6
Dangetok be eitit tantau ete tanei yaun gipil Kilisi ane yaun ane dabe painge-ngge ok. Eitit tandi be tanei and yaun weik amolmol ebe itpweng gen arkare gikwai ok. Be tanaspun tuelk nam ane ge ite, be tandumul tande tanro yaun muanggane ebe ve tanro it ate vukir tankwai and kulkul bambamo ebe dalgos matawas ane ma ok vukuri bwaya. Be tis ebe aplond givin Pomate be yaun bui sanggu ane, be amolmol ebe nolge imat vunkunu be ve inamdil vukuri ok, be tis ebe asonge amolmol tiate ane in-gas vavavne nemb ta-ngge ok ane bwaya.
Eitit tandi be tanalgum and gen walang ok, weik amolmol ebe itpweng gen arkare. Veik ginei Pomate ta nivin, kob atob eitit tanalgum and gen walang ok vie-ngge dangetok painge-ngge.
Ve amolmol ebe nolge Pomate ane bogbogo giro eisir be itpweng gen vevies gulumb ane are, be inggas Ngala Yamar, be itpweng Pomate ane mateu ane gen vevies ane gwangne ebe asonge menihlang nindeb mul ane ok gikwai ok, eisir etok ginei inavkir dumas nitangi Pomate, okob atob lolos ve ebe inro is ate vukir intangi Pomate inde vukuri ok, bemem atob inalgum be nitangi ite. Ve ginei eisir inalgum gen dangetok, atob weik ebe es Pomate Natu gireu ei givsangin vukuri be amolmol inei yaun ungglus-ungglus gipil Ei vukuri ok.
Nalk sawa ti ebe ur gisov gigas ta-ngge ok, ginei nemb amolmol ebe ivro ben gisov nalk sawa etok ok ru be nes ane ano vevies ge, atob tanatpweng are seukie-ngge tanei Pomate giuv avo ukwas giwei nalk sawa etok. Bemem ginei wal duduli be vuavue nireu love nes ben um etok ane vunu be nes ane ano vevie ite, atob Pomate nili um etok tiate be atob nitak yev nisov nindeb mul ane.
Angg nune-nggen; Bingano molge. Yaun bambamo ete amei anei gitangi yem nok etok bunam molge. Bemem amei ali be atpweng are anei Pomate atob nemb gen vevies ge nitangi yem. Be gen vie nok, ete Pomate atob nemb yem ru. 10 Pomate Ei weik amol ti ebe atob ta nivalngan yem aim kulkul tis aim tangg aim givin ebe ulgum ve Ei ane ok ite ma. Ei Pomate be atob ta nitung yem painge-ngge. Yem aim tangg aim givin etok gilgum beti omb Pomate ane amolmol-gen ru tis ebe warik be painge love galkik as mate etenik. 11 Be amei tangg amei givin anongge anei yem tepwengge un-gas aim luev vie etenik ta gwang-ne ge niengk aplongg aim nitang tangi ge love unmat vunu sin-ge. Be gen ete yem aplongg aim givin be usge uvang ok, gen etok atob tepwengge ano nile. 12 Amei bwaingg amei ve ret andi yem utlangg aim bua, yem unalgum weik amolmol subu ebe aplos givin be iro is ate ta love inggas gen ebe Pomate gibiti ane yaun ve nemb ok ane ano.
Pomate ane yaun ebe gibiti ok, etok ano molge
13 Givin ebe Pomate gibiti ane yaun gitangi Ablaham ok, Ei ginei be girusu bage gitangi Ei ate givin, ve amol ti ebe gitlek ei be gitangi ebe ve Pomate ninei yaun be nirusu bage nitangi amol etok ok givang ite. Pomate Ei dongke-ngge. 14 Beti Pomate ginei ane yaun be ginei:
“Ayeu ganei gikwai ganei atob ayeu nas miengk niwei mie, be nalgum be miam vaku-nggen meinahlang bon-ge.”
15 Beti Ablaham utle bua ite, ei giro ate ta be gisge gen ebe Pomate gibiti ane yaun ge ve atob nemb nitangi ei ok ane ano.
16 Dangeteik; Amol ti ginei nimbiti ane yaun ti, atob ei nital amol ti ebe are bamo gitlek ei ok bekob ninei ane yaun nok. Beti ei ane yaun etok atob nes yaun ret ebe amolmol subu ve inei ok gili, ve gisov ei ginei ane yaun etok be girusu bage givin. 17 Be luev etok ge ete Pomate ta givin ve nes ru nitangi amolmol ebe asonge in-gas gen ebe Ei gibiti ane yaun ok. Beti Ei ginei ane yaun be girusu bage givin. 18 Dangetok be gen ailu etok gitangi ebe atob Pomate niwel avo vukuri ok ite. Ve Pomate Ei amol bingkasop ane kobti. Dangetok be yaun etok niro eitit ebe tapelk tale tas itate susweng tareu Pomate ok aplond ta, be tanemb gen ebe tasge ve tan-gas ok ta gwangne ge niengk aplond. 19 Be gen ete ve tanasge ok, etok weik angga ei-vovo ane ebe ve nemb eitit ta ok. Be angga nok giengk gisov gile molge, giengk lum yamar gulumb ane, ane aplo ti ebe isil ve kambam ok. 20 Yisu Ei giwel eitit tepwengge be gimungg gisov nam aplo etok gile veik nemb eitit ru. Ei Amol Bamo da ane ti ebe asonge nimbweg dangetok nemb ta-ngge weik ete Melkisedek ok.