7
Melkisedek ane yaun
Melkisedek etok ei amol bamo ti ebe geb amolmol dabin nangge Salem ok. Be Pomate ebe gibweg einggoto molge ok ane amol da ane ti ete ei ok. Warik, Ablaham ges valir gitangi amolmol bambamo (king) ebe emb amolmol dabin ok be ges is vunkunu love ma gikwai be ginumul ve nivang love gile vunge ve Melkisedek nok nangge luev, be Melkisedek ges miengk giwei ei. Bekob Ablaham geb ane gen walang ok ane ano dongke dongke be givnawi love gitangi 10-10 be geb gitangi Melkisedek ve da. (Ares Melkisedek, ane dabe dangeteik; Amol Bamo yaun ano ane). Be ei amol bamo (king) ebe geb amolmol dabin nangge Salem ok, beti ei are ane dabe ti dangeteik; (Amol Bamo yaun bwaibwaya ane). Eitit taute Melkisedek tame gabu tine be tis tumbu gen as yaun ti ite molge, be tanini sawa ebe tine gikuv ei be tis sawa ebe gimat vunu ok weik etok ge. Ei weik ebe Pomate Natu ok, be ei amol da ane ebe gibweg dangetok ok.
Yemtol ebenik, Melkisedek ei amol bamo ti. Beti eitit tumbund mate ane, Ablaham, geb ane gen walang ok ebe gigas nangge valir ok, ane ano dongke dongke be givnauwi gitangi 10-10 be geb gitangi ei.
Liwi ane vaku gen ebe inggas kulkul da ane ok, eisir as luev giengk dangetok ve atob invwat gen walang ok ane ano dongke dongke nangge amolmol Israel ane be inavnauwi love nitangi 10-10 be inemb ve da. Be amolmol Israel ane as dani ete Liwi ok roro, ve eisir tepwengge tumbus dongke Ablaham. Bemem Liwi ane vaku-nggen ivwat gen nangge amolmol Israel ane. Be Melkisedek ei meng-gihlang nangge Liwi ane vaku gen ite, bemem ei givwat gen walang ok ane ano 10-10 gitangi-ngge nangge Ablaham, bekob ges miengk giwei Ablaham, amol ebe Pomate gibiti ane yaun gitangi ok. Dangetok be eitit tatpweng gen etok are gikwai, ve amol ebe ges miengk giwei amolmol ok, ei are bamo gitlek amol ebe gigas miengk ok. Liwi ane amolmol da ane ebe ivwat gen walang ok ane ano 10-10 gitang-tangi ge ok, atob inmat vunkunu. Bemem Melkisedek ebe givwat gen walang ok ane ano 10-10 weik ete eisir ok, ete ane yaun giengk Pomate ane kapia dangeteik; “Ei gibweg matawe.” Dangetok be atob eitit tanei dangetok tanei; Givin ebe Ablaham geb ane gen walang ok ane ano 10-10 gitangi Melkisedek nangge luev ok, ete weik ebe Melkisedek givwat gen etok nangge Liwi ok givin weik etok ge. 10 Ve givin sawa etok ete Ablaham tumbu Liwi meng-gihlang ite nangge.
11 Ginei amolmol Juda ane as amolmol da ane tis as yaun gitangi ebe ve nipasang amolmol tepwengge as yaun love Pomate nital eisir ninei amolmol vie ane ok, okob gimdom be Pomate geb amol da ane ti vukuri weik Liwi tumbu Alon ite be geb amol ti ebe weik Melkisedek ok be ginme? 12 Ginei amolmol da ane in-gas kulkul etok inwel is ate vukuri be vukuri, okob atob tanwel Mose ane yaun ok nivin weik etok ge! 13 Yaun etenik gipil eitit and Amol Bamo ebe meng-gihlang nangge eisir vu ti ok. Bemem Ei ane bambamo-nggen inini ebe inggas kulkul da ane ok. Ma molge. 14 Eitit tepwengge tatpweng are gikwai tanei eitit and Amol Bamo meng-gihlang nangge eisir vu ti ebe ital inei Juda ok. Bemem Mose ginei yaun ti dangetok gipil eisir vu etok ve ebe asonge in-gas kulkul da ane ok ite! Ma molge.
Yisu ei amol da ane ti weik ebe Melkisedek ok
15 Amol da ane ete meng-gihlang vukuri be weik Melkisedek ok, ane dabe givuaivun ate ite, giengk gitip ge. 16 Ve ei meng-gihlang nangge tuerk, me ane tumbu gen emb kulkul da ane gitangi ei ite. Ma molge. Etok matawas ebe gitangi ve nimat vunu ite ok, ane gwangne geb kulkul etok gitangi ei. 17 Ve Pomate ginei dangeteik;
“Mie atob numbweg dangetok nemb ta ge weik ete Melkisedek ok.”
18 Pomate ande gitin luev muanggane ebe warik ok gikwai ve luev nok ande ane gwang-ne ma be gitangi ebe ve nemb eitit ru ok ite. 19 Ve Yaun ete Mose geb gitangi eitit ok gitangi ebe atob nipasang gen ti love vie molge ok ite. Bemem galkik ande Pomate geb luev vie molge ti vukuri, beti eitit tasge luev nok ve ninggas it tande tanambloblo Pomate.
20 Yaun mate ane ginei dangeteik; Amol ti gibiti yaun be girusu bage gimungg bekob geb amolmol ebe ve inemb kulkul da ane ok ite molge. Ma molge. 21 Bemem Pomate Ei ate, Ei ginei bingano be girusu bage givin, beti geb kulkul da ane gitangi Yisu. Pomate ginei gitangi Yisu dangeteik:
“Amol Bamo ginei bingano be girusu bage gikwai, be gitangi ebe atob niwel avo vukuri ok ite. Ayeu ande gatak kulkul da ane gisov Mie bagem be atob niengk dangetok nemb ta-ngge.”
22 Dangetok beti galkik luev vaku ete ve inei yaun be inrusu bais ok, ei vie molge gitlek luev mate ane.
23 Be luev ti vukuri dangeteik; Warik amolmol ebe emb kulkul da ane ok anongge molge ve gisov eisir imat vunkunu be iwel-iwel is ate, ve eisir gitangi ebe atob inambweg matawas nemb ta-ngge ok ite. 24 Bemem Yisu, Ei atob nimbweg matawe dangetok nemb ta-ngge, beti amol ti gitangi ebe atob niwel Ei be ninggas kulkul da ane vukuri ok ite. Ma molge. 25 Beti galkik be asonge niengk dangetok; Ei atob nemb amolmol ebe tas gitung Ei be ivang itangi Pomate ile ok ru. Ve gisov atob Ei nimbweg matawe nemb ta-ngge be ninei eisir as yaun nitangi Pomate veik Pomate nemb eisir ru.
26 Yisu Ei Amol Bamo da ane ti ebe ve nemb eitit ru ok, be Ei Amol Yamar be yaun bingkasop ane ti me yaun tiate ti giengk Ei aplo ite molge. Ei gigil-gili ate gitangi gen tiate walang ok. Ei Amol Bamo gulumb ane roro. 27 Be Ei weik amolmol da ane subu ite ma. Ei ta gisgil ebe geb da tis as mate walang ok ve Ei ate ane tiate ane bekob geb ti vukuri ve ane amolmol-gen as tiate ane weik ete amolmol da ane subu ilgum ilgum ok. Ma molge. Ei geb da dongke-ngge givin as mate dongke-ngge be gitangi. Givin ebe gimat vunu gireu ei givsangin ok. 28 Mose ane yaun geb amolmol ebe gitangi ve inalgum gen tiate subu ok, ve inemb kulkul da ane. Bemem yaun ebe Pomate gibiti gideb mul ane be girusu bage givin ok, ete geb Ei ate Natu ve nemb kulkul da ane, be Ei Amol vie yapin be asonge nimbweg dangetok nemb ta ge.