8
Yisu Ei eitit and Amol Bamo da ane
Yaun bambamo ete galkik amei anei ok ane dabe dangeteik;
Kilisi, Amol ebe geb kulkul da ane dangete galkik amei anei gimungg ok, ete eitit and Amol Bamo Ei. Be Ei gisov gulumb gile be gibweg giwei Amol Bamo gulumb ane, ane lopong gideb Pomate bage mol ane. Be Ei geb kulkul da ane nangge taku yamar ano roro ebe giengk Pomate ane lum yamar bes aplo ok. Be lum bes nok, amol ti gipasang ite ma, etok Amol Bamo Ei ate bage gipasang ane gen.
Eisir ebe emb kulkul da ane ok as luev dangetok ve atob eisir invwat gen vevies walang ok be inemb ve da nitangi Pomate. Beti Yisu ok weik etok ge, bemem atob Ei nemb da nitangi Pomate nivin as mate dongke-ngge, be wat nilgum ti vukuri be vukuri ite. Ginei Ei nivang ete nalk nik, okob atob Ei weik amol ebe geb kulkul da ane ok ite. Ve amolmol da ane ebe ilgum kulkul gitangi ebe Mose ane yaun ginei ok ete ivang nik. Be kulkul ete eisir ilgum ok, etok weik eisir itpungi gen ebe giengk gulumb ok ane dalgo ge. Ve givin ebe Pomate ginei gitangi Mose ve nispun lum yamar bes natu ti ok be ginei; “Mie nupasang gen walang ok vevie-ngge nitangi tuvweng ete warik Ayeu gab gitangi mie nangge matendubi ok roro-ngge.” Bemem Kilisi ei geb ane kulkul da ane vie molge gitlek eisir ebe isov yaun muanggane ane lu be emb kulkul da ane ok. Ve gisov Kilisi ei givang gisov yaun muanggane ebe warik Pomate gibiti ok be tis yaun vaku ebe Pomate gibiti mul ane ane ok ane luvwe-ngge. Ve yaun ete Pomate gibiti mul ane nik, gitlek yaun ebe warik Ei gibiti gimungg ok. Be yaun mul ane etenik, ane kulkul gitlek yaun mate ane, ane kulkul.
Ve ginei Pomate ane amolmol-gen insov ei ane yaun mate ane, ane lu ge, atob Ei nimbiti yaun ti vukuri nindeb mul ane ite. Bemem Pomate gili ebe ane amolmol-gen isov ei ane yaun mate ane, ane lu ite ok, beti Ei ginei dangeteik:
“Amol Bamo ginei dangeteik: ‘Unaute kob. As mate ti atob ayeu nambiti yaun vaku ti vukuri navin amolmol Israel ane be tis eisir Juda.
Be yaun vaku ete ayeu ve nambiti ok, atob weik yaun muanggane ete warik gabiti gavin eisir tumbus-gen, givin ebe gab eisir bais be gatwem is ile ihlang ikwai amolmol Aigipten ane as taku ok ite. Ve givin sawa etok eisir isov awangg yaun ane lu ite beti ayeu gavkir dumangg gitangi eisir.’
10 Beti Amol Bamo ginei vukuri be ginei:
‘Asonge sawa ti kob atob ayeu nambiti angg yaun ti vukuri navin amolmol Israel ane. Be yaun nok atob dangeteik;
Atob ayeu natak angg yaun tepwengge nisov eisir dabas gwet nile, be atob naro bwalbwale niengk eisir aplos. Be atob natal eisir nanei angg amolmol-gen be eisir intal ayeu inei as Pomate.
11 Be eisir as amol ti gitangi ebe atob nimbul eisir, me ane nune-nggen subu be ninei; “Yem unatpweng Amol Bamo are ma!” Ok ite molge. Ve eisir tepwengge atob inatpweng ayeu are.
12 Be atob ayeu aplongg bwaibwaya ve eisir be nasin eisir as tiate ebe ilgum ilgum ok nikwai, be wat tangg nitung eisir as tiate etok ane yaun vukuri ite.’
Amol Bamo ane avo ukwas etok.”
13 Pomate gili ebe ande yaun muanggane ebe warik gibiti gimungg ok, ande ane gwangne ve ma nikwai ok, beti Ei ginei yaun gipil yaun vaku ebe asonge nimbiti vukuri ok. Ve gen bambamo etenik ginei nolge muanggane be bagbagi, atob manang ite be gen etok niti-titip.