4
Be yaun ebe warik Pomate gibiti ok ete giengk nik nangge. Ve Pomate ginei dangeteik ginei: “Yem atob unsov awangg taku unde unambweg be unyap.” Dangetok be eitit tanpelk ve it ate ane velob amolmol subu invang inatlek taku ebe ve tanyap tanambweg ok. Ve eitit ok ande taute mateu givin weik ete warik amolmol Israel ane iute ok. Bemem mateu ete eisir iute ok, gipasang eisir ite, ve eisir iute mateu denang ebe wavin gireu ei lan ok be aplos givin mateu nok ite, ve bwais ve ret inpasang niengk aplos.
Dangetok be eitit ete ande aplond givin nik, atob tansov taku etok tande be tanyap tanambweg. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Ayeu tangg vavis anongge gitangi eisir be ganei, ‘Bingano molge. Eisir atob insov inme inambweg invin ayeu be inyap ite molge.’ ”
Pomate ges ane kulkul ebe gilgum ve gipasang gulumb tis nalk ok vunu gikwai kob ete ginei yaun etok. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei yaun gipil as mate etok dangeteik:
“Pomate gipasang gen walang ok love ma gikwai, be as mate bage tavlu be ano ailu (7) ane ete Ei gibweg be giap.”
Beti ve Pomate nok ge ginei yaun ti vukuri dangeteik:
“Eisir atob insov inme be inyap invin Ayeu ite molge. Ma yapin!”
Beti galkik yaun etok ete giengk painge giengk nik. Be eisir ebe warik iute Pomate ane yaun (mateu) gimungg ok, ete atob insov Pomate ane taku inde ite. Ve gisov eisir aplos givin ite. Bemem amolmol subu ete galkik ivang nik, ete atob insov inde be inyap invin Ei. Sonda bamo walang gile gikwai kob ete Pomate geb as mate ti vukuri be gital ginei “As mate etenik.” Be Ei geb yaun nok gitangi Dawit be ginei vusa. Yaun nok, nolge eitit taute gikwai dangeteik;
“As mate etenik ginei yem ute Pomate avo, okob un-gilgili aplongg aim bwaya.”
Ginei warik Josua nilgum be eisir insov Pomate ane yaun ane lu ge be insov Pomate ane taku inde be inyap inambweg, okob Pomate gitangi ebe atob ninei yaun nipil as mate ti vukuri nindeb mul ane ok ite. Dangetok be sawa ebe Pomate ane amolmol-gen ve inyap, weik ete warik Pomate Ei ate giyap ok, ete giengk nik nangge. 10 Ve amolmol ebe atob insov Pomate ane taku inde be inyap inambweg weik ete warik Pomate giyap ok, ete atob inyap ve as kulkul ebe ilgum ok ane, dangete Pomate giyap ve ane kulkul ane ok. 11 Dangetok be eitit tepwengge lolond painge-ngge ve tansov taku ebe ve tanambweg be tanyap tanvin Pomate ok tande, velob eitit and amol ti nivang nitlek luev etok be nimbieg dang ebe warik amolmol Israel ane ok. Ve gisov eisir aplos givin Pomate ite. 12 Pomate ane yaun (mateu), ei yaun matawas ane be ane gwangne gitlek be mate molge gitlek buyag valir ane ebe mate tavlu be tavlu ok. Be ginei ve niure amolmol, atob nile gulunge molge love niure dalgos matawas ane be tis utland ulis be tulkuand ane walo aplo ane ok tepwengge gilkili be ma. 13 Be gen ti giengk gitangi ebe atob nimumu ate ve Pomate ok ite molge. Ve Pomate gili gen walang ok ginei gen dongke-ngge. Dangetok be atob eitit tanei and gen bambamo ebe talgum be tanei ok tepwengge nitangi Ei dongke-ngge.
Yisu Ei eitit and Amol Bamo da ane ebe ve nemb da nitangi Pomate ok
14 Dangetok be eitit tanemb and aplond givin ete tanei tanei tavang nik ta gwangne-ngge. Ve eitit and Amol Bamo da ane ti ebe gisov Pomate ane taku ano roro-ngge gile be gibweg gideb Pomate na ok, ete givang nik. Amol nok, ei Pomate Natu Yisu Ei ate. 15 Eitit ate and gwangne gitangi ebe atob tanambweg tanwei gen tiate ane gwangne ok ite, bemem eitit and Amol Bamo da ane etok weik amol ti ebe atob ta viti ve eitit ite ok ite. Ma molge. Be gen tiate bambamo ete gitpungi eitit givang nik, ete nolge gitpungi Ei gikwai. Bemem Yisu gisov eisir as yaun ane lu ite molge.
16 Dangetok be eitit tanpelk bwya, be tanvang roro-ngge tantangi Pomate ane taku ebe gen vevies giengk ok tande. Ve nangge etok atob eitit tanvang tansov Pomate ane ta viti aplo be Ei atob nemb eitit ru nivin ebe gen bunam ret ve menihlang ok.