9
Yaun gipil da nalk ane tis da gulumb ane
Pomate ane yaun mate ane, ane luev giengk dangetok ve atob amolmol inemb da nivin. Beti ane lum yamar givarkei nalk givin. Eisir ipasang lum yamar bes ti ane aplo ailu, nam aplo ti giengk meng-gihlang be ital nam aplo nok inei “Nam aplo yamar.” Be nam aplo nok ete itak lam tis tebol be beret ebe ve inemb ve da nitangi Pomate ok giengk. Be nam aplo ti ebe isil ve kambam ok, ete ital inei “Nam aplo Yamar molge.” Be nangge nam aplo etok ete taku da ane (Alta) ti ebe ipasang ve gol ok, be tis gen ukwas ukwas ebe emb ve da be itak giwei alta nok dobo ve yev nen ok ete giengk etok. Be tis bukuel ti ebe ipasang ve gol ok, be itak ul gol ti be tis ben ti ebe ital inei mana ok be tis Alon ane kabut luev ane ebe warik ningge gireu ok, be tis vat taptape ailu ebe warik Pomate giro ane yaun gipil ok gisov bukuel gol etok aplo be giengk nam aplo etok. Be ipasang angela ailu ivarkei iwei bukuel nok dobo, sulu emb tuweng gipil taku ebe Pomate ane ta viti giengk ok, be gabu itak bais giwei taku ebe itak da ebe gisin amolmol as tiate gikwai ok dobo. Bemem atob ayeu nanei gen bambamo etok tepwengge lavo nitangi yem ite.
Bingano. Eisir ipasang gen bambamo ete galkok dangetok. Be givin as mate walang ok amolmol ebe emb kulkul da ane ok, isov lum yamar nok aplo ebe giengk ginme gihlang ok ile be ilgum as kulkul da ane ivang. Bemem amol bamo ebe geb ane sukus-gen dabin ok, ei dongke-ngge atob nisov nam aplo ebe isil ve kambam ok nile tis as mate dongke-ngge nivin Sonda bamo walang ok. Ei givwat bwelk (bulimakao) ane twerk givin be gisov lum aplo etok gile ve geb da gitangi Pomate ve ei ate ane tiate ane, be tis amolmol ebe ilgum tiate be itpweng as tiate etok are ite ok, as tiate ane givin. Beti galkik ande Ngalau Yamar ginei luev bambamo eteok lavo gitangi eitit gikwai dangeteik; Ginei lum yamar bes etok ane aplo ebe giengk meng-gihlang ok ane kulkul giengk nangge, okob luev ebe eitit ve tansov Pomate ane taku ebe Yamar molge ebe ane ta viti giengk ok tande ok, ete giengk gitip ite nangge. Be lum yamar bes etok weik ebe tuvweng as mate etenik ane ok. Ve gen vevies ete eisir emb gitangi Pomate, be tis gen ret ret ete eisir emb ve da gitangi Pomate ok, gen etok tepwengge gitangi ebe ve nilgum amolmol ebe emb kulkul da ane ok aplos be vie molge ok ite. Ma molge. 10 Kulkul da ane ete eisir ilgum gipil gen ebe ve tanen be tanum, be ebe ve tanringk nitangi ebe Juda as luev ginei ok, etok gen utland ulis ane ge. Pomate geb luev etok gitangi eisir ve invang mul painge love Pomate ei ate nipasang gen walang ok vevie kob.
Kilisi geb Ei ate ane tuerk weik da ebe ve nisin gen tiate ok
11 Bemem Kilisi ande ginme gikwai, beti gen bambamo ete galkik giengk nik, as Amol Bamo da ane Ei dongke-ngge. Be lum yamar bes ete ei gilgum kulkul givang aplo ok, etok bamo be vie molge gitlek. Ve lum yamar etok amolmol ipasang ve bais ite ma, be etok gen nalk etenik ane ite weik etok ge. 12 Givin ebe Kilisi gisov lum nok aplo gile ok, Ei givwat bwelk bulimakao natu me bwelk me-me ane tuerk givin be gisov gile ite. Ei gisov taku ebe yamar molge ok aplo gile be geb Ei ate ane tuerk ve da gitangi Pomate giwel amolmol tepwengge as tiate ebe ilgum ok ane, veik nemb eisir ru be inambweg matawas nemb ta-ngge. (Eisir Juda as luev dangeteik). 13 Eisir subu ebe amolmol ili eisir inei Pomate gili eisir utlas ulis tomtom ok, ete atob amolmol ebe emb kulkul da ane ok invwat bwelk me-me be tis bulimakao avkwan as tuerk, be tis bulimakao tine ebe emb ve da be ande yev gen kulkul gikwai ok ane yev ta be indawi nireu eisir etok utlas ulis veik Pomate nili eisir vie vukuri. 14 Bemem Kilisi ane tuerk gitlek gen bambamo etok. Kilisi Ei gilgum gen tiate ti ite ma yapin. Ngalau ebe gibweg matawe geb ta ge ok giro Ei ta be geb ate weik da ebe Pomate gili vie molge ok gitangi Pomate. Beti ei ane tuerk gisin gen tom ebe giengk eitit utland ulis dobo ane ge ok ite ma. Ei ane tuerk gisin eitit and aplond tiate be tis and kulkul ebe dalgos matawas ane ma ok, tepwengge gikwai veik eitit tanalgum Pomate ebe gibweg matawe ok ane kulkul.
