2
Nivin ebe Pomate ve ninggas eitit vukuri ok, etok gen bamo molge
Dangetok be eitit tanemb yaun ete nolge taute gikwai ok dabin be tansov ane lu vie-ngge. Be yaun ebe warik Pomate geb gitangi ane angela be inei vusa ok, ande ano gile. Dangetok be amolmol ebe isov yaun etok ane lu ite ok, atob in-gas vavavne ve as gen tiate ete ilgum ok ane. Bemem Pomate gilgum kulkul bamo molge, beti galkik etenik ande Ei gigas eitit gikwai ve ane gen. Dangetok be ginei eitit tanavkir dumand nitangi Ei, okob eitit gitangi ebe atob tanpelk tankwai gen bunam ete Ei ve nemb nitangi eitit ok ite. Warik Amol Bamo ginei yapin ginei Ei ninggas eitit ve ane gen. Beti amolmol ebe iute yaun etenik givin ok, inei gitangi eitit be inei; “Yaun ete Amol Bamo ginei ok, ano molge.” Be Pomate Ei ate ok ginei lavo gitangi eitit givin, ve gilgum gen bwalbwale be tis gen bambamo be gen gwangne gwangne subu be gibwas ane Ngalau Yamar gitangi amolmol gitangi ebe Ei ate ane ta gitung ok.
Pomate gigas eitit ve ane gen gikwai, beti Yisu Ei eitit and Amol Bamo
Be nalk ete eitit tanei ane yaun tavang ve asonge menihlang ok, Pomate geb eisir angela ve inemb dabin ite ma. Ve yaun ti ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Amol nok ei ret, beti Mie tam gitung Ei? Be amolmol Natus etok ei ret beti Mie gob Ei dabin?
Sawa undib ite be Mie gutak Ei gisov eisir angela as gwangne ane lu seukie-ngge.
Be Mie gob bogbogo tis ares bamo gitangi Ei be gikuk weik ebe gululung ok.
Be gob gen walang ok gitangi Ei dongke-ngge ve nemb dabin.”
Bingano, Pomate geb gen walang ok gitangi amolmol ve inemb dabin, beti eitit tatpweng are tanei gen walang ok isov amolmol as gwangne ane lu ge be gen ti giengk ve ebe atob Ei nemb dabin ok ite. Bemem galkik ande tali eisir etok as ti ebe geb gen walang etok dabin ok vukuri ite. Be tali Yisu dongke-ngge. Warik manang ite be Pomate gitak Ei gisov angela as gwangne ane lu seukie-ngge, bemem Ei gibweg sawa undib ite veik nes Pomate ane ta givin ru, be gimat vunu veik nemb amolmol tepwengge ru. Be gisov Ei ane gimat vunu etok ane ge, beti galkik eitit tali ande Ei gikuk bogbogo be tis ares bamo weik ebe gululung ok.
10 Pomate Ei gen walang ok ane dabe be Ei gipasang gen tepwengge. Ei ta givin ve ninggas natu-nggen anongge inde be in-gas Ei ane bogbogo invin, beti gilgum be Yisu gigas ane vavavne. Be vavavne tis gen bunam ete Yisu gigas ok, ete gilgum be Ei meng-gihlang Amol Bamo ebe geb amolmol ru ok.
11 Be Ei Amol dongke etok ebe gisin amolmol as tiate gikwai be gilgum amolmol be meihlang amolmol vie ane ok. Amolmol ete ande Ei gilgum eisir be meihlang amolmol yamar ok be tis Ei ate, eisir tepwengge Tamams dongke-ngge. Beti Yisu maimae ve ebe gital eisir ginei “male-nggen” ok ite ma.
12 Ve Ei ate ginei gikwai ginei;
“Pomate, Atob ayeu nanei Mie arem vusa nitangi angg male-nggen.
Bingano, atob ayeu nanei Mie arem nisov uie navarkei amolmol bui ane nas.”
13 Be ginei yaun ti vukuri dangeteik;
“Atob Ayeu tangg nitung Pomate dongke-ngge.”
Be ginei ti dangeteik;
“Tau-uli ayeu e; Ayeu ete gabweg ik. Be nunus avie be amol ebe Pomate geb ok ete imbweg ivin ayeu imbweg ik.”
14 Be nunus avie be amol ebe Pomate geb is ok, eisir utlas ulis nalk ane, beti Yisu ok ei utle ulis nalk ane weik ete eisir ok weik etok ge. Ei gilgum dangetok veik nimat vunu be niaing amol ebe ane gwangne gitangi ve nes amolmol vunkunu ok nikwai. Amol nok ete Sadam Ei ate. 15 Veik nemb eisir ebe ipelk ve tanmat vunu be emb kulkul sinsin-ge tis ebe warik be painge love galkik as mate etenik ok ru. 16 Beti galkik ande eitit tali be tatpweng are tanei Ei geb eisir angela ru ite, ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik;
“Ei geb Ablaham ane vaku gen ru.”
17 Dangetok beti Ei atob ninggas male-nggen subu be menihlang weik eisir roro-ngge. Be Ei atob menihlang Amol Bamo da ane gwang-ne ti ebe ve nemb da nitangi Pomate ve nisin amolmol as tiate nikwai ok. Ei Amol ta viti ane be gilgum ane kulkul walang ok vie-ngge. Ei atob nemb da ebe ve nisin amolmol tepwengge as tiate nikwai ok. 18 Sadam gitpungi Ei be ginum ane rulk gikwai. Beti Ei gitangi atob nemb amolmol ebe Sadam gitpungi is ok ru nivin weik etok ge.