Jon ane kapia bulwer aitol ane
1
Ayeu Jon, ayeu amol bamo ti ebe gab Pomate ane amolmol-gen dabin ok, garo kapia etenik gitangi angg nune Gaius ebe gali mie weik angg male roro-ngge ok. Ayeu tangg givin mie anongge.
O angg nune, ayeu gas miengk gitangi Pomate veik nilgum miam kulkul bambamo ebe gulgum ok menihlang vie-ngge, be na nili mie ge veik nuvang utlem vie-ngge. Ayeu gali gikwai ganei mie dalgom gibweg vie weik etok ge. Awangg nune-nggen subu imbielk ve ayeu be iput miam yaun gitangi ayeu be inei mie gulgum am gen walang ok guvang mul ve luev yaun ano ane ge, beti gilgum be ayeu tangg-vevie anongge ve mie ane. Bingano, ayeu gali ganei mie gugas yaun ano ta gwangne molge. Ginei ayeu naute ebe angg nunusgen ivang tis yaun ano ge dangetok ok binge, atob ayeu tangg-vevie anongge nitlek gen walang ok.
Gaius ane kulkul vie molge
Angg nune, mie amol vie molge ti beti gulgum am gen walang ok vie-ngge ve gupasang am nune-nggen love gupasang amolmol ebe taku ti ane ok givin weik etok ge. Eisir inme be inei miam tam givin be tis am gen ebe gulgum gitangi eisir ok lavo gitangi Pomate ane amolmol-gen ebe imbweg eteik ok. Dangetok be mie nulgum gen nitangi ebe Pomate gili vie ane ok nitangi eisir, veik invang vie-ngge ve inde. Ve eisir ivang luev ebe ve inalgum Kilisi are menihlang bamo ge ok ete ile ok, be tas gitung ete ve in-gas mone me gen subu subu nangge amolmol gitip ane ebe eisir ve inalgum kulkul nangge as nam ok ite ma. Dangetok be eitit bui ane ok tanemb amolmol ete ivang luev dang dang-etok etok ane ok ru nivin. Ve ginei eitit tanalgum gen dangetok, okob etok weik ebe eisir be eitit tamb kulkul taving it ate ve tanei yaun ano binge gitangi amolmol ok.
Daiotrepis gabu Demitrias as yaun
Ayeu garo kapia ti gitangi Pomate ane amolmol-gen gikwai. Bemem Daiotrepis, ei amol etok ebe gilgum ve ginei menihlang weik eisir as amol bamo ebe ve nemb is dabin ok, ete atob nisov awangg yaun ane lu ite molge. 10 Dangetok be atob nivin ebe ayeu ve natangi yem nalek ok okob atob ayeu nasu ei ane gen bambamo ebe gilgum ok nile nihlang. Ei ginei yaun ungglus ungglus tepwe gipil eitit, be ginei yaun bingkas kasop walang ano. Bemem gen etok ge ite, ei bua ve ret ninggas amolmol taku ti ane inpil ane nam be givarkei amolmol ebe ve in-gas eisir dang dang-etok inpil as nam inde ok as luev gili, be gilgum ve nitin amolmol taku ti ane inkwai amolmol bui ane.
11 O angg nune Gaius. Mie nuvang mul ve luev gen tiate ane bwaya, nuvang mul ve luev gen vie ane ge. Amol ebe gilgum ane gen walang ok vie-ngge ok, amol etok ei Pomate ane amol ti. Be amol ebe gilgum gen tiate gigas ta ge ok, amol etok ta gisgil Pomate bingano molge.
12 Amolmol tepwengge avos givwat Demitrias are. Be yaun ano ebe ginme nangge Pomate ok, geb ei are itin givin weik etok ge.
Jon ges ane yaun vunu
13 Awangg yaun anongge giengk ebe ve naro nitangi mie nilek ok, bemem ayeu bwaingg ve ret naro yaun etok tepwengge nisov kapia. 14-15 Be kasopge atob ayeu nalek nambielk ve mie, okob atob tutlu tanambweg tanvin it ate be and kakie nisov dongke.
Nuvang vie-ngge. Miam nune-nggen tepwengge avos ges mie. Nunei nitangi tutlu and nune-nggen nunei ayeu avongg ges eisir.