15 Dangetok beti galkik Kilisi ei Amol ebe gipasang luev vaku etok ok, veik amolmol ebe Pomate gital is ok in-gas ane gen vevies ebe warik gibiti ane yaun ge ve atob nemb nitangi eisir ok. Be atob eisir inambweg matawas nemb ta-ngge. Ve gisov Kilisi gimat vunu be ande gisin amolmol tepwengge as gen tiate ebe warik ivang isov yaun muanggane ane lu be ilgum ok tepwengge gikwai.
16 Dangeteik; Ginei amol ti gabu natu inbiti yaun ti ve atob natu ninggas tame ane gen walang ok, okob atob yaun etok niengk ge painge love amol nok tame nimat vunu nikwai kob atob yaun nok ano nile. 17 Ve amol ebe gibiti yaun ok, ginei nimbweg matawe ge nangge, atob ei ane yaun ete gibiti ok atob ano nile ite, ei nimat vunu nikwai kob. 18 Be luev etok ete giengk nik, beti eisir es buelk bulimakao be tis me-me be imsuli ane tuerk ve giro yaun ebe warik Pomate geb gimungg ok ta. 19 Warik gimungg ane Mose givnauwi yaun ebe Pomate geb gitangi ei ok tepwengge gitangi amolmol be ma gikwai kob givwat buelk bulimakao tis me-me ane tuerk be tis bui be buelk sipsip buplu ebe muele ok, be tis gen muai-muai ti be gidawi gireu Pomate ane kapia ebe ane yaun giengk ok be tis amolmol tepwengge givin. 20 Be ginei; “Gen etenik ebe ve niro Pomate ane yaun ebe geb gitangi yem ve unsov ane lu ge ok ta.” 21 Mose gidawi buelk tuerk tis bui etok gireu lum yamar bes etok tis gen bambamo ebe giengk lum aplo ok givin weik etok ge. 22 Bingano, yaun ete Pomate geb gitangi Mose ok, kasop-gege nilgum gen walang ok be menihlang vie. Ve gisov ebe indawi buelk bulimakao tis me-me ane tuerk gireu gen ok. Ve ginei buelk tuerk etok ma, atob Pomate ta nivalngan amolmol as tiate ebe ilgum ilgum ok ite.
Kilisi ane da gisin tiate gikwai
23 Bingano. Eisir emb as da be ilgum as gen walang ok ane luev dangete galkik tanei ok, be etok weik ebe eisir emb tuweng gipil gen ano roro ebe giengk gulumb ok. Bemem da ebe vie molge gitlek eisir as ok, ete da etok gitangi ebe atob nilgum gen ano roro ebe giengk gulumb ok be vie. 24 Ve Kilisi gisov Pomate ane lum yamar ane dalgo ebe amolmol ipasang ve bais ok aplo gile ite. Ma. Ei gisov gulumb gile roro-ngge, be galkik ande ei gibweg gideb Pomate na ane be geb kulkul ve geb eitit ru.
25 Eisir Juda as amol bamo da ane ebe geb amolmol da ane tepwengge dabin ok, givwat buelk tuerk be gisov lum yamar bes ane aplo ebe ital inei yamar molge ok gile tis as mate ti givin Sonda bamo walang ok ve geb da. Bemem Kilisi gilgum weik ete ei gilgum tis Sonda bamo walang ok, ok ite. 26 Ve ginei Kilisi nilgum dangetok, okob atob ei ninggas vavavne tis as mate walang ok, tis ebe Pomate gipasang gulumb tis nalk ite nangge ok be painge love as mate etenik. Bemem ma. Kilisi gilgum dangetok ite. Be galkik etenik ande gibloblo ve gen walang ok ma nikwai, be Kilisi ei gisov ginme nalk gikwai be geb ate ve da gitangi Pomate be gisin amolmol tepwengge as tiate gikwai. Be wat atob ninumul ninme ve nilgum kulkul etok vukuri ite ma. 27 Ve amolmol tepwengge atob inmat vunu bulwer dongke-ngge, be bwayage kob atob Pomate nilgum eisir as yaun nindeb mul ane. 28 Dangetok beti Kilisi ok ei gimat vunu bulwer dongke-ngge be gisin amolmol tepwengge as tiate gikwai. Be bwayage atob ei ninumul ninme vukuri, bemem atob ninme be nisin amolmol as tiate nikwai vukuri ite. Ma. Ei ginme ve ninggas amolmol ebe imbweg be nas giengk ei ge ok.