5
Tanpasang itate ve sawa ebe Yisu ve ninumul ninme ok ane
Angg nune-nggen, ayeu wat atob naro kapia nitangi yem be nanei sawa ebe Amol Bamo ve ninumul ninme ok lavo nitangi yem ite ma. Ve sawa ete Amol Bamo ve ninumul ninme ok atob weik amolmol vaina ane ebe ve inpil amolmol as nam tis tambok inde ok. Nivin sawa etok atob amolmol inei: ‘Gen walang ok ande gikie ma love ande bongong vie molge.’ Be sawa etok ge atob gen bunam bamo etok menihlang seukie-ngge weik ebe bilip geb, be geb taku avut ok nivin sawa etok ge. Be eisir gitangi ebe atob inambweg vie ok ite, ve gen etok ane vavavne bamo molge be atob nipil amolmol walang ok. Bemem yem amolmol aiweng tumi ane ite ma, dang-etok be sawa ete Amol bamo ve ninme weik ebe amolmol vaina ane ok, yem unkuri bwaya. Ve yem amolmol bogbogo be as ane, be yem amolmol aiweng tumi me tambok ane ite ma. Dang-etok be tansov be tanyengk ge weik ete amolmol subu ok bwaya. Tanambweg matanond sang-sangas tis aplond dongke-ngge. Eitit tali, amolmol ebe isov be iengk ok, eisir iengk givin tambok, be eisir ebe inum bui vavis giriv be gira ok, eisir inum tis tambok givin weik etok ge. Bemem eitit, eitit amolmol as ane roro, dang-etok be tanro and aplond givin be tis and tand givin weik gen gwang-ne ti ebe ve nivalval utland ulis ok. Be tanro itate ta be tanasge Pomate ebe ve ninumul ninme be inggas eitit ok. Pomate geb eitit ve nilgum ane ta vavis ane ano nile nipil eitit ite ma. Ei geb eitit veik and Amol Bamo Yisu Kilisi ninggas eitit tandumul tantangi ei ate tande vukuri. 10 Be warik ei gimat vunu ve eitit ane veik nemb eitit ru. Beti ginei tanmat vunu me tanambweg matawand ok, bemem atob tanambweg matawand nivin sawa ete ei ve ninumul ninme ok. 11 Dang-etok be yem unei yaun avongg-aim bwayage be vie-ngge nitangi amolmol be unro eisir ta dang-ete ande ulgum uvang nik.
Pol ane yaun ake subu
12 Angg nune-nggen, amei as bing be anei yaun gwang-ne gitangi yem, veik unatpweng Amol Bamo ane amolmol kulkul ane ebe ilgum kulkul ve emb yem dabin be imbul yem ve Pomate ane luev ok are. 13-14 Be tangg-aim vevie-ngge ve eisir as kulkul ete ilgum ok ane be unpasang eisir vie-ngge be tangg-aim nivin eisir be unsov as yaun ane lu be unvang unvin aimate vie-ngge. Angg nune-nggen, amei as bing be anei yaun gwang-ne gitangi yem, be tangg-amei givin ve yem unemb yaun gwang-ne nitangi amolmol waiyam ane, be unro amolmol ebe ipelk ipelk ok ta. Be unemb eisir ebe aplos ailu ailu ok ru. Be tangg-aim vavis ve amolmol seukie seukie bwaya, be unvang vie-ngge unvin aim-ate. 15 Be unalgum gen tiate nitangi eisir ebe ilgum gen tiate gitangi yem ok bwaya. As-mate walang ok yem unro aim-ate ta be unalgum gen vie-ngge nitangi amolmol walang ok. 16 Be unvang tis tangg-aim vevie-ngge nemb ta-ngge. 17 Be unes miengk tis as-mate walang ok. 18 Yem unei aim tangg-aim vie nitangi Pomate ve gen walang ok ane, gen vie me tiate nipil dongke. Ve Pomate tang-givin ve ginei eitit ebe aplond givin Yisu Kilisi ok tanalgum gen dang-etok. 19 Be unvarkei Ngalau Yamar ane luev avut bwaya. 20 Unavkir dumangg-aim nitangi amolmol ebe inei Pomate avo ok as yaun bwaya. 21 Bemem yem undi gen walang ok vevie-ngge. Yem unemb luev gen vevies ane ge ta. 22 Be untau luev gen tiate walang ok ane. 23 Ayeu gali ganei Pomate ei amol yaun bwaibwaya ane be atob nipasang yem utlangg-aim ulis be tis dalgongg-aim matawas ane vie-ngge be monahlang weik ete ei ate ok, veik unvang tis yaun ma ge nivin ebe eitit and Amol Bamo Yisu ve ninumul ninme nalk etenik vukuri ok. 24 Be amol ebe gital yem ok ei amol yaun ano ane be ei gitangi atob nilgum gen dang-etok ok. 25 Angg nune-nggen, yem unes miengk nitangi Pomate ve amei ane nivin. 26 Be avongg-aim nes Pomate ane amolmol walang ok be unemb eisir bais tis tangg-aim vevie-ngge. 27 Ayeu ganei yaun gwang-ne gitangi yem gisov Pomate ane gwang-ne, ve ganei yem unsam kapia etenik nitangi Pomate ane amolmol walang ok be inaute nivin.
28 Eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ane taviti atob nilek nivang nivin yem.