Jon ane kapia bulwer ailu ane
1
Ayeu Jon, ayeu amol bamo ti ebe gab Pomate ane amolmol-gen dabin ok. Ayeu garo kapia etenik gitangi mie avie ebe Pomate geb ve ane gen ok, tis natum-gen. Ayeu ate be tis amolmol ebe amei atpweng yaun ano are ok, tangg amei givin yem anongge. Be yaun ano ete galkik giengk givin eitit nik, atob niengk nivin eitit painge-ngge, beti amei tangg amei givin yem. Ayeu tangg givin ganei Tamand Pomate gabu Natu Yisu Kilisi atob inemb as yaun bwai bwaya be tis as tas viti ninme nivang nivin eitit, be tanvang tis yaun ano be tand nivin it ate ge.
Yaun ano be tis luev tas givin ane
Ayeu tangg vevie-ngge ve gali ebe mie natum-gen subu ivang tis yaun ano ge ok, gitangi yaun ebe Pomate geb gitangi eitit ok. Beti ayeu ve nanei nitangi mie dangetok nanei; Eitit tand nivin it ate ge ite, tand nivin amolmol walang ok nitangi ge. Be yaun ete ayeu ganei gitangi mie nik, etok yaun vaku ti ite ma, etenik yaun muanggane ebe warik taute gimungg gikwai ok. Be yaun tas givin ane ete ayeu ganei nik ane dabe dangeteik; Eitit tanaute Pomate ane yaun be tansov ane lu ge. Be yaun ebe warik eitit tepwengge taute gikwai ok eteik; Yem unvang mul ve luev tas givin ane ge.
Amolmol bingkasop ane anongge ande meihlang be ivang emb taku walang ok avwut, be eisir nok ebe inei dangetok inei Yisu Kilisi ei meng-gihlang weik amolmol ite ok. Amolmol dang dang-etok ete amolmol yaun bingkas kasop ane ebe ili Yisu tiate ok. Dangetok be yem unemb aim ate dabin vie-ngge, veik un-gas aim kulkul ebe ulgum ulgum ok ane ano vie-ngge.
Amol ti ginei gipasang Kilisi ane mateu giengk aplo ite be gilgum ane gen walang ok gitangi ebe ei ate ane ta gitung ok, okob Pomate givang givin amol etok ite. Be amol ti ginei nipasang Kilisi ane mateu vie-ngge giengk aplo, okob Tamand Pomate gabu Natu isgabu atob invang invin amol etok. 10 Be ginei amol ti gitangi yem gilek be ginei mateu ti ebe gitlek mateu ete eitit taute taute ok, okob un-gas amol etok nipil aim nam nile bwaya. Be avongg aim nes ei be unei as mate, me gibok me tistumi nitangi ei bwaya weik etok ge. 11 Be ginei amol ti avo nes ei be ninei as mate me gibok me tistumi nitangi ei, okob amol etok ane nune ti ete ei ok ebe gabu ilgum Sadam ane kulkul ivin is ate ok.
Jon ane yaun mul ane
12 Awangg yaun ebe ve naro nitangi yem ok walang molge ete giengk ik, bemem ayeu bwaingg ve naro yaun bambamo etok nisov kapia. Ayeu tangg givin ve natangi yem nalek veik eitit kakie tanvin it ate be tanambweg tis tat-veviand ge.
13 Am malavie ebe Pomate geb ei givin ve ane gen ok, natu-nggen avos ges yem.