Kapia gitangi amolmol Hibru ane
1
Pomate geb ane yaun gitangi eitit
Warik gimungg ane Pomate geb ane yaun be ges ane luev walang molge gitangi eitit tumbud-gen be meng-gihlang nangge ane amolmol kulkul ane ebe inei Ei ate avo ukwas binge ok avos. Bemem galkik sawa mul ane etenik, Ei ate Natu ginei yaun gitangi eitit gisov avo roro-ngge. Pomate geb Natu nok ve nemb gen walang ok dabin. Be Ei gipasang gulumb tis nalk etenik ve Natu nok ane gwangne givin weik etok ge. Ei weik Pomate ane bogbogo ane aivi, be weik Pomate Ei ate roro-ngge. Ei ane yaun ane gwangne gitlek be ane yaun etok ge ete giro gen walang ok ta. Ei gilgum kulkul ve gisin amolmol tepwengge as tiate ebe ilgum ok gikwai, bekob gireu gile gibweg gideb Tame Pomate bage mol ane nangge gulumb.
Pomate Natu gitlek eisir angela
Ei Amol tis are bamo molge. Ve ares ete Pomate gital gipil Ei ok, etok vie molge be gitlek angela ares. Ve givin ebe warik Pomate ginini ebe gital angela ti be ginei;
“Ayeu natungg mie.
Be galkik etenik mie Tamem ayeu.”
Be Pomate ta gisgil ebe ginei gitangi angela ti be ginei; “Ayeu weik mie Tamem roro, be Mie weik Ayeu Natungg.” Pomate ginini ebe ginei yaun dangetok gitangi angela ti ok, ma molge!
Bemem givin ebe Pomate veve nihlin Natu mate ane be nisov nalk ninme ok, be Ei ginei; “Pomate ane angela tepwengge atob inei uie be ines miengk nitangi Ei.”
Be Ei ginei yaun gipil angela dangeteik:
“Pomate gilgum ane angela be meihlang weik ebe wavin ok;
Be gilgum ane amolmol kulkul ane be meihlang weik ebe yev ane vavavne ok.”
Bemem Ei ginei yaun gipil Natu be ginei;
O Pomate, Amolmol tepwengg as Amol Bamo Mie; Be asonge numbweg dangetok nemb ta-ngge. Mie gob am amolmol-gen dabin ane luev vie be roro dongke.
Mie tam givin luev vie, be buam ve luev mongai tinas ane. Beti Pomate Miam Pomate roro, gilgum be mie tam vevie-ngge. Ei avo ges mie gitlek miam nune-nggen subu.”
10 Be Pomate ginei yaun ti givin dangeteik;
“Amol Bamo, warik gimungg ane Mie gob nalk etenik. Be gupasang gulumb ve Mie ate bagem.
11 Gulumb tis nalk asonge ma nikwai;
Bemem Mie atob numbweg dangetok nemb ta ge. Be gen walang etok asonge bagbagi weik ete kup tis kambam ok.
12 Atob Mie numual gen bambamo etok weik ebe imual kup tis kambam ok. Bemem Mie ate atob nuvang dangetok nemb ta-ngge.”
13 Be warik Pomate ginei yaun ti dangeteik;
“Mie numbweg numbloblo ayeu ge love ayeu natak miam amolmol ebe atob inya-yaing mie ok, tepwengge inatuep mie vam ane lu kob.”
Warik Pomate ginei yaun ti dangetok gitangi angela ti me ma? Ma yapin!
14 Eisir angela weik ngalau ebe ilgum Pomate ane kulkul ok. Be eisir nok ete Pomate gihlin eisir ve inemb amolmol ebe Pomate ve ninggas is ok ru.