis gen tiate ebe tangg-amei gitung giengk aplongg-amei ok, me anei yaun bingkasop ane gitangi yem ite. Ma molge. Amei algum gen gitangi ebe Pomate ta givin ve amei analgum ok. Ve ei gili amei aplongg-amei gikwai ginei amei gitangi analgum kulkul etenik. Be amei algum gen ebe veik amolmol avos nivwat amei arengg-amei ane ok ite ma, bemem amei algum veik Pomate ge nili vie. Be yem utpweng are gikwai ve amei anei yaun etenik gitangi yem, veik analgum yem aplongg-aim vie be unemb gen subu nitangi amei me avwaivun luev ebe irwel amolmol as gen sinsin-ge ok ite. Ma molge. Pomate gitpweng are givin ginei yaun etenik yaun ano. Be amei algum kulkul etenik ve arek luev ebe ve amolmol avos nivwat amei arengg-amei ok, nangge yem me nangge eisir subu ok ane ite ma. Kilisi ane amolmol kulkul ane amei, be ginei amei tangg-amei givin, atob amei anemb kulkul bamo nitangi yem ve unemb gen nitangi amei. Bemem givin ebe amei avang avin yem ok, amei avang tis yaun ma ge be algum gen vie-ngge gitangi yem weik ebe tine ti geb natu-nggen dabin ok. Be amei tangg-amei givin yem anongge beti tangg-amei givin ve anei Pomate ane mateu nitangi yem be unaute nivin. Be etok ge ite, amei apasang amei ate givin ve anmat vunu ve yem ane weik etok ge.
Angg nune-ngen yem uli gikwai, amei amb kulkul bamo molge ve ane yaun vie ebe ginme nangge Pomate avo ok gitangi yem, be amb amei kulkul ben ane givin tambok be as ve amei bwaingg-amei ve ret anen yem vunu. 10 Be yem utpweng are be Pomate ok gitpweng are givin ginei amei-mei luev ebe avang avin amolmol bui ane be algum ok, etok vie be roro dongke be algum gen ti gitlek ite. 11 Amei nangg-amei ali yem vie-ngge weik ebe tame ti geb natu-nggen dabin ok. 12 Amei as bing be anei yaun gwang-ne ge gitangi yem, ve anei unes aim luev nitangi luev ebe Pomate gili vie be tang-givin ok ge. Be ei gital yem ve nem yem dabin be unvang unsov ei ate ane bogbogo aplo.
13 As-mate walang ok amei anei amei tangg-amei vie gitangi Pomate ve yem ane. Ve givin ebe amei anei Pomate ane mateu gitangi yem ok, yem ute be utpweng are unei etok Pomate ane yaun ano roro. Be yaun nok ete galkik geb kulkul gwang-ne molge nangge yem amolmol ebe aplongg-aim givin Pomate ok aplongg-aim. 14 Angg nune-nggen, yem aplongg-aim givin Pomate gwang-ne molge weik ebe Pomate ane amolmol-gen nangge Juda ok. Yem unggas bunam tis vavavne walang ano nangge yem ate aim amolmol-gen subu, dang ete eisir bui nangge Juda inggas nangge as amolmol-gen ok. 15 Eisir Juda es Amol Bamo Yisu vunu be es Pomate ane amolmol kulkul ane subu ebe inei Pomate avo gitangi amolmol ok vun-kunu givin, be ivinvin amei. Be eisir ilgum gen gitangi ebe Pomate gili vie ok ite molge, be bwais ve amolmol walang ok. 16 Be eisir Juda nok ete ilgum ve ivarkei amei-mei luev ebe ve anei mateu nitangi amolmol ebe nangge Juda ite ok, veik anemb eisir ru be inambweg vie ok avut. Eisir ilgum dang-etok, beti weik ebe isav as tiate gile gile ok love ande dubi bamo molge. Bemem eisir ande ivang isov Pomate ane ta vavis aplo gikwai.
Pol tang-givin ve nili amolmol Tesalonaika ane vukuri
17-20 Angg nune-nggen, asonge nindeb mul ane nivin ebe eitit and Amol Bamo Yisu ninumul ninme ok, atob amei anvarkei ei na tis tangg-amei vevie-ngge ve yem amolmol nangge taku etenik ane ge. Bingano amei atob tangg-amei vevie ve yem ane ge. Atob amei an-gas arengg-amei bamo be anvarkei tis tangg-amei vevie-ngge anvarkei Amol Bamo Yisu na nivin ebe ei ninumul ninme ok. Ve gisov yem etenik ete weik amei-mei kulkul ebe algum algum ok ane ano.