Revelesen
1
Yaun ebe Kilisi geb gitangi Jon ok
Warik yaun etenik giengk givuaivun ate-ngge, be ande Yisu Kilisi ginei binge. Pomate ges yaun nok ru gitangi Yisu veik Yisu nes gen ebe atob menihlang ok ru nitangi ane amolmol kulkul ane. Beti Ei gilgum be eitit tatpweng gen etok are dang-eteik; Ei geb ane angela ti gitangi ane amol kulkul ane ayeu Jon ginme be ginei yaun etok binge gitangi ayeu. Ayeu gali gen bambamo etok tepwengge gikwai beti ganei Pomate gabu Yisu Kilisi as yaun be ganei, Yaun etok yaun ano molge.
Amolmol ebe ivnaui Pomate ane yaun ebe ginei gipil gen ebe atob menihlang ok, be tis eisir ebe iute yaun etok ok, be amolmol ebe isov Pomate ane yaun ete ayeu garo gisov kapia etenik ane lu ge ok, eisir etok tepwengge tas vevias ge. Ve sawa etok atob menihlang kob atob Pomate nilgum gen bambamo ete ei ginei atob nilgum ok ano nile.
Jon ane kapia gitangi amolmol bui ane gitangi dubi 7
Ayeu Jon gab kapia etenok gitangi yem amolmol bui ane dubi 7 ete umbweg nangge Asia nok. Pomate ebe warik gibweg, be galkik gibweg be asonge ninme nindeb mul ane ok, atob nemb ane yaun bwaibwaya be tis ane ta vie nitangi yem nilek. Be ngalau 7 ebe ivarkei Pomate na ok, sotol ok atob inemb as yaun bwaibwaya be tis as tas vie nitangi yem nivin weik etok ge. Yisu Kilisi ei amol ebe ginei Pomate ane yaun walang ok roro-dongke ok. Be ei amol mate ane ebe gimdil vukuri nangge taku gimat ane ulu ok, be king nalk ane tepwengge as amol bamo ei. Ei ok atob nemb ane yaun bwaibwaya be tis ane ta vie nitangi yem nivin weik etok ge.
Ei ta viti ve eitit anongge beti gisin eitit and tiate ebe talgum ok tepwengge gikwai ve ei ate ane tuerk. Ei geb eitit ve ane amolmol-gen, be gilgum eitit metahlang ve Tame Pomate ane amolmol-gen ebe ivang isov Pomate be amolmol ane sawa ok. Ei Amol tis are bamo be ei ane gwang-ne atob niengk dang-etok nemb ta-ngge. Bingano.
Be unaute kob. Nivin ebe ei ve nimbweg nisov umbim aplo be ninumul ninme ok, atob amolmol walang ok matanos nitut nipil ei. Amolmol ebe warik es ei ta ve bili gile gisa ei-givsangin be iro ei ve i ok, atob tepwengge matanos nitut nipil ei nivin weik etok ge. Be amolmol nalk ane tepwengge atob indi ei love tas bua be inteng anongge. Bingano, gen dang-etok atob menihlang bingano ge.
Amol Bamo Pomate ei gwang-ne walang ok ane dabe ei dongke-ngge, be ei ginei: “Ayeu ate ayeu Amol mate ane be ayeu Amol mul ane.” Be Pomate nok ge ete gibweg ebe warik be galkik gibweg be mul ane atob ninme.
Jon gili Kilisi
Ayeu Jon angg amolmol-gen yem, be Yisu ane amolmol-gen eitit. Be eitit tepwengge tanggas bunam tis vavavne tavin it-ate, be eitit tepwengge tavang tasov Pomate ane gwang-ne ane lu. Eitit tepwe taro it-ate ta be tanggas gen bunam tavin it-ate. Be ayeu ganei Pomate ane yaun vusa, be ganei tis ebe aplongg givin Yisu ok, beti eisir itin ayeu be ile itak ayeu gabweg nusawa ti ital inei Patmos. 10 Be givin ebe Amol Bamo ane as-mate ok, Ngalau Yamar geb ayeu avwut be gaute avo ti weik ebe tavulk giteng ok. 11 Be avo nok ginei dang-eteik; “Mie nuro gen bambamo ete guli ok tepwengge nisov kapia be nomb nitangi amolmol bui ane dubi 7 eteik: Epeses, Smena, Pegamam, Taitaira, Sadis, Piladelpia, be Leodisia.
12 Beti ayeu garo nangg vukir ve nali nanei amol ret ete ginei yaun gitangi ayeu ok. Ayeu garo nangg vukir love gali lam gol 7 givarkei, 13 be gali gen ti weik ebe amolmol ok givarkei gisov lam gol 7 etok luvwe. Amol nok gino kup undib bamo love gile gitak ebe va tap-tape ok be gibiti bika gol gibagi luvwe pale. 14 Be dabe tulkwe tis dabe-lan bogbogo molge be matano weik ebe yev ok. 15 Be va tap-tape ringenk molge, be gaute ei avo weik ebe bui bambamo ane konge ok. 16 Be bage mol geb viteuk-aue 7 ta, be buyag undib ti ebe mate tavlu be tavlu ok meng-gihlang nangge ei avo, be buyag nok mate tiate molge. Amol nok na ringenk molge weik ebe as giro ringenk ok.
17 Ayeu gali ei love matanongg tumtumi be gabieg gale gatak be gayengk weik ebe ande gamat vunu ok gabloblo ei va. Bemem kob ei gitak bage mol giwei ayeu be ginei; “Upelk dang-etok bwaya. Ve ayeu amol mate ane be ayeu amol mul ane weik etok ge. 18 Ayeu gabweg matawangg dang-etok. Bingano, warik ayeu gamat vunu, bemem galkik ande mie ate guli gikwai ve ayeu atob nambweg matawangg dang-etok nemb ta-ngge. Be ayeu gab tanmat vunu, be tis amolmol ebe asonge inmat vunu nindeb mul ane ok as taku ane il-dabe dabin. 19 Dang-etok be mie nuro gen ete galkik guli nik be tis gen ete galkik giengk nik be gen ebe asonge menihlang ok, ane yaun nisov kapia nile. 20 Be viteuk-aue 7 ete galkik mie guli ayeu baingg mol gap ta ok be tis lam gol 7 etok, etok tuvweng gen ti ane. Be viteuk-aue 7 be tis lam gol 7 nok ane dabe dangeteik: Viteuk-aue 7 etok weik amolmol bui ane dubi 7 etok as angela. Be lam gol 7 etok weik amolmol bui ane dubi 7 etok.