5
Eisir bambamo da ane ebe emb da gitangi Pomate ok, eisir ate as amolmol-gen emb eisir ve inwel as amolmol-gen be inemb da nitangi Pomate ve as amolmol-gen as tiate ane. Be ei amol etok ge ete gitangi ebe ve nemb bing bwaibwaya nitangi amolmol ebe aplos dadani be tis eisir ebe ivkir dumas gitangi Pomate ane luev ok. Ve gisov ei ate ok ei amol sin-ge ti be ei ane gwangne gitangi ite, dangetok be atob ei nemb da nitangi Pomate ve ane amolmol-gen as tiate ane be tis ei ate ane tiate ane nivin weik etok ge.
Be kulkul ete ve inemb da nitangi Pomate ok, ei gen tis are ti. Beti amol ti gitangi ebe atob nindang ate be nemb ate ve kulkul etok ane ok ite. Ma molge. Etok Pomate Ei ate ge atob nemb amolmol ve kulkul etok ane dang ebe warik geb Alon ok.
Dangetok be Kilisi ok weik etok ge, Ei gidang ate be geb ate ve nilgum kulkul etok ite. Ma! Pomate Ei ate geb kulkul etok gitangi Ei. Ve Pomate ginei gitangi Ei be ginei:
“Galkik etenik, Ayeu Natungg Mie roro,
Be Mie Tamem Ayeu.”
Be Pomate ginei yaun ti vukuri dangeteik:
Atob Mie nunggas kulkul da ane ninggas ta-ngge weik ete Melkisedek ok.
Givin ebe Yisu meng-gihlang weik amolmol be givang givin amolmol nalk ane ok, Ei ges ane miengk avo bamo-ngge gitangi Pomate tis matano rulu ge ve Pomate nemb Ei ru nangge ane gen bunam gimat ane. Be Pomate giute Ei avo-ngge, ve Ei Amol bwaibwaya ane ti be gisov Pomate ane yaun ane lu vie-ngge. Yisu Ei Pomate Natu, bemem Ei gibul ate ve ninggas gen bunam tis vavavne, love ande talngavo-ngge ve Pomate ane yaun walang ok. Ei gigas vavavne be gimat vunu bekob matawe be gimdil vukuri nangge taku gimat ane gikwai kob ete meng-gihlang weik amolmol tepwengge ebe isov Ei ane yaun ane lu ge ok, as Amol ebe ve nemb eisir ru be inambweg matawas invin Ei nemb ta-ngge ok. 10 Beti Pomate geb ei be gital Ei ginei “Amol Bamo da ane, weik ebe Melkisedek ok.”
Tanemb it ate dabin vie-ngge, be tanavkir dumand nitangi Pomate bwaya
11 Melkisedek ane yaun walang molge ete giengk nik, be amei tangg amei givin ve anei nitangi yem be unaute kob. Bemem atob kulkul bamo molge nitangi amei ebe ve anei tis ane lavo vevie-ngge nitangi yem ok. Ve yem aplongg aim dadani nangge be gitangi ebe atob inaute yaun be unatpweng are seukie-seukie ok ite. 12 Nolge Sonda bamo walang molge gile gikwai, be sawa etok gitangi ebe nolge yem ate aim amolmol subu meinahlang ve gidung ok. Bemem yem weik ebe nunus ok beti tangg aim givin ve amolmol ebeok subu inbul yem ve Pomate ane yaun (mateu) ane dabe painge-ngge. Yem godongg aim gisa rur ge nangge, be gitangi ebe ve unen ben gwang-ne gwang-ne ok ite. 13 Eitit tatpweng are gikwai ve amolmol ebe inum rur ge nangge ok, eisir weik ebe nunus muele ok be gitangi ebe ve inatpweng gen arkare ok ite. 14 Be ben gwangne etok weik amolmol ebe nolge bambamo be itpweng gen arkare gikwai ok, beti eisir gitangi ebe ve inatpweng gen vie be tiate are ok.