Kapia ebe Jut giro ok
1
Yisu Kilisi ane amol kulkul ane (be Jems, yem aim amol ebe geb aim lum mateu ane dabin ok) ane male ayeu Jut garo kapia etenik gitangi yem amolmol ebe uvang mul ve Pomate ane yaun ok. Tamand Pomate ei aplo vie ve yem, be Yisu Kilisi ei ate geb yem dabin vie-ngge. Ayeu tangg givin ganei Pomate atob ta-viti ve yem be nilgum yem be tangg aim nivin aim ate be unvang tis yaun bwai-bwaya vie-ngge. Be ei ane ta-viti tis ane ta-givin atob menihlang bamo ge nangge yem ane.
Yaun gipil amolmol bingkasop ane
Angg nune-nggen yem amolmol ebe ayeu tangg givin aim gitlek ok, ayeu tangg gitung bamo molge ve ganei atob naro kapia nitangi yem be nanei gen vie molge ebe Pomate gilgum ve geb eitit tepwe ru ok lavo nitangi yem. Bemem kob ande tangg gitung ti ve ganei naro kapia etenik nitangi yem be nanei unalgum gen dangeteik: Yem unvarkei gwangne be unemb aim aplongg aim givin ebe Pomate geb bulwer dongke ge gitangi ane amolmol-gen eitit ok, dabin nangg aim undi be unaitin amolmol ebe bwais ve mateu ok as yaun nikwai. Ve amolmol bingkasop ane subu ande inme ivang isov amolmol bui ane aplo bwaya-gege. Eisir nok ivkir dumas gitangi Pomate be ilgum ve iro Pomate ane yaun vukir be inei yaun gitlek molge be inei, amolmol gitangi ebe ve inalgum tiate ok, ve Pomate ei amol ta viti ane. Eisir etok ete ivkir dumas gitangi eitit and Bamo dongke Yisu Kilisi ei ate. Be warik mate ane yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei gikwai ginei; Amolmol dang dang-etok ete atob invarkei Pomate na be Pomate nilgum eisir as yaun be niyaing eisir nikwai.
Dangetok be ayeu ve naro gen subu ebe nolge yem utpweng are gikwai ok itin vukuri be nanei: Warik Amol Bamo geb amolmol Israel ane ru be gigas eisir ile ihlang ikwai Aigipten as taku. Bemem bwayage kob ei ges amolmol ebe aplos givin ei ite ok tepwengge vun-kunu be ma. Bingano, yem ok utpweng yaun eteik are gikwai, bemem atob ayeu naro itin vukuri: Warik angela subu ok weik etok ge. Eisir emb as kulkul dabin vevie ite, be ikwai lavos ebe imbweg ok beti Pomate gidgin eisir ta ve seng ebe atob niengk dangetok painge ge ok, be gitak is gisov taku ebe aiweng tumi tiate molge ok aplo be imbweg etok, ve isge sawa ebe Pomate ve nilgum eisir as yaun ok ge. Be warik amolmol nangge Sodom tis Gomora, be tis nam dabe subu ebe giengk gibloblo nam dabe bamo ailu etok ok, eisir ilgum gen weik ete angela eteok ilgum ok. Eisir wasi tinas be as ete ve in-mamb is ate ok yapin, avie be amol ok weik etok ge. Beti Pomate geb vavavne gitangi eisir ve geb yev ebe gimat ite be giengk dangetok painge ge ok be gen eisir gikwai. Pomate gilgum gen dangetok gitangi eisir, veik eitit tandi be tanpelk ve it-ate ane be tanvang mul ve luev ete eisir ilgum ok bwaya.
Be amolmol bingkasop ane ete galkik ivang ivin eitit nik, eisir as luev weik etok ge. Eisir ili gen walang ano gisov as mev, be gen ete ili ok gilgum eisir be emb utlas ulis gitangi luev gen bum-bumue ane gile love iyaing is ate ano-ngge. Be iute eitit and Amol Bamo ane yaun ite molge, be inei angela vevies ebe ivang gulumb ok susweng weik etok ge. Warik angela as amol mate ane ti are Maikol, sulu Sadam inggo is ate gisov Mose utle ulis ve amol ret atob nivwat. Bemem Maikol gipelk ve ate ane be ginei Sadam susweng dangete amolmol bingkasop ane etek inei angela susweng ok ite ma. Ei ginei gitangi Sadam be ginei; “Amol Bamo ei ate ge atob ninggo mie.” 10 Be amolmol bingkasop ane bambamo etenik, eisir inei yaun bum-bumue tepwe gipil gen ebe eisir ate itpweng are ite ok. Be gen ebe eisir itpweng are inei etok gen dabas-gwet ma weik uvun be bwelk as luev ok, ete eisir ivang mul ve luev etok. Eisir ilgum gen dangetok ete galkik ande iyaing is ate ano-ngge. 11 Eisir indi is ate ge. Eisir ilgum ve itau gile Kain ane luev ebe gilgum ve ges male Abel vunu ok. Eisir tas givin mone gitlek molge, beti emb utlas ulis gitangi gen ungglus ungglus gile veik in-gas mone ve gen etok ane weik ebe warik Belam gilgum ok. Be isov Pomate ane yaun ane lu ite molge weik ebe warik Kora gilgum ok. Eisir ilgum gen dang dang-etok beti gitangi ebe asonge inambweg matawas ok ite ma.
12 As mate walang ok givin ebe yem ulgum ben tangg aim givin aim ate ane ok, be amolmol bingkasop ane nok inme imbweg isov yem aplo, be weik ebe gen tum-tumi ti gisa kup me kambam bogbogo ok. Eisir tas gitung ete ve inavkwen is ate ok ge, be tas gitung amolmol subu givin ite ma. Eisir mai-mayas ma molge. Eisir weik tumi ebe gilgum ve ur nisov, bemem kob wavin ginme be ges gile gikwai ok. Be weik ei ebe anei aiweng ve nes ano, bemem ges ano ite ok. Eisir weik ei ebe ande ihlu tis wakas gile gitak be ainggwen gikwai ok. 13 Be gen ete eisir ilgum be mai-mayas ma ok, meng-gihlang weik ebe ngal gible be ane vur-vurk gile ges vuew gielk dobo givin seksek ok. Eisir weik yev ebe giyo-giyo amolmol be ili luev vevie ite ok. Pomate ande gipasang eisir as taku ebe ve inambweg nemb ta ge ok gikwai, nangge taku ebe aiweng tumi tiate molge ok aplo.
Eisir atob in-gas vavavne
14 Warik Adam meng-gihlang, be ane vaku-gen meihlang gideb mul ane ginme ginme, love amol ti are Inok, ei meng-gihlang givili bulwer bage tavlu be ano ailu (7). Ei ginei yaun vusa gitangi eitit gimungg gipil amolmol bingkasop ane etenik be ginei: “Ayeu gali Amol Bamo tis ane angela vevies ano-ngge molge inme, 15 ve inalgum amolmol tepwengge as yaun be inemb vavavne nitangi is. Ei atob nilgum dangetok nitangi amolmol ebe isov ei ane yaun ane lu ite ok veik inatpweng as tiate ebe ilgum ok ar-kare. Amolmol tiate ane subu eisir ivkir dumas tepwengge gitangi Pomate, beti atob Pomate nilgum eisir etok be inatpweng as yaun bum-bumue bambamo ebe inei gipil ei ok are kob.” 16 Amolmol bingkasop ane bambamo etenik, eisir ili Pomate ane luev tis utlas bua ge be as ete ve inalgum gen ungglus ungglus ok yapin. Be ilgum ve avos givwat is ate be inei yaun vevies ge gisov amolmol veik amolmol indi eisir vie be inemb gen ve eisir.
Yem unemb aim aplongg aim givin ta gwangne ge
17 Bemem angg nune-nggen (yem unvang mul ve luev ete eisir ivang ok bwaya). Yem unvang mul ve yaun ete warik eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ane aposel-gen inei gitangi aim ok ge. 18 Be yaun ete eisir aposel inei ok ete ginei dangeteik: “Asonge nivin ebe gen walang etenik ve ma nikwai ok, atob amolmol ebe ivang mul ve luev gen ungglus ungglus ane ok atob inme be inalgum molok be inmalk ve yem. Eisir nok atob inavkir dumas ve Pomate, be atob aplos pumue-pumue ve gen tiate walang ok ane niriv be nira tiate.” 19 Amolmol dang dang-etok, ete amolmol ebe indi-dili Pomate ane amolmol-gen ok. Eisir bwais ve ret in-gas Ngalau Yamar. Be ivang mul ve amolmol nalk ane ge as tas gitung.
20 Dangetok be yem unalgum gen dangete eisir ilgum ok bwaya. As mate walang ok yem unvarkei gwangne ge be unemb aim aplongg aim givin ta gwangne ge, be Ngalau Yamar ane gwangne niro yem ta be unes miengk tis as mate walang ok painge-ngge. 21 Unvang unsov Pomate ane ta viti ane lu painge ge, be unasge eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ane ta viti ete ve menihlang be amolmol tepwengge indi ok. Veik atob yem un-gas ebe ve unambweg matawangg aim nemb ta-ngge ok. 22 Yem unes aim tangg aim viti ru nitangi amolmol ebe aplos givin tavlu tavlu ge ok be indi. 23 Eisir ande vas gile luev ebe gitangi Pomate ane yev gile ok gikwai. Dangetok be yem unemb eisir ru seukie-ngge. Tangg aim viti ve amolmol be unemb is ru, bemem nangg aim undi aim ate ge velob eisir as gen tiate ete ilgum ilgum ok nirwel yem unde unsov eisir tiate etok aplo unvin.
Jut ane miengk ebe avo ges Pomate ok
24 Pomate atob nemb yem dabin vie-ngge be gen tiate ti gitangi ebe atob nisgul yem be unambieg ok ite molge. Atob ei ninggas yem tis yaun ma ge unde unambweg unvin ei nangge ane taku vie tis tangg aim vevie-ngge. 25 Pomate dongke ge ei eitit and Amol ebe geb eitit ru ve gisov kulkul ebe eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi gilgum ok ane. Dangetok be eitit avond nivwat Ei are. Ei dongke ge ei Amol (King) Bamo, be ei ane gwangne gitlek gwangne walang ok, be gen walang ok itwep ei ane gwangne ane lu ge. Ei gibweg dangetok ebe warik, be asonge nimbweg dangetok nemb ta-ngge. Yaun ano.