Pol ane kapia gitangi amolmol Kolosi ane
1
Kilisi Yisu ane aposel ayeu Pol, ebe Pomate ta-givin be geb ayeu ok, be tis eitit and nune Timoti, eilu amei kapia etenik gitangi Pomate ane amolmol-gen be eilu amei nune-nggen ebe aplos givin Kilisi ebe imbweg nangge Kolosi ok.
Ayeu tangg givin ganei Tamand Pomate atob nemb ane ta-viti be tis ane yaun bwai-bwaya nitangi yem nilek.
Pol ges miengk ta-vie ane gitangi Pomate
Eilu as miengk gitangi eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi Tame Pomate be anei amei tangg-amei vie ve yem ane tis as-mate walang ok. Ve eilu aute binge gikwai ve yem aplongg aim givin Kilisi Yisu be tis ebe tangg-aim givin Pomate ane amolmol-gen tepwengge ok. Yem aim aplongg-aim givin tis aim tangg-aim givin ane dabe giengk gen ebe yem usge nangge gulumb ok. Pomate gipasang gen etok ve yem ane yapin. Be gen ete yem usge ok, ete nolge ute ane yaun be utpweng are gikwai givin ebe yaun ano gibielk ve yem vaku-ngge ok. Be yaun ano nok ete mateu ok. Mateu givang geb taku walang ok avwut nangge nalk be ges ano ano-ngge weik ete gilgum nangge yem, givin ebe mateu gibielk ve yem vaku-ngge be utpweng Pomate ane yaun bwai-bwaya are roro-ngge ok. Eitit and amol kulkul ane Epafras gibul mateu nok gitangi yem. Epafras nok ei Kilisi ane amolmol kulkul ane vie ti ebe giwel eilu be gilgum Pomate ane kulkul ok. Ei ginei gitangi eilu ginei galkik ande Ngalau geb luev tas givin ane gitangi yem gikwai.
Beti eilu aute be as miengk ve yem ane painge-ngge tis as-mate walang ok. Eilu as miengk be autani Pomate ve nemb dabas-gwet vie nitangi yem veik unatpweng gen ebe Pomate ta-givin ok ar-kare. Be ane Ngalau nemb dabas-gwet gen vevies walang ok ane be tis dabas-gwet ebe ve inatpweng mateu ane dabe are ok nitangi yem. 10 Veik unvang weik Amol Bamo ane amolmol-gen yem roro, be as-mate walang ok unalgum gen ebe ve nilgum Ei be ta-vevie ane ok ge. Kob atob aim kulkul vevies ete ulgum ulgum ok atob nes ane ano vevies ge be dabas-gwet ebe ve inatpweng Pomate are ok atob menihlang bamo-ngge nangge yem. 11 Eilu as miengk gitangi Pomate givin veik niro yem ta ve ane bogbogo ane gwangne, veik unvarkei gwangne be un-gas gen bunam walang ok tis aplongg-aim dongke-ngge. 12 Yem unei aim tangg-aim vie tis tangg-aim vevie-ngge nitangi Tamand ve ebe gilgum yem be ande gitangi ve un-gas gen ebe Pomate gipasang ve ane amolmol-gen yapin ok unvin, nangge ane taku bogbogo ane. 13 Ve Ei geb eitit ru be gigas eitit takwai gen tiate aiweng tumi ane, ane gwangne be gitak eitit tambweg tasov Natu ebe tang givin gitlek ok ane gwangne ane lu. 14 Be Amol nok ete gigas eitit takwai gen tiate ane gwangne be gisin eitit and tiate walang ok gikwai.
Yaun gipil Yisu tis ane kulkul
15 Kilisi Ei gigas Pomate ebe gitangi ve tandi Ei ite ok ane na roro-ngge. Be gen bambamo ete Pomate gipasang ok, as Amol Bamo Ei dongke-ngge. 16 Ve Pomate gipasang gen walang ok, gen ebe giengk gulumb ok be gen ebe giengk nalk ok be tis gen ebe gitangi tandi ve matanond tis gen ebe gitangi ve tandi ite ok, be tis gwangne walang ebe emb amolmol dabin ok be pomate bingkasop ane be amolmol ebe tis ares ok be tis gwangne nalk etenik ane. Gen bambamo etok Pomate gipasang ve Kilisi dongke-ngge ane gwangne. Be etok Kilisi ge ane gen bambamo etok tepwengge. 17 Gen walang etok tepwengge meng-gihlang ite nangge be Kilisi gibweg gimungg. Be gen etok tepwengge isov Ei dongke-ngge ane gwangne ane lu be geb dabin. 18 Ei weik amolmol bui ane dabas tulkwe be amolmol bui ane weik Ei utle ulis. Ei Amol mate ane ebe gimdil nangge taku gimat ane ulu ok, be gen walang ok ane dabe giengk Ei dongke-ngge, be Ei dongke-nge geb gen tepwengge dabin. 19 Ve Pomate ta-givin ginei Natu ninggas Ei ane luev gen walang ok ane nitangi ge. 20 Pomate ta-gitung ve nirwel gen tepwengge nitangi Ei ate nile, beti geb Natu be ges gen walang ok ane gwangne vun-kunu. Pomate geb Natu be gipto ane tuerk gisov ei-givsangin beti geb yaun bwai-bwaya gitangi gen tepwengge ebe ivang nalk tis gulumb ok.
21 Warik yem uvang aikawe ukwai Pomate be aim tiate bambamo ebe ulgum be tangg-aim gitung gitung ok ete gilgum yem be os valir gitangi Pomate. 22 Bemem galkik gisov ebe Ei ate Natu gimat vunu ane ok ge, beti ande yem mohlang weik Pomate ane nune-nggen veik ninggas yem vie-ngge tis aplongg aim sang vie-ngge be yaun ma ge unde unambweg nindeb Ei na ane. 23 Bemem unvarkei gwangne be aplongg aim nivin mateu ete warik ute gimungg mate ge ok be unemb aim ate dabin vie-ngge, velob gen ti ninme be nirwel yem aim aplongg-aim givin etok nikwai gen ebe usge ve un-gas ok. Be mateu ete yem ute-ute ok, ane amol kulkul ane ti ete ayeu ik. Amei algum kulkul ve anei mateu nok gitangi amolmol tepwengge ebe imbweg nangge nalk ok.
Pol geb amolmol bui ane nangge Kolosi ru
24 Be galkik etenik Kilisi ane vavavne ebe gigas ok, dani ete giengk nik nangge. Be ayeu tangg vevie-ngge ve ganei nawel Kilisi be nanggas Ei ane vavavne dani etok tepwe. Kilisi utle ulis nok ete amolmol bui ane ok. 25 Pomate Ei ate geb ayeu ve yem amolmol bui ane aim amol kulkul ane. Be geb kulkul etok gitangi ayeu ve nanei ane mateu nitangi yem. 26 Warik gimungg ane yaun etenik givuaivun ate giengk aplo ge gitangi amolmol tepwengge, bemem galkik ande meng-gihlang taku gitip be Pomate ane amolmol-gen iute. 27 Pomate tang gitung ve ginei ane amolmol-gen inatpweng Ei ane yaun tis ane bogbogo vie molge ebe givuaivun ate ge ok are, love amolmol gitip ane ok inatpweng are nivin. Be yaun ebe givuaivun ate ge ok ete dangeteik: Kilisi givang givin yem beti atob yem un-gas Pomate ane bogbogo unvin. 28 Beti amei algum ve anei Kilisi ane yaun binge gitangi amolmol walang ok. Amei as bing be ambul dabas-gwet vevies walang ok gitangi amolmol walang ok veik an-gas eisir antangi Pomate na ande weik amolmol ebe ivarkei gwangne be ivang ivin Kilisi ok. 29 Beti ayeu gab tulkwangg vier be galgum kulkul bamo molge, be Kilisi ane gwangne ebe geb gitangi ayeu ok ete giro ayeu ta.