13
Pol ges bing ve amolmol Korint ane, be ginei ane yaun mul ane
Ayeu garngav yem sawa ailu gikwai, beti ve nanumul nalek vukuri. Be eitit tatpweng are gikwai ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik;
“Amol ailu me aitol ginei as yaun nitangi ate ge, okob yaun etok atob ano nile.”
Ayeu tangg givin ve nanei nitangi amolmol ebe warik ilgum gen tiate ok be tis yem ete uvang nik. Yaun etenik nolge ayeu ganei gitangi yem gikwai givin ebe galek gali yem ok, bemem ayeu ve nanei yaun nok vukuri nitangi yem, tis ete ande gavang aikawe gakwai yem nik. Ve sawa ti ginei ayeu nanumul nalek vukuri, okob amolmol ebe ilgum gen tiate ok atob tepwengge in-gas vavavne. Be nivin etok atob yem unatpweng gen ebe tangg aim givin ok are roro ge, ve ayeu ganei yaun gitangi yem ve Kilisi ane gwangne me ma? Kob atob unatpweng are unei Kilisi geb kulkul gwangne molge nangge yem. Bingano, ei amol muai muai beti amolmol es ei vunu gireu ei givsangin. Bemem gisov Pomate ane gwangne ane ge ete galkik ei gibweg matawe. Be amei aplongg amei givin ei, beti amei ok tul-kwangg amei ma weik ete ei ok weik etok ge, bemem gisov Pomate ane gwangne ane ge beti amei avang matawangg amei avin ei, veik amei anemb yem ru.
Yem utpweng are gikwai unei Kilisi givang givin yem. Dangetok be tangg aim nitung aim ate vevie be undi kob ve yem aplongg aim givin ano molge me ma? Be ginei yem aplongg aim givin ano ite, okob yem ulgum gen gitangi ebe Pomate ane luev ok ite nangge. Ayeu gali ganei atob yem unatpweng amei are roro-ngge unei amei anggas gen bunam walang ano molge, be etok weik Kilisi ane amolmol gen amei roro. Amei as miengk gitangi Pomate veik nemb yem dabin vie-ngge be unalgum gen tiate bwaya. Amei algum etok veik ebe yem undi amei unei amei amolmol vie ane ok ite ma, bemem amei algum veik yem unavkir dumangg aim nitangi gen tiate be unvang mul ve luev gen vevies ane ge. Bemem ginei yem tangg aim givin ve undi amei unei amei gitangi ite nangge, okob etok gitangi. Ve yem uli gikwai amei gitangi ebe atob anvarkei yaun ano ane luev avwut ve amolmol ok ite ma, amei tangg amei givin ve analgum yaun ano be menihlang bamo ge. Be ginei yem amolmol gwangne ane be amei gen muai muai, atob amei tangg amei vie-ngge be as mate walang ok atob amei anes miengk nitangi Pomate ve yem ane veik nilgum yem aim aplongg aim givin menihlang gwangne ge. 10 Be gisov yaun etenik ane ge beti ayeu garo kapia etenik gitangi yem givin ebe gabweg aikawe gakwai yem ok. Veik ginei nivin sawa ebe ayeu ve nalek nambielk ve yem ok, okob nanei yaun gwangne molge nitangi yem ve Amol Bamo ane gwangne ebe geb gitangi ayeu ok bwaya. Be yaun gwangne etok ebe ve niro yem ta be unvarkei gwangne ok, velob yem tangg aim nitung unei yaun etok atob niyaing yem bemem ma.
11 Angg nune-nggen, awangg yaun ande ma gile gipil etok, be ayeu ve nanei nitangi yem nanei; Unambweg vie-ngge be unalgum aim gen walang ok vie-ngge veik monahlang amolmol bui ane vevies. Unsov awangg yaun ane lu ge, be aplongg aim nisov dongke be unvang tis yaun bongong ge. Be Pomate Ei Amol ta viti be tis yaun bwai bwaya ane, be atob nilek nivang nivin yem.
12 Un-nggas aim ate nivang mul ve amolmol bui ane as luev. Pomate ane amolmol-gen tepwengge avos ges yem be inei as mate vie gitangi yem. 13 Amol Bamo Yisu Kilisi ane yaun bwai bwaya, be Pomate ane ta viti, be Ngalau Yamar ane giro amolmol tepwengge sut, atob nilek nivang nivin yem tepwengge.