4
Luev ebe Pomate gili vie ok
Angg nune-ngen, ayeu ganei yaun be gabul yem ve ganei unes aim luev nitangi ebe Pomate gili vie be tang-givin ok. Be galkik etenik ayeu ganei yaun gwangn-e be gas bing gitangi yem be ganei gisov Amol Bamo Yisu ane gwang-ne be ganei; unalgum gen vie molge nitlek ete galkik ulgum uvang nik. Ve Yaun walang ete ayeu gab gitangi yem be ganei gisov Amol Bamo Yisu ane gwang-ne ok, yem utpweng are gikwai. Be luev ebe Pomate tang-givin ve yem unvang mul ok dang-eteik: Ei tang-givin ve yem unes aim luev vie-ngge be unavkir dumangg-aim nitangi luev wasi ane tepwengge. Be unatpweng luev ebe ve inemb isate ane ok are vevie, be unemb aim ate nitangi luev vie ebe emb isate ane ok. Be unes aim luev ungglus ungglus weik amolmol ebe itpweng Pomate are ite ok ite. Yem undi aim ate tiate be unyo unyo aim ate be unemb amolmol arwas-gen ping-pong bwaya. Ve amei anei yaun gwang-ne etok gitangi yem gikwai be anei; Pomate atob nemb vavavne ve gen bambamo etok ane. Pomate gital eitit ve ginei tanvang mul ve luev gen tiate ane ite ma. Ei tang-givin ve ginei eitit tan-vang mul ve luev gen vie ane ge. Dang-etok amol ti ginei bua be givkir dume gitangi yaun etok, okob ei bua ve amolmol ite ma. Etok ei bua ve Pomate ebe geb ane Ngalau Yamar gitangi eitit ok.
Ayeu wat naro yaun nipil luev tand nivin itate ane be namb nitangi yem vukuri ite, ve Pomate ei ate ete gibul yem givang nik. 10 Be ayeu gatpweng are gikwai ve yem tangg-aim givin Pomate ane amolmol-gen nangge Masedonia ano anongge. Bemem ayeu tang-givin ve ganei yem unalgum nitlek etok nemb ta ge. 11-12 Be unemb aim ate dabin vie-ngge be yem ate unemb aim kulkul ben ane veik amolmol subu inavkwen yem ge bwaya. Veik amolmol ebe aplos givin Pomate ite ok, atob indi yem aim kulkul ebe ulgum ok be tis aim luev ebe uvang ok vie-ngge be wat unsut aim ate ve gen ti ane ite ma.
Yaun ebe asonge Yisu ve ninumul ninme ok
13 Angg nune-nggen, ayeu tang-givin ve ganei yem unatpweng yaun ano nipil amolmol ebe nolge imate vunu ok are vevie okob, veik aplongg-aim bunam be tangg-aim nitung walang ano weik amolmol subu ebe tas gitung inei amolmol ebe nolge imat ok atob inamdil vukuri ite ok bwaya. 14 Eitit aplond givin tanei Yisu gimat vunu bekob matawe be gimdil vukuri, beti amolmol ebe aplos givin Yisu be nolge imat vun-kunu ok, ete atob Pomate nes eisir it-kitin vukuri weik etok ge be indumul inme tis Yisu. 15 Be Amol Bamo ane mateu ete amei ambul yem ok ginei dang-eteik: Nivin ebe Amol Bamo ve ninumul ninme ok atob eitit ete ande tambweg matawand nik atob tanmungg ite ma. Eisir ebe nolge imat vun-kunu ok atob inamdil nimungg. 16 Ve nivin ebe Amol Bamo ve ninumul ok, atob ei nemb na itin be ninme tis avo bamo be ane angela as amol bamo atob avo nivin be Pomate ane tavulk atob niteng nivin. Be amolmol ebe aplos givin Kilisi be nolge imat vun-kunu ikwai ok, atob matawas be inamdil nimungg. 17 Be eitit ebe tambweg matawnd givin sawa etok ok, atob Pomate niro eitit sut tande tanvin eisir etok nangge gulumb ane lu be tande love tanambielk ve Amol Bamo nangge ebe gulumb ok, be tanambweg tanvin ei nemb ta-ngge. 18 Dang-etok be unbul yaun etenik nitangi aim ate veik unro aim ate ta be unvarkei gwang-ne ge.