12
Pol ane mev be tis yaun ebe Pomate ginei gitangi ei ok
Gen etok vie ite ginei ayeu nandang au-ate, bemem ayeu gitangi ebe ve nandang au-ate ok. Bemem galkik ayeu ve nanei yaun nipil angg mev be tis yaun ebe Amol Bamo ginei gitangi ayeu ok. 2-3 Ayeu gatpweng are ganei warik sawa ti Pomate gigas amol ti gireu gulumb gile, be galkik ande Sonda bamo 14 gile gikwai. Be ayeu gali ite, ei gireu gulumb gile tis utle ulis nalk ane ge me ve ayeu gali etok siti ite. Etok Pomate ei ate ge gitpweng are. Bemem givin sawa etok ete ei gibweg nangge Paladis, be giute giute yaun ebe gitangi ve amolmol inei nisov avos ite, be emb yamar ve inei amolmol inei yaun etok bwaya ok. Bemem atob ayeu nanei yaun etok nitangi amolmol subu ite. Ve gen etok gen bamo molge be ayeu gitangi ebe atob nandang au-ate ve gen etok ane ok, bemem ayeu atob nalgum dangetok ite. Ayeu atob nandang au-ate nisov ebe gali au-ate ganei ayeu tul-kwangg ma ok ane ge, ve Pomate geb amolmol ebe tulkwas ma dangete ayeu ik ve inalgum Ei are be menihlang bamo. Bingano, ginei ayeu tangg nitung ve nandang au-ate, atob ayeu nalgum au-ate love weik amol ti ebe dabe-gwet ma ok ite. Bemem ayeu bwaingg ve ret amolmol indi ayeu inei ayeu amol vie molge beti gab au-ate ta. Ayeu tangg givin ve angg kulkul ebe galgum ok be tis angg yaun ebe ganei ganei ok ge, ninei ayeu lavo nitangi amolmol ve ayeu amol dangetok me dangeteik.
Pomate ginei yaun bambamo etok vusa gitangi ayeu, bemem Ei gipelk velob ayeu nandang au-ate nitlek molge, beti geb gimat vavavne tiate ti gitangi ayeu. Ayeu gali gimat vavavne nok weik Sadam ane amolmol kulkul ane ebe ve ines ayeu be invarkei awangg luev gili veik nandang au-ate bwaya ok. Ayeu gas miengk gitangi sawa aitol gitangi Pomate be gautani Ei ve ganei nemb gimat tiate etok nikwai ayeu. Bemem Ei giwel ayeu avongg be ginei; “Awangg yaun bwai-bwaya ande gilek givang givin mie gikwai. Be etok gitangi.” Amol Bamo giwel ayeu avongg dangetok. Beti atob ayeu nandang au-ate ninggas ta ge ve ebe tul-kwangg ma ok ane, veik Kilisi ane gwangne ninme nemb ayeu avwut. 10 Beti ginei ayeu tul-kwangg ma, me amolmol inalgum ayeu tiate tiate, be ayeu wambal ma, me amolmol ilgum gen ve ines ayeu vunu, me nanggas vavavne ve Kilisi ane kulkul ane, okob atob ayeu tangg-vevie ge ve gen bambamo etok ane. Ve givin ebe ayeu tul-kwangg ma ok, ete awangg gwangne giengk.
Pol ta givin ve niro amolmol Korint ane as aplos givin ta
11 Ayeu galgum au-ate weik amol ti ebe dabe-gwet ma ok, bemem yem ate nok ete ulgum beti ayeu galgum au-ate bwam bwam dangetok. Ve etok yem aim kulkul ete ve avongg aim nivwat ayeu arengg ok roro, bemem yem ulgum ite. Bingano, ayeu gen bwam bwam, bemem yem aim aposel-gen bambamo eteok itlek ayeu ite ma yapin. 12 Ayeu garo au-ate ta be gavang givin yem be galgum gen bambamo ebe ginei lavo gitangi yem, ve ayeu Kilisi ane aposel roro ok, tis aplongg dongke ge. Be yem utpweng Pomate ane gwangne are gikwai, gipil gen bambamo be tis gen bwal bwale be gen gwangne gwangne ebe ayeu galgum galgum ok. 13 Be gen dongke eteik ge ete ayeu galgum gitangi yem weik ebe galgum gitangi amolmol bui ane nangge nam dabe subu ok ite. Ayeu tangg gisgil ebe gautani yem ve unemb mone be tis wambal nitangi ayeu ok, ma molge. Dangetok be ayeu tangg givin ve ganei tangg aim nivalngan awangg tiate etok.
14 Nolge ayeu garngav yem sawa ailu gile gikwai, beti galkik etenik ayeu gapasang au-ate ve atob natangi yem nalek vukuri. Ayeu galgum ve nanggas yem aim gen ite ma, ayeu tangg givin yem aim mone ite bemem tangg givin yem amolmol ge. Nunus gitangi ebe ve inro gen sut ve tinas gen tis tamas gen ok ite ma. Tamas gen tis tinas gen atob inro gen sut ve natus gen. 15 Ayeu tangg givin anongge ve namb angg gen walang ok love tis au-ate ok nivin nitangi yem veik namb yem ru. Be gisov ebe ayeu tangg givin yem gitlek molge ok, beti yem ok atob tangg aim nivin ayeu weik etok ge.
16 Bingano, yaun etenik giengk gitip ge ve ayeu tangg gisgil ebe gautani yem ve gen ti ane be gab bunam gitangi yem ok, ma molge. Bemem amolmol subu atob inei dangeteik inei; “Ei gilgum ve niyo niyo eitit veik nirwel eitit tande tanvang mul ve ei ane yaun ge.” 17 Bemem ayeu tangg gisgil ebe gahlin amolmol yaun ane subu itangi yem ilek be iyo iyo yem ok. 18 Ayeu ganei gitangi Taitus ve nitangi yem nilek, beti gahlin amol bui ane ti be givin ei be gabu ilek. Bemem Taitus gilgum ve niyo niyo yem be ginei yaun bingkas kasop ane ti gitangi yem ite. Eilu amei gabu algum kulkul gipil amol dongke ge ane gwangne, be eilu as amei luev weindongke-ngge be aplongg amei dongkeng ge.
19 Yem unei bwat amei algum gen ve anei amei ate lavo nitangi yem tis as mate walang ok painge-ngge, bemem ma yapin dangetok ite. Angg nune-nggen, Kilisi ane amolmol-gen amei, be yaun ete amei anei nik, amei anei avarkei Pomate na be ei gili givin, ve gen bambamo ete amei algum ok amei algum ve yem ane. 20 Ayeu aplongg bunam molge, velob sawa ebe ayeu ve nalek nambielk ve yem ok, atob nali yem uvang weik ebe ayeu tangg gitung ve atob unvang ok ite. Be yem ok atob undi ayeu nitangi ebe yem tangg aim gitung ve atob undi ok ite weik etok ge. Ayeu gapelk velob nalek be nali yem ulgum gen dangeteik; Unggo aim ate, tangg aim vadbu ve aim ate, be tangg aim vavis ve aim ate, be undang aim ate, unei yaun ungglus ungglus, be unei amolmol subu susweng, usov yaun ane lu ite, wasi tinangg aim. 21 Ayeu aplongg bunam velob sawa ti be ayeu natangi yem nalek vukuri be mai mayangg ve amolmol subu ebe warik ilgum gen tiate, bemem iro is ate vukir ikwai as tiate etok aplo ite nangge ok.