Pol ane kapia gitangi amolmol nangge Galesia
1
Pomate ane Aposel Ayeu Pol, ebe ganei mateu gitangi amolmol ok. Amolmol ihlin ayeu ite, be amol ti geb kulkul mateu ane etenik gitangi ayeu ite, Yisu Kilisi gabu Tamand Pomate ebe ges Kilisi itin nangge taku gimat ane ok, ete emb ayeu gatangi kulkul etenik. Ayeu Pol be tis Pomate ane amolmol subu ebe imbweg eteik ok, amei anei yaun gisov dongke beti ayeu garo kapia etenok gitangi Pomate ane amolmol ebe iro is ate sut be imbweg gitang-tangi ge nangge Galeisia as taku ok. Ayeu tang givin ganei Tamand Pomate gabu Amol Bamo Yisu Kilisi as tas viti be tis as yaun bwaibwaya atob nilek nivang nivin yem. Kilisi ei gilgum gen gitangi ebe Tamand Pomate ane ta givin ok be geb ate giwel eitit be gimat vunu ve eitit and gen tiate ebe talgum talgum ok ane. Eitit avond nivwat Pomate are tis as mate walang ok be niengk dangetok nemb ta ge. Bingano.
Mateu dongke ge ete giengk nik
Ayeu gakuri vunungge ve gali ebe ande yem uvkir dumangg aim gitangi Kilisi ane ta viti ebe Pomate geb gitangi yem ok seukie-ngge be usu aim ate ule utangi yaun gitlek ti ebe uli weik mateu ok. Bemem mateu ti giengk givin ite, ma molge. Bemem amolmol subu ilgum ve inyaing yem aim tanggaim gitung ve eisir ate as yaun be ilgum ve inro Kilisi ane mateu vukir. Bemem ginei ayeu ate me angela ti nangge gulumb ninme be nimbul yem ve yaun ti nitlek mateu ebe warik amei ambul yem ok, be ninei etok mateu ano roro, okob amol etok atob nisov taku ebe Pomate ane yev bamo giengk ok nile. Eitit ande tanei yaun etenik gikwai, bemem ayeu ve nanei vukuri. Amol ti ginei ninei yaun ti nitangi yem be ninei eteik mateu ano roro, bemem yaun etok gitlek mateu ebe warik yem ute ok, amol etok atob ninggas vavavne nemb ta ge nangge taku ebe Pomate ane yev bamo giengk ok. 10 Yem wat tangg aim gitung unei ayeu ganei yaun etenik veik amolmol tas vevias ve ayeu ane me? Me ayeu galgum veik amolmol indi ayeu vie? Ma yapin, Ginei ayeu nalgum gen dangetok okob atob ayeu namb kulkul weik Pomate ane aposel ti ite. Bemem ayeu ganei yaun etenik veik Pomate ei dongke-ngge nili ayeu vie.
Pol ane yaun ebe meng-gihlang ve Pomate ane aposel ok
11 Angg nune-nggen, ayeu nanei roro-ngge nitangi yem mateu ete ayeu ganei gitangi yem nik, ane dabe giengk amol ti ite. 12 Be ayeu gagas mateu etenik nangge amol ti, me amol ti gibul ayeu ve mateu etenik ane ite. Yisu Kilisi ei ate ge ges mateu etenik ru gitangi ayue.
13 Be awangg luev ebe warik gavang gasov eisir Juda as luev ebe ivang mul ve Pomate ane yaun ebe geb gitangi Mose ok be galgum ok, ete yem utpweng are be ma gikwai. Ve ayeu amol eteik ebe gavinvin Pomate ane amolmol be galgum ve nas eisir vunkunu be gayaing eisir tiate-tiate molge ok. 14 Be ayeu gapasang Juda as luev gitlek amolmol tepwe ebe ameimei Sonda bamo gitangi ate ngge ok, be gasov angg tumbug-gen as luev ane lu tis vangg pale ngge. 15 Bemem gisov Pomate ane taviti ane ge beti geb ayeu yapin ge tis ebe einangg gikuv ayeu ite nangge ok, ve nalgum Pomate ane kulkul. Be givin ebe Pomate ei ate ta gitung 16 ve nes Natu ru nitangi ayeu veik nanei ei ane binge vie nitangi amolmol gitip ane ebe nangge Juda ite ok, be ayeu gale gautani amol ti ve mateu ane ite. 17 Me gareu Jerusalem gale ve nali Pomate ane aposel subu ebe geb is gumungg bekob ayeu ok ite. Ayeu gamdil be gale taku sawa ti nangge Arabia as taku bekob ganumul ganme gabweg Damaskus. 18 Ayeu gabweg Damaskus ok love Sonda bamo aitol gile gikwai kob gareu Jerusalem gale ve nali Pita, (Pita are ti Sifas) be gabweg gavin ei gitangi Sonda ailu. 19 Bemem ayeu gali Pomate ane aposel subu nas ite molge, ayeu gali sulu ailu ge nas Pita gabu Amol Bamo Yisu male Jems. Sulu ailu etok ge ete ayeu gali nas. 20 Be yaun ete ayeu garo nik etok yaun ano ve Pomate ok gili givin, be yaun bingkasop ane ti givin ite. 21 Be bwayage kob ayeu gale gabweg nam dabe subu ebe imbweg Suria be tis Silisia as taku ok. 22 Be Kilisi ane amolmol ebe imbweg Juda as taku ok, ili ayeu nangge be itpweng ayeu are ite nangg. 23 Be eisir iute awangg yaun ebe amolmol inei ok ge, ve amol etenik ebe warik givinvin Pomate ane amolmol be ges is vunkunu nangge taku etenik ok, ete ande ginei mateu gipil yaun aplond givin ane ebe warik ei gitin gikwai ok. 24 Be eisir tepwengge avos givwat Pomate are ve kulkul vie ebe ei geb gitangi ayeu be galgum ok ane.