Pol ane kapia mul ane gitangi amolmol Tesalonaika ane
1
Ayeu Pol, eilu Silivanus be Timoti, eitol aro kapia etenik gitangi Pomate gabu Amol Bamo Yisu Kilisi as amolmol-gen yem ete umbweg nangge Tesalonaika nok. Ayeu tang-givin ganei Tamand Pomate gabu Amol Bamo Yisu Kilisi atob inemb as tas viti be tis as yaun bwaibwaya nilek nivang nivin yem.
Pol ginei ane ta vie gitangi Pomate
Angg nune-nggen, amei anei amei tangg-amei vie gitangi Pomate tis as mate walang ok ve yem ane gigas ta-ngge. Ve gisov yem aim aplongg-aim givin be tis aim tangg-aim givin aim ate ane ebe ande meng-gihlang bamo-ngge ok ane. Be amei tangg-amei vevie ve yem ane be anei yem aim yaun gitangi Pomate ane amolmol-gen subu ebe imbweg nangge nam dabe subu ok be anei, yem aplongg-aim givin Pomate gwangne molge be uro aim ate ta be unggas gen bunam tis vavavne walang ano.
Be yaun etenik ginei lavo gitangi eitit ginei Pomate ane luev ebe gilgum amolmol as yaun be gipas-pasang ok vie be roro dongke. Be gen bunam bambamo ete yem uro aim ate ta be unggas ve gisov Pomate ane kulkul ane ok, ete gilgum yem be gitangi ebe atob unambweg unvin Ei ate nangge ane taku ok. Be Pomate Ei gitangi ginei atob nilgum ane gen walang ok vie-ngge. Ei atob nemb vavavne nitangi amolmol ebe warik emb vavavne gitangi yem ok.
Pomate ane luev ebe gilgum amolmol and yaun ok vei be roro dongke
Be nivin ebe eitit and Amol Bamo ve ninumul nangge gulumb ninme tis ane angela vevies ok, okob atob ei nihlu gen bunam bambamo etok ponge nikwai eitit tepwengge. Be ei atob ninumul ninme tis yev aivi be nemb vavavne nitangi amolmol ebe ivkir dumas gitangi Pomate be bwais ve ret insov eitit and Amol Bamo Yisu ane yaun ane lu ok, nivin sawa etok. Be vavavne ete atob eisir in-gas ok dang-eteik; Eisir atob inambweg aikawe-ngge inkwai Pomate ane bogbogo tis ane gwangne be ane taku vie. Be atob in-gas vavavne dangetok painge love inmat vunu sin-ge. 10 Nivin ebe Kilisi ve ninumul ninme nalk ok, okob atob ei nemb vavavne nitangi eisir etok. Be sawa etok ete atob yem ate be tis Pomate ane amolmol tepwengge atob avongg-aim nivwat ei are. Be amolmol ebe aplos givin Pomate ok be tis yem ate ok atob tangg-aim vevie anongge. Ve gisov amei ambul Pomate ane mateu gitangi yem. be yem aplongg-aim givin mateu etok ano anongge.
11 Beti amei as miengk gitangi Pomate ve yem ane gigas ta-ngge. Amei as miengk gitangi Pomate be autani ei ve nilgum yem love unvang mul ve Ei ate ane tang-givin ebe tang-givin yem be gital aim ok ge. Be ayeu tang-givin ganei Pomate ane gwangne atob nilgum gen vevies ebe yem tangg-aim gitung ok, be tis aim kulkul ebe ulgum ve aplongg-aim givin Pomate ane ok tepwengge be ano nile. 12 Dangetok be avongg-aim nivwat eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi are, kob atob ei ok avo nivwat yem arengg-aim weik etok ge. Pomate gitangi atob nilgum gen dangetok ve gabu Natu Yisu Kilisi as tas viti ane